Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomførte i perioden 6. april- 19. juli 2010tilsyn med helse- og sosialtjenester til hjemmeboende eldre med demenssykdom i Frogner bydel, Oslo kommune.

Tilsynet har undersøkt hvordan bydelen sikrer at hjemmeboende eldre demenssyke med vedtak på helse- og/eller sosialtjenester blir identifisert, utredet og fulgt opp, og om det samarbeides med fastlegene om utredning, kartlegging og oppfølging av sykdommen.

Tilsynet er et landsomfattende tilsyn og inngår i en fireårig nasjonal satsing fra Statens helsetilsyn som blant annet skal understøtte mål i Omsorgsplan 2015.

Følgende merknad ble gitt:

Hjemmetjenesten bør sikre lik praksis for hvordan demenssyke skal identifiseres, utredes og følges opp.

Dato: 19. juli 2010

Heidi Fugli, revisjonsleder
Trine Grøslie Stavn, revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hjemmetjenesten i Frogner bydel, Oslo kommune i perioden 6. april 2010 –19. juli 2010 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus. Tilsynet er et landsomfattende tilsyn og inngår i en fireårig nasjonal satsing fra Statens helsetilsyn, som blant annet skal understøtte mål i Omsorgsplan 2015.

Dette tilsynet omfatter sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av fylkesmannen samt helsetjenester etter helsetjenestelovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket, jf sosialtjenesteloven § 2-6 og tilsynsloven § 2.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Frogner bydel har ca. 49 100 innbyggere, hvorav ca 2200 er over 80 år. Bydelen er organisert i en bestiller/utførermodell både på system og individnivå. Det er bydelens hovedmål at tjenesten til eldre og funksjonshemmede skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet. Det skal finnes et differensiert tjenestetilbud som kan skreddersys til den enkelte, og der medbestemmelse og valgfrihet er i fokus. Det er fokus på at den enkelte bruker har færrest mulig hjelpere å forholde seg til, dette ivaretas blant annet gjennom et primærkontaktsystem. Søknadskontoret er bydelens felles adresse for alle henvendelser innen pleie-, rehabilitering og omsorgstjenester. Det er etablert et innsatsteam ved søknadskontoret som skal være en ekstrainnsats i tillegg til hjemmetjenesten ved utskrivning fra sykehjem. Hjemmetjenesten er organisert i fire soner, Majorstuen, Uranienborg, Bygdøy og Frogner. Tilsynet har rettet seg mot distrikt Majorstuen

Bydelen gjennomførte i 2009 enkelte organisasjonsendringer. Det er ikke lenger egen tjenesteleder for hjemmesykepleien slik at de fire geografiske områdene rapporterer direkte til avdelingssjef. Dette gjelder også for de to områdelederne i praktisk bistand. Bydelen har fritt brukervalg. Bydelen har ikke demensteam, men det er nylig opprettet en funksjon som demenskoordinator lagt til sykepleiekonsulentstillingen. Bydelen har under planlegging og utvikling et prosjekt ”OSCAR lærings- og mestringssenter”. Dette er ment å være et flerbrukssted med aktivitet fra morgen til kveld, som vil omfatte følgende områder: friskvernsenter, dagrehabiliteringssenter, demenssenter og et ”helseakademi”. Planlagt oppstart er i løpet av 2. halvår 2010.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 6. april 2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 19. mai 2010.

Intervjuer

10 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 20. mai 2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er et landsomfattende tilsyn og inngår i en fireårig nasjonal satsing fra Statens helsetilsyn som blant annet skal understøtte mål i Omsorgsplan 2015.

Tilsynet har undersøkt hvordan bydelen sikrer at hjemmeboende eldre demenssyke med vedtak på helse- og/eller sosialtjenester blir identifisert, utredet og fulgt opp, og om det samarbeides med fastlegene om utredning, kartlegging og oppfølging av sykdommen. Kommunens evne til å identifisere og følge opp endrede behov for tjenester og om de ivaretar grunnleggende behov gjennom individuell tilrettelegging, brukermedvirkning og kontinuitet og regelmessighet i tjenesteutføringen til denne gruppen brukere ble også vurdert.

5. Funn

Merknad:

Hjemmetjenesten bør sikre lik praksis for hvordan demenssyke skal identifiseres, utredes og følges opp

Merknaden er bygget på følgende:

 • ikke kartlagt områder hvor det er fare for svikt i tjenesten til demenssyke
 • ingen skriftlig prosedyre for hvordan hjemmetjenesten skal identifisere og følge opp brukere ved eventuell demenssykdom er fremlagt eller kjent
 • ingen skriftlig avtale eller prosedyre for samhandling med brukernes fastleger er fremlagt
 • ingen formelle møtepunkt mellom praktisk bistand og hjemmesykepleien for utveksling av informasjon om brukere på tjenesteyternivå
 • demenskoordinators rolle er kun kjent av avdelingssjef
 • i pasientjournalen beskrives endringer i brukernes tilstand som kan tyde på utvikling av demenssykdom. Det fremgår imidlertid ikke vurderinger av om det er nødvendig med utredning for mulig demenssykdom eller eventuell utelukkelse av annen sykdom
 • faglige råd og verktøy anbefalt i veileder fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse er lite kjent og ikke anvendt i praksis

6. Regelverk

 • Tilsynsloven
 • Internkontrollforskriften
 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Sosialtjenesteloven
 • Kvalitetsforskriften
 • Helsepersonelloven
 • Pasientrettighetsloven
 • Journalforskriften

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Dokumenter knyttet til mål, oppgaver og ansvar for virksomheten
 • Beskrivelse av virksomheten
 • Årsmelding for virksomheten
 • Delegasjonsfullmakter
 • Organisasjonskart
 • Oversikt over internkontrollsystemet etter helse og sosiallovgivningen
 • Stillings/funksjonsbeskrivelser
 • Bemanningsoversikter
 • Turnusplan
 • Bemanningsplan
 • Diverse prosedyrer etter kvalitetsforskriften knyttet til grunnleggende behov
 • Prosedyrer for dokumentasjon
 • Opplærings/kompetanseplan
 • Internrevisjonsrapporter
 • Brukerundersøkelser
 • Avviksmeldinger
 • Klager

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Arbeidslister
 • Beskjedbok
 • Brukerhåndbok
 • Avvikspermer
 • 15 journaler fra brukere som får helse- og/eller sosialtjenester i eget hjem
 • 8 journaler fra brukere som får helse- og/eller sosialtjenester i eget hjem og som har fått en demensdiagnose
 • 4 journaler fra brukere som er under utredning for demenssykdom
 • 5 journaler fra brukere som kun har vedtak om praktisk bistand, men får bistand som gis uten vederlag

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varsel om tilsyn datert 6. april 2010
 • Mottatt dokumentasjon datert 23. april 2010
 • Program for tilsynet datert 29. april 2010
 • Foreløpig rapport datert 25. juni 2010
 • Tilbakemelding datert 29. juni 2010
 • Endelig rapport datert 19. juli 2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Erja Aleksandersen revisor/lege
Torgunn Stensrud revisor/sykepleier
Marit Kufaas revisor/sykepleier
Trine Grøslie Stavn revisor/jurist
Heidi Fugli revisjonsleder/sykepleier
Tone Blørstad, seniorrådgiver Statens helsetilsyn/observatør