Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har i perioden 19. august 2011 - 31. oktober 2011 gjennomført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser ved spesialistpraksis i psykologi..

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

Det ble ved dette tilsynet ikke konstatert avvik eller gitt merknader.

Dato: 31. oktober 2011

Kirsti Haakens
revisjons!eder

Grete Kristin Nielsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter planlagt tilsyn med spesialistpraksis i psyko logi i perioden 19. august 2011 - 31. oktober 2011. Tilsynet er en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i overensstemmelse med de krav som fremgår av lov og forskrift.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Psykologen har siden 2002 drevet privat spesialistpraksis i psykologi uten driftsavtale eller trygderefusjon. De senere år har omfanget av praksisen vært 50 -70 % av fulltid. Praksisen er en enepraksis og drives uten hjelpepersonell. Spesialisten har i inneværende år gradvis tatt i bruk journalsystemet Psykbase for pasientdokumentasjon, og har per i dag dokumentasjon dels elektronisk og dels på papir.

Psykologen ble autorisert i 1994. Hun ble godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi i 200l. Spesialistgodkjenningen skal fornyes i inneværende år. Psykologen har videreutdanning blant annet innen gruppebehandling. Hun har betydelig erfaring fra tidlig diagnostikk og behandling av psykoselidelser.

Psykologen arbeider utelukkende med voksne pasienter og bruker varierte psykologiske metoder. På grunn av at praksisen ikke har driftsavtale gis mange av behandlingene som korttidsterapier. Av samme grunn arbeider hun nå i svært liten grad med psykoselidelser.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 19. august 2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet "Dokumentunderlag".

Tilsynsbesøket ble gjennomført på spesialistens kontor 27. september 2011.

Foruten et innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med spesialisten, gjennomgåelse av joumaldokumentasjon og befaring av lokalene.

Tilsynsbesøket ble avsluttet med et sluttmøte der tilsynet ble oppsummert.

 

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser i spesialistpraksis. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

5.Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for å konstatere avvik eller gi merknader på de områdene som var underlagt tilsyn.

 

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2.juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 18. mai 2001 nr. 24om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Spesialistens beskrivelse av sin praksis, faglige kompetanse, faglige oppdatering og praksisens faglige profil.
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • 5 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet
 • 5 journaler for pasienter der behandling fortsatt pågår
 • Alle mottatte henvisninger på pasienter tatt i behandling i 20 l O og 2011

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varselbrev av 19. august 2011
 • Dokumentoversendelse av 25. august 2011 fra spesialisten
 • Programbrev av 8. september 2011

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisjonsleder, assisterende fylkeslege Kirsti Haakens, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Revisor, rådgiver/jurist Grete Kristin Nielsen, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Revisor, avtalespesialist i psykologi, Ståle William Reigstad