Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til varsel om tilsyn i brev av 05.04.2011 der vi ba om å få tilsendt 20 saker der formålet var avlastning til eldre.

Formålet med tilsynet var å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter lov om sosiale tjenester, eller om avlastning var en del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter lov om helsetjenesten i kommunene.

Tilsynet har blitt ivaretatt ved et team i vår avdeling. Temaet har bestått av Marit Kufaas, Marit Thorseth, Gunn M. Rolland og Grete N. Finstad.

Dette tilsynet er som nevnt et stikkprøvetilsyn og tilsynet har undersøkt tre områder innenfor saksbehandlingen i de mottatte saker. Disse områdene er:

  • Utredningsplikten
  • Individuell vurdering
  • Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.

I forbindelse med gjennomgangen har vi samtidig vurdert om det er tatt egenbetaling for avlastningsopphold og om søker er innvilget rett tjeneste – avlastning eller korttidsopphold.

Fra Bydel Søndre Nordstrand mottok vi 15 saker inneholdende 25 vedtak om avlastning og korttidsopphold. Sakene gjaldt 14 personer.

Resultatet av gjennomgangen av de tilsendte sakene vil vi oppsummere i følgende funn:

1. Utredningsplikten § 17, herunder brukermedvirkning

I alle de 15 sakene har vi konkludert med at utredningsplikten er ivaretatt. Det er lagt vekt på en systematisk bruk av ADL-kartlegging samt at det i flere saker er gjennomført hjemmebesøk.

Når det gjelder brukermedvirkning vil søknaden/muntlig kontakt med søker/omsorgsyter ha betydning for å gjøre en vurdering av om regelverket er fulgt, og om vi kan spore brukerkontakt.  Søknadene til sakene manglet i det oversendte materialet hit. Det fremgår imidlertid i vedtakene som fattes i etterhånd at søknader innvilges som omsøkt. I enkelte vedtak fremgår det at det er søkt muntlig.  I et vedtak ble søknaden delvis innvilget og det ble fremsatt klage i etterhånd. Hvem som søker, pårørende eller bruker kommer imidlertid ikke frem.

I 10 av 15 saker er det ikke dokumentert at den hjelpetrengende selv er hørt. Omsorgsyter synes å være den som har søkt/ vært i muntlig kontakt med bydelen.

Mange hjelpetrengende er demente.  De kan ha alzheimer, dårlig hukommelse eller andre alvorlige helseplager. Manglende språkferdigheter kan også være en grunn for manglende brukerkontakt. Vi er allikevel av den oppfatning at hjelpetrengende skal informeres og høres, og deres vurdering av saken bør fremgå av vedtaket.  Om det ikke er mulig å nå frem til vedkommende, må dette gå frem av saksdokumentene, eventuelt fremgå av vedtaket.

2. Individuell vurdering, jf. lov om sosiale tjenester § 4-3 jf. § 4-2 b, forvaltningslovens Kap. IV og V, jf. lov om sosiale tjenester § 8-1

Det er foretatt konkrete og individuelle vurderinger i alle saker. Se dog pkt. 4 vedrørende egenbetaling.

3. Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang jf. fvl. § 23

I alle saker vi har gjennomgått fremgår at sakene er innvilget som omsøkt. Et vedtak var delvis innvilget. Det er gitt en begrunnelse for vedtaket og vedtaket ble påklaget. Vedtakene opplyser hvilke regelverk de bygger på. Se dog pkt. 4 under og vår kommentar nedenfor. Vedtakene opplyser hva som innvilges og hvor lenge hjelpen ytes.

4. Egenbetaling, jf. forskrift om vederlag for opphold i institusjon

Ved gjennomgang av de 15 sakene (kan være flere vedtak i samme sak) er 3 saker hjemlet i sotjl. § 4-3 jf. 4-2 b. Disse sakene er innenfor dette regelverkets rammer. Det er da heller ikke tatt egenbetaling for tjenesten.  7 av sakene har vedtak hjemlet i kommunehelsetjenesteloven § 2-1 jf. 1-3. Disse 7 sakene er innenfor dette regelverkets rammer.

I resterende saker er omsorgsyters situasjon begrunnelsen for opphold i institusjon og gitt som begrunnelse for vedtak. I 2 saker er sotjl. § 4-3 jf. 4-2 b benyttet som hjemmel, men allikevel er det tatt egenbetaling. 2 saker er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven. Begge saker angår omsorgsyters situasjon, herunder behov for ferie og omsorgsyters innleggelse på sykehus. Disse vedtakene skulle etter vår vurdering vært hjemlet i sotjl. § 4-3 jf. 4-2 b.

Kommentar:

Det følger av sotjl. § 11-2 jf. forskrift av 4. des. 1992 til lov om sosiale tjenester mv. § 8-2 1. ledd pkt. 3 at det ikke kan kreves vederlag for avlastningstiltak for personer og familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid etter lov om sosiale tjenester  4-2 bokstav b.

Som det fremgår av oversikten er det påvist forhold som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk.

Punkter til oppfølging:

  • Brukermedvirkning – manglende dokumentasjon av den hjelpetrengendes vurdering av sitt behov og syn på det omsøkte.
  • Egenbetaling – jf. pkt. 4 med kommentar ovenfor.

Fylkesmannen vil be om at kommunen gir en nærmere redegjørelse for hvordan dere vil følge opp de påpekte funn som er listet opp ovenfor.  Kommunen må rette feil i saksbehandlingen på en slik måte at det gir varig endring og slik at saksbehandlingen blir i samsvar med lov og forskrift.

Fylkesmannen ber om en slik redegjørelse innen 15.02.2012.

Med hilsen

Gerd Reinsvollsveen  
avdelingsdirektør  

Grete Nanna Finstad
seksjonssjef

 

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Statens Helsetilsyn