Helsetilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunen sikrer forsvarlig tildeling og gjennomføring av praktisk bistand og opplæring (herunder brukerstyrt personlig assistanse), avlastning og støttekontakt etter lov om sosiale tjenester § 4-3, jf § 4-2 bokstav a, b og c.

Tilsynet omfattet videre undersøkelse av om kommunen sikrer forsvarlig tildeling av omsorgslønn etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav e.

Tilsynet omfatter ikke tjenester til personer som bor i samlokaliserte boliger/omsorgsboliger eller rusmiddelavhengige som mottar støttekontakt fra Nav Alna sosial.

Videre omfatter ikke tilsynet gjennomføring av boligavlastning og omsorgslønn.

Det ble gitt 5 avvik i bydel Alna:

Avvik 1:

Bydel Alna sikrer ikke forsvarlig tildeling og gjennomføring av opplæring i dagliglivets gjøremål til rusmiddelavhengige og personer med psykiske lidelser

Avvik 2:

Bydel Alna sikrer ikke at vedtak om støttekontakt og individuell avlastning iverksettes snarest mulig. Videre sikres det ikke at det vurderes midlertidige tiltak når vedtak ikke kan iverksettes

Avvik 3: 

Bydel Alna sikrer ikke forsvarlig gjennomføring av brukerstyrt personlig assistanse der bydelen ikke er arbeidsgiver

Avvik 4: 

Bydel Alna sikrer ikke at behovet for avlastning vurderes uavhengig av hjelpestønad, der hjelpestønaden ikke brukes til avlastning

Avvik 5:

Bydel Alna sikrer ikke at det tildeles praktisk bistand i henhold til kommunens praksis

Dato: 15.06.2010

Karianne Arnkværn revisjonsleder

Jeanette Kleven, revisor

Linn Kvinge, revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved bydel Alna i perioden 08.02.2010 - . Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bydel Alna er med over 46000 innbyggere størst i Groruddalen og den nest største av Oslos femten bydeler. Bydelen har en sammensatt befolkning der 40,5 % prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. Befolkningssammensetningen og levekårsprofil tilsier relativt stor etterspørsel etter tjenester.

Bydelen er organisert i en to-nivåmodell med resultatenheter i linje til bydelsdirektørens ledergruppe. Organisasjonen består av ledergruppa, tre stabsfunksjoner og 22 resultatenheter. De aktuelle enhetene dette tilsynet omfatter er Bestillerkontoret, Enhet for mennesker med funksjonshemninger ( heretter EMF,) Hjemmetjenesten, Psykisk helsearbeid og Bolig, kvalifisering og nærmiljø.

Bestillerkontoret behandler søknader om sosiale tjenester etter § 4-3, jfr. § 4-2 a-e og har ansvaret for iverksettelse og gjennomføring av vedtak om avlastning i gruppe og i bolig, samt brukerstyrt personlig assistanse der arbeidsgiveransvaret er lagt til private leverandører. EMF har ansvaret for å iverksette og følge opp vedtak fra Bestillerkontoret om støttekontakt, individuell avlastning og brukerstyrt personlig assistanse når bydelen er arbeidsgiver. Videre har EMF ansvaret for oppfølging av brukerne av tjenestene og for rekruttering, opplæring og veiledning av støttekontakter, individuelle avlastere og personlige assistenter. EMF utfører også opplæring i dagliglivets gjøremål til hjemmeboende funksjonshemmede. Hjemmetjenesten utfører vedtak om praktisk bistand fra Bestillerkontoret.

Enhet for psykisk helsearbeid har ansvaret for å behandle søknader og gjennomføre vedtak om støttekontakt og praktisk bistand og opplæring til personer med psykiske lidelser. Enheten har videre ansvaret for rekruttering, oppfølging og veiledning av støttekontakter til denne gruppen.

Seksjon bolig/nærmiljø i Enhet for Bolig, kvalifisering og nærmiljø, fatter vedtak om og utfører praktisk bistand og opplæring til personer med nedsatt boevne, herunder mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 08.02.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittel 7, Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 10.05.2010.

Intervjuer

27 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapittel 7, Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 12.05.2010.

 

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunen sikrer forsvarlig tildeling og gjennomføring av praktisk bistand og opplæring (herunder brukerstyrt personlig assistanse), avlastning og støttekontakt etter lov om sosiale tjenester § 4-3, jf § 4-2 bokstav a, b og c.

Tilsynet omfattet videre undersøkelse av om kommunen sikrer forsvarlig tildeling av omsorgslønn etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav e.

Tilsynet omfattet ikke personer som bor i samlokaliserte boliger/omsorgsboliger. Når det gjelder avlastning i boliger var tilsynet avgrenset til å omfatte tildeling og iverksettelse av tjenesten.

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunen sikrer forsvarlig tildeling av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstavene a, b, c og e ved å se på følgende:

 • Om søknader blir fanget opp og tatt til behandling uten ugrunnet opphold.
 • Om ønsker fra brukeren om andre eller økte tjenester formidles videre til riktig instans.
 • Om tjenesteyterne ser endringer i behov hos brukeren og om dette rapporteres videre.
 • Om endrede behov utløser en konkret vurdering av om tjenestemottakers behov er forsvarlig dekket.
 • Om sakene er så godt opplyst som mulig.
 • Om alle søkere vurderes individuelt ut fra den enkelte søkers behov.
 • Om formålet i sosialtjenesteloven vurderes og vektlegges.
 • Om kommunens ansatte får tilgang til og opplæring i å bruke lov og regelverk.
 • Om behovsvurderingen foretas av personer med nødvendig kompetanse, det vil si faglig innsikt og med kjennskap til brukeren.
 • Om kommunens ansatte får nødvendig opplæring.
 • Om tjenestetilbudet utformes i samarbeid med søker og at søker/pårørende gis rett til å uttale seg før vedtak fattes.
 • Om avgjørelser om tildeling av tjenester samt om endring i tjenesteomfanget fremgår av et skriftlig vedtak.
 • Om det fremkommer en individuell vurdering og begrunnelse i vedtak, for eksempel av faktum, valg av tjenester, omfang/utmåling av tjenester samt hvilke momenter som ervektlagt i kommunens skjønnsutøvelse.
 • Om omfang/utmåling av tjenester fremgår av vedtak.

Det ble videre undersøkt om og på hvilken måte kommunen sikrer at vedtak iverksettes snarest mulig og i samsvar med vedtaket. Tilsynet undersøkte også om og hvordan kommunen sikrer at midlertidige tiltak vurderes der vedtaket ikke kan oppfylles og at alternative tiltak alltid iverksettes ved akutte behov. Her ble følgende undersøkt:

 • Om vedtak iverksettes snarest mulig og i samsvar med vedtaket.
 • Om de som skal gjennomføre tjenestene gis og har kunnskap om det vedtakene gir anvisning på når det gjelder gjennomføringen.
 • Om de som tildeler tjenester har kunnskap om hvordan iverksatte vedtak faktisk utføres.
 • Om tilbakemeldinger fra tjenestemottakere og tjenesteytere om manglende oppfyllelse av vedtak håndteres og følges opp.
 • Om midlertidige tiltak blir vurdert der vedtak ikke kan oppfylles.
 • Om alternative tiltak alltid iverksettes ved akutte behov.

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstavene a-c ved å se på følgende:

 • Om det formidles til utfører hva brukeren har behov for og hva tjenesten skal omfatte.
 • Om brukerne får dekket behovene uavhengig av sykdom, ferier, helligdager, vakanser.
 • Om det er tilstrekkelig kontinuitet og stabilitet i tjenesteytingen for eksempel ved utskifting av personell, helger og ferier.
 • Om det rapporteres til ansvarlig for tildeling av tjenester når aktuelle tjenestemottakeres behov endrer seg.
 • Om og hvordan tjenestemottaker selv, eventuelt pårørende og hjelpeverge kan medvirke slik at tjenestetilbudet tilpasses individuelt.
 • Om det skjer jevnlig evaluering av tjenestetilbudet der de som mottar tjenesten og de som yter tjenesten er involvert.
 • Om løpende tjenesteyting samt evaluering av tjenestetilbud dokumenteres.
 • Om kommunens ansatte har nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å yte tjenester.
 • Om kommunens ansatte får nødvendig opplæring om brukerens spesielle behov før oppdrag tildeles.

5. Funn

Avvik 1:

Bydel Alna sikrer ikke forsvarlig tildeling og gjennomføring av opplæring i dagliglivets gjøremål til rusmiddelavhengige og personer med psykiske lidelser.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester m.v. §§ 4-3, jf § 4-2 bokstav a og 8-1
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4, jfr. Lov om sosiale tjenester § 2-1

Avviket bygger på følgende:

 

 • Seksjon bolig og nærmiljø har ansvaret for å fatte vedtak om praktisk bistand og opplæring til personer med nedsatt boevne, herunder personer med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Seksjonen fatter vedtak etter henvisninger fra Nav sosial og boligkontoret. Seksjonen tar ikke imot søknader.
 • Ved utredning av brukerens behov for opplæring i dagliglivets gjøremål, gjennomfører seksjonen en vurderingssamtale. Det er ingen rutiner, kartleggingsskjema, sjekklister eller andre hjelpemidler for dette arbeidet.
 • Utredningen er ikke dokumentert i saksmappene.
 • I vedtaket innvilges ”inntil” x antall timer. Det fremgår av vedtakene at innholdet i booppfølgingen skal være utarbeidet i samarbeid med søker og det vises til undertegnet samarbeidsavtale. Ingen av de gjennomgåtte avtalene har konkretisert hvilke daglige gjøremål brukeren er innvilget hjelp til
 • Det opplyses ikke om klageadgangen i vedtakene og det gis ikke muntlig informasjon om dette.
 • Alle brukere får ikke tjenester i henhold til vedtak ved sykdom, ferier og høytider. Det foretas en vurdering av hvilke brukere som har behov for at det settes inn vikar/annen tjenesteyter.
 • Det er ikke gitt opplæring i bruk av avvikssystemet og det er ikke meldt avvik på manglende oppfyllelse av vedtak.
 • Enhet for psykisk helsearbeid gir opplæring i dagliglivets gjøremål til hjemmeboende med psykiske lidelser. Vedtakene hjemles i lov om helsetjenester i kommunene.
 • Vedtaksmyndighet etter lov om sosiale tjenester § 4-2 a er ikke delegert fra bydelsdirektør til resultatenhetsleder for Psykisk helsearbeid.
 • Ved utredning av brukerens behov for opplæring i dagliglivets gjøremål, gjennomfører seksjonen en vurderingssamtale og IPLOS registrering. Utover IPLOS registreringen er ikke utredningen dokumentert.
 • I vedtakene innvilges ”inntil” x antall timer. Det er ikke spesifisert hvor stor del av hjelpen som skal omfatte opplæring i dagliglivets gjøremål, og det er ikke konkretisert hva brukeren har behov for og hvilke daglige gjøremål hjelpen skal omfatte.
 • Alle brukere får ikke tjenester i henhold til vedtak ved sykdom, ferier og høytider. Saksbehandler vurderer hvilke brukere som har behov for at det settes inn vikar/annen tjenesteyter.
 • Det er ikke meldt avvik på manglende oppfyllelse av vedtak.

Avvik 2:

Bydel Alna sikrer ikke at vedtak om støttekontakt og individuell avlastning iverksettes snarest mulig. Videre sikres det ikke at det vurderes midlertidige tiltak når vedtak ikke kan iverksettes.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester m.v. §§ 4-3, jf 4-2 b og c
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4, jfr. Lov om sosiale tjenester § 2-1

Avviket bygger på følgende:

 • I enhet for psykisk helsearbeid er minst 7 vedtak om støttekontakt ikke iverksatt. I enhet for mennesker med funksjonshemninger er 8 vedtak om støttekontakt og 17 vedtak om individuell avlastning ikke iverksatt.
 • Enhet for mennesker med funksjonshemninger rapporterer til Bestillerkontoret dersom tjenestene ikke er iverksatt etter 3 måneder.
 • Det er ikke meldt avvik på manglende iverksettelse.
 • Ansvaret for å vurdere midlertidige tiltak der vedtak ikke kan iverksettes, er ikke plassert.
 • Det vurderes ikke rutinemessig midlertidige tiltak der vedtak ikke kan iverksettes.

Kommentar:

Kommunen/bydelen skal sikre at tjenesten ytes fra det tidspunktet vedtaket angir eller snarest mulig etter at underretning om vedtaket er gitt. Dersom vedtak om støttekontakt eller avlastning ikke er iverksatt innen 3 uker og kommunen/bydelen ikke har vurdert midlertidige tiltak, anses dette som brudd på kravet om iverksetting innen rimelig tid.

Avvik 3:

Bydel Alna sikrer ikke forsvarlig gjennomføring av brukerstyrt personlig assistanse der bydelen ikke er arbeidsgiver.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 4-3 jf 4-2 a og 2-3, Kvalitetsforskriften § 3,
 • Internkontrollforskriften § 4, jf lov om sosiale tjenester § 2-1

Avviket bygger på følgende:

 • Bydel Alna benytter private leverandører ved brukerstyrt personlig assistanse og bruker Oslo kommunes rammeavtale ved kjøp av tjenesten.
 • I rammeavtalen pkt 6.1 fremgår det at avtalen ikke innskrenker oppdragsgivers ansvar for at den som har et assistansebehov skal få en forsvarlig tjeneste. Det fremgår i pkt. 4.1 at leverandøren skal sørge for at de ansatte er kjent med og etterlever gjeldende lover, forskrifter og regelverk for øvrig, I følge pkt. 6.2 skal leverandøren gi nødvendig opplæring, rådgivning, veiledning, ressurser og verktøy til arbeidsleder for at denne skal kunne ivareta sin rolle som leder av assistanseordningen uavhengig av funksjonsnedsettelse.
 • Bydelen har ikke rutiner for hvordan kommunens ansvar skal følges opp når det benyttes private leverandører. Bydelen kontrollerer ikke at leverandørene følger avtalen.
 • Etter avtalens punkt 9.2 kan oppdragsgiveren be om at leverandøren skaffer tilveie egenevaluering av arbeidsleders opplevde kvalitet på leverandørens tjenester. Bydelen har ikke benyttet adgangen til å be om slike egenevalueringer og har heller ikke på andre måter evaluert tjenesten.

Avvik 4:

Bydel Alna sikrer ikke at behovet for avlastning vurderes uavhengig av hjelpestønad, der hjelpestønaden ikke brukes til avlastning.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 4-3 jf 4-2 b
 • Internkontrollforskriften § 4, jf lov om sosiale tjenester § 2-1

Avviket bygger på følgende:

 • Bydelen legger vekt på hjelpestønad ved vurdering av behov for avlastning.
 • Det undersøkes ikke rutinemessig om stønaden brukes til å kjøpe privat avlastning.
 • Fylkesmannen har i klagesaksbehandlingen påpekt at det kun kan legges vekt på hjelpestønad dersom stønaden faktisk brukes til å kjøpe privat hjelp som er avlastende for familien. Dette har ikke medført endringer i bydelens praksis.

Kommentar:

Sosial- og helsedepartementet uttalte i brev datert 18.08.95 at det kan ha betydning for behovet for avlastning at det er tilstått hjelpestønad, men at det må vurderes konkret om og eventuelt i hvilken grad hjelpestønaden avhjelper behovet for avlastning. Det ble vist til at kommunen ikke uten videre kan forutsette at hjelpestønaden brukes til avlastning, men at det i den grad dette kan legges til grunn vil være anledning til å legge vekt på hjelpestønaden. Sosial- og helsedirektoratet tilføyde i brev av 07.07.2003 at kommunens adgang til å vektlegge hjelpestønad når denne faktisk brukes til avlastning, vil være begrenset av at slike opplysninger gis uoppfordret fra omsorgsyter, da det ikke foreligger dokumentasjonsplikt på hva hjelpestønaden brukes til.

Avvik 5:

Bydel Alna sikrer ikke at det tildeles praktisk bistand i henhold til kommunens praksis.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester §§ 4-3 jf 4-2 a
 • Ulovfestet forvaltningsrett
 • Internkontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende:

 • Ifølge Oslo kommunes forskrift om praktisk bistand i hjemmet, skal personer som etter sosialtjenesteloven § 4-2 a har krav på praktisk bistand i hjemmet, tilbys minimum fire timer per måned.
 • I 9 av 13 vedtak er det innvilget mindre enn 4 timer praktisk bistand. I 2 av vedtakene fremkommer ingen informasjon om forskriften. Forskriften er tatt inn i 7 av vedtakene. I 1 av de 7 vedtakene er det orientert om mulighetene for å ta kontakt med bydelen dersom søkeren ønsker å benytte seg av retten til 4 timer praktisk bistand.
 • I 2 av 5 saksmapper har bydelen innvilget mindre hjelp enn 4 timer, selv om det fremgår at det er søkt om flere timer enn bydelen har innvilget. Det er ikke dokumentert i sakene at brukeren har endret søknaden.
 • Det er ikke dokumentert i saksmappene at det er gitt informasjon om retten til 4 timer praktisk bistand ved søknader. Videre er det ikke dokumentert om brukeren ønsker å benytte seg av denne retten.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Kravet til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av sosiallovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Bydel Alna bruker Kvalitetslosen som blant annet er et databasert verktøy for kvalitet og avvik. Bydelen har ansatt en spesialkonsulent som arbeider med utvikling og implementering av kvalitetssystemet.

Tilsynsmyndigheten har avdekket at det ikke fattes vedtak om praktisk bistand og opplæring etter lov om sosiale tjenester i Enhet for psykisk helsearbeid og det foreligger ikke delegasjon av vedtaksmyndigheten. Tildelingen av praktisk bistand og opplæring i Enhet for bolig, kvalifisering og nærmiljø følger ikke forvaltningslovens regler for saksbehandlingen.

Alle brukere får ikke tjenester i henhold til vedtak ved sykdom, ferier og høytider. Disse forholdene er ikke fanget opp av bydelen og medfører at bydelen ikke kan kontrollere at tjenestene tildeles i samsvar med lovgivningen og at positive vedtak følges opp med tilsvarende tjenester.

Det er videre avdekket mangler i bydelens internkontroll når det gjelder tildeling av avlastning og praktisk bistand, iverksetting av støttekontakt og avlastning samt gjennomføring av brukerstyrt personlig assistanse. Bestillerkontoret har ikke korrigert praksis når det gjelder vektlegging av hjelpestønad ved søknader om avlastning, til tross for tilbakemeldinger fra Fylkesmannen i klagesaker. Bydelen har ikke sikret at alle som fyller vilkårene for praktisk bistand, får tilbud om 4 timer slik det fremgår av kommunens forskrift. Det mangler rutiner for å følge opp om vedtak om støttekontakt og avlastning blir iverksatt innen rimelig tid og eventuelt vurdere midlertidige tiltak ved manglende iverksettelse. Det er heller ikke rutiner for hvordan kommunens ansvar for gjennomføringen av brukerstyrt personlig assistanse skal følges opp når det benyttes private leverandører. Avvik er ikke meldt på ovennevnte forhold og er ikke fanget opp av bydelen på annen måte. Bydelen har dermed ikke hatt grunnlag for å rette opp forholdene med sikte på forbedring i virksomheten.

 

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. – sosialtjenesteloven.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker – forvaltningsloven.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart pr. 01.01.2010
 • Saksframlegg vedr. resultatene for bydel Alna i 2009
 • Opplæringsplan for bydel Alna 2008-2011
 • Strategisk plan bydel Alna 2009-2012
 • Bestillerkontoret:
 • organisasjonskart, delegasjonsfullmakter, oversikt over ansatte, stillingsbeskrivelser prosedyre for saksbehandling praktisk bistand
 • Enhet for mennesker med funksjonshemninger:
  • organisasjonskart, delegasjonsfullmakter, Årsplan 2010, stillingsbeskrivelser, oversikt over ansatte og oppdragstakere ( støttekontakter, private avlastere, personlige assistenter, omsorgslønnsmottakere,) rutinebeskrivelse for støttekontakt og avlastningsordningen, rutinebeskrivelse for godkjenning av avlastningshjem og rutinebeskrivelse for oppfølging av støttekontakt og avlastere.
 • Enhet for psykisk helsearbeid
  • organisasjonskart, delegasjonsfullmakter, årsplan 2010, statusrapport per 01.10.09, tjeneste- og stillingsbeskrivelser, oversikt over ansatte og oppdragstaker (støttekontakter,) rutiner for saksbehandling- ny søknad, prosedyrer for rekruttering og oppfølging av støttekontakter, div. informasjon om støttekontakttjenesten
 • Hjemmetjenesten, Furuset:
  • årsplan for 2010, stillingsbeskrivelser, oversikt over ansatte, prosedyrer for trusler og vold fra bruker/pårørende, primærkontakt, taushetsplikt, ergonomi, klagebehandling i hjemmetjenesten, nøkler til tjenestemottakers hjem, bruker lukker ikke opp for tjenesteyter, håndtering av brukers midler til innkjøp av dagligvarer, håndhygiene, hensiktsmessig arbeidsantrekk, rengjøring i brukers hjem, oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i tjenestetilbudet, sikre tjenestemottaker tilstrekkelig ernæring, ivareta personlig hygiene, ivareta tann/munnstell og nødvendig tannbehandling
 • Enhet for bolig, kvalifisering og nærmiljø:
  • oversikt over ansatte, stillingsbeskrivelser,
  • rutiner og retningslinjer for booppfølging
 • Skjema for dokumentasjon og avvik, varsel om tilsyn av private virksomheter innen pleie og omsorg, informasjon om tilsynsutvalg for hjemmetjenester i bydel Alna, informasjon om kontroll av utført tjeneste innen brukervalgordningen

Dokumenter hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

 • Årsberetning for 2009 fra bydel Alna
 • Budsjett for 2009, bydel Alna
 • Oversikt over klagesaker som gjelder vedtak etter sosialtjenestelovens kapittel 4.
 • Utdrag fra kommunens nettsider.
 • Tidligere tilsynsrapporter.
 • Kommuneprofil.
 • Standardavtale mellom Oslo kommune og private leverandører av BPA.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 3 saksmapper fra bestillerkontoret som gjelder praktisk bistand
 • 3 saksmapper fra bestillerkontoret som gjelder praktisk bistand og opplæring
 • 3 saksmapper fra bestillerkontoret som gjelder brukerstyrt personlig assistanse
 • 6 saksmapper fra bestillerkontoret som gjelder avlastning
 • 5 saksmapper fra bestillerkontoret som gjelder omsorgslønn
 • 3 saksmapper fra bestillerkontoret som gjelder støttekontakt
 • 5 saksmapper fra enhet for psykisk helsearbeid som gjelder støttekontakt
 • 1 saksmappe fra enhet for psykisk helsearbeid som gjelder psykisk helsearbeid
 • 3 saksmapper enhet for bolig, kvalifisering og nærmiljø/seksjon boligfremskaffelse, - oppfølging og nærmiljø, som gjelder praktisk bistand og opplæring
 • Dokumenter som ble mottatt under revisjonsbesøket:
 • Organisasjonskart og beskrivelse av enhet for psykisk helsearbeid
 • Handlingsplan for kompetanseutvikling for psykisk helsearbeid i bydel Alna 2010
 • Plan for opplæring og kompetanseutvikling 2010 i enhet for psykisk helsearbeid
 • Vurderings- og registreringsskjema

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev med varsel om tilsyn samt innhenting av dokumentasjon, datert 08.02.2010
 • Oversendelse av dokumentasjon fra bydelen datert 19.04.2010 og 22.04.2010
 • Oversendelse av program for tilsynet datert 26.04.2010
 • Diverse e-post korrespondanse

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Anne Grete Wagner

Bestillerkontoret, enhetsleder

X

X

X

Marit Lindtvedt

Bestillerkontoret, teamleder

X

X

X

Trine Lise Eidsaune

Bestillerkontoret, saksbehandler

X

X

X

Jill Aalvik Ebbesten

Bestillerkontoret, saksbehandler

X

X

X

Anette T. Johansen

Bestillerkontoret, teamleder

X

X

X

Vibeke Trondal Olsen

EMF, teamleder

X

X

X

Anette Schjager

EMF, utførerkonsulent

X

X

 

Solveig Røthe

Enhet for psykisk helsearbeid, enhetsleder

X

X

X

Unni Aasbø

Enhet for bolig, kvalifisering og nærmiljø, enhetsleder

X

   

Bente Stori

Hjemmetjenesten Furuset, Ellingsrud og Lindeberg, enhetsleder

X

X

 

Bjørg Torill Madsen

Avdelingssjef

X

X

X

Ann Cecilie Bråthen

Enhet for psykisk helsearbeid, saksbehandler

 

X

X

Elin Haugen

Hjemmetjenesten Tveita Teisen

   

X

Kristin Kvalheim Olsen

Hjemmetjenesten Haugerud og Trosterud, enhetsleder

   

X

Anne Langaard Jensen

Spesialkonsulent

   

X

Liljan Celius

EMF, resultatenhetsleder

 

X

X

Lena Østmark

EMF, personlig assistent

 

X

 

Mai-Britt Vadset

Seksjon boligfremskaffelse,
oppfølging og nærmiljø, seksjonsleder

 

X

 

Astrid Melby

EMF, personlig assistent

 

X

 

Unni Holthe

EMF, avlaster

 

X

 

Anne Pauline Haga,

EMF, avlaster

 

X

 

Merethe Mydland

EMF, miljøterapeut

 

X

 

Terje Pettersen,

EMF, miljøterapeut

 

X

 

Gerd Helene Amundsen

EMF, støttekontakt

 

X

 

Catharina Schjølberg

Enhet for bolig, kvalifisering og nærmiljø, booppfølger

 

X

 

Karen Hindahl

Enhet for bolig, kvalifisering og nærmiljø, booppfølger

 

X

 

Grete Moen

Hjemmetjenesten Furuset, Ellingsrud og Lindeberg, hjemmehjelp

 

X

 

Jenny Olsen

Hjemmetjenesten Furuset, Ellingsrud og Lindeberg, hjemmehjelp

 

X

 

Sølvi Wivegh

Enhet for psykisk helsearbeid støttekontakt

 

X

 

Tone Merete Berg

Enhet for psykisk helsearbeid, miljøterapeut

 

X

 

Hege Brunvatne

Enhet for psykisk helsearbeid, fagkonsulent

 

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Karianne Arnkværn, jurist – revisjonsleder
Jeanette Kleven, sosionom – revisor
Linn Kvinge, jurist – revisor
Mari Pleym, jurist - observatør