Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Formålet med rapporten

Formålet med rapporten er å beskrive hva det er ført tilsyn med, hvordan tilsynet er gjennomført og hvilke funn som er gjort i tilsynet.

Formål og regelverk

Fylkesmannen skal føre tilsyn med hvert senter så ofte som forholdene tilsier det og minimum hvert annet år, jf. forskrift for sentre for foreldre og barn.

Ifølge forskriften skal tilsynet ha til formål å påse at lover og regler blir fulgt, og at beboerne får et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud i senteret.

Senterets navn og besøksadresse Familiehuset Nanna-Marie Lindbäckveien 51 a 1163 Oslo

Eier FORUS, Kirkens Bymisjons senter for barn, unge og familier

Dato for tilsynsbesøket 09.03.12

Til stede fra senteret
Senterleder i FORUS Johnny Ritlef
Områdeleder Heidi Brynhildsen Teamleder Hege Wærner Familiekonsulent Heidi Lauritzen Miljøterapeut Åsa Rasmussen

Tilsynet ble utført av
Rådgiver Nina Opland
Rådgiver Kristin Andersen

 

1. Beboere

Senteret er godkjent for antall familier 10

Godkjent for plassering iht. barnevernlovens paragrafer Senteret tar også plasseringer etter hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven og etter straffegjennomføringsloven § 12 4-4 annet ledd

På tidspunktet for innsending av dokumentasjon til Fylkesmannen, hadde senteret tre familier plassert. En familie var plassert i henhold til lov om barneverntjenester § 4-4 annet ledd, og to familier var plassert etter samme lov § 4-4 femte ledd. Se pkt. 5, 6 og 7.

2. Hva er det ført tilsyn med

Fylkesmannens ansvar er å føre tilsyn med at lov- og forskriftskrav overholdes, herunder at senteret har et internkontrollsystem som sikrer at det etterlever myndighetskravene, jfr. § 14 i Forskrift for sentre for foreldre og barn.

Dette var det første tilsynet ved senteret etter at ovennevnte forskrift trådte i kraft 25. november 2010.

Tilsynet omfattet følgende områder: målgruppe, målsetting og metodikk, jfr. § 11 hvor det fremgår:

Senteret skal ha en definert målgruppe og en formulert målsetting for sin faglige virksomhet. De metoder som anvendes ved senteret skal være faglig og etisk forsvarlige, tilpasset senterets målgruppe og målsetting og være forankret i allment anerkjent fagteori.

For å drive forsvarlig virksomhet må senteret ha en definert målgruppe og en målsetting for sin faglige virksomhet. Ansvar og oppgaver skal være fordelt og det skal være klart hvem ansvar og oppgaver er fordelt til, jfr. forskriften § 15 og §§ 10 og 11.

3. Hvordan tilsynet er gjennomført

I forkant av tilsynet ba Fylkesmannen om å få tilsendt:

 • Senterets plan for virksomheten
 • Informasjonsdokumenter som utleveres til beboerne og evt. andre relevante dokumenter som kunne ha betydning for tilsynet
 • Plasseringsvedtak for den enkelte plassering og samtykke til plasseringene
 • Kommunenes mandat for den enkelte plassering
 • Kommunenes tiltaksplan for den enkelte plassering
 • Senterets handlingsplan for den enkelte plassering
 • Øvrige dokumenter som er styrende for arbeidet med familiene, eksempel ukeplaner
 • Eventuelle skriftlige rutiner som viser hvordan senteret sikrer at målsettinger i arbeidet med den enkelte familie nås, og at relevante metoder benyttes

I forkant av tilsynet mottok vi:

 • Senterplan
 • Rutiner for kriser/akutte hendelser
 • Brukermedvirkning
 • Informasjon til beboere om tilsyn av senteret
 • Bo-kontrakt
 • Samarbeidsavtale
 • Krav til bemanning og kompetanse
 • Opplæringsplan 2011
 • Evalueringsskjema
 • Eksempel på ukeplan
 • Kommunenes mandat for tre plasseringer
 • Plasseringsvedtak for tre plasseringer
 • Kommunens tiltaksplan for en plassering

Tilsynsdagen hadde følgende struktur:

 • Felles møte med representantene fra senteret. Informasjonsutveksling
 • Separate intervju med teamleder, familiekonsulent og miljøterapeut.
 • Senterleder og områdeleder ble intervjuet sammen
 • Oppsummering og avsluttende møte
 • Omvisning på senteret

4. Kort om senteret

Familiehuset Nanna-Marie er et privat senter tilhørende FORUS Kirkens Bymisjon, med beliggenhet på Nordstrand i Oslo. Senteret reetablerte seg i 2010 som et forebyggende barneverntiltak med heldøgnsbemanning.

Senteret er godkjent for inntil 10 familier, som er plassert i henhold til barnevernloven § 4-4 annet ledd. Senteret har ikke en definert aldersgruppe, men foretar individuelle vurderinger før inntak.

Senteret tar også plasseringer med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven, og plasseringer etter straffegjennomføringsloven § 12.

Foreldrene har selv ansvaret for egne barn under oppholdet. Familiene bor i egne leiligheter.

5. Fremkommet under tilsynet

Grunnet få plasserte familier har senteret redusert antall ansatte. Dette innebærer blant annet at på en del vakter er kun en fra personalet på jobb.

Målgruppe

Senteret gir et heldøgnstilbud til familier hvor det knytter seg bekymring til barnets omsorgssituasjon. Senteret gir også tilbud til gravide. Tiltaket er

frivillig, og foreldrene kan når som helst avslutte tiltaket ved å trekke samtykket tilbake. Senteret har ingen avgrensninger når det gjelder alder på barna. Plasseringene skal hjemles i henhold til barnevernloven § 4-4 annet ledd. Av de tre innsendte plasseringsvedtakene var to av vedtakene hjemlet i § 4-4 femte ledd.

Aktuelle søknader gjennomgås og drøftes både internt og med eksterne samarbeidspartnere, som barneverntjeneste og Barne- og familieetaten o.a. i ulike fora, eksempelvis i inntaksmøter og personalmøter.

Senteret har hatt mange plasseringer av familier fra andre land enn Norge. Familiene har hatt en annen kulturbakgrunn enn norsk, noe som stiller andre krav til kommunikasjon og kultursensitivitet. Tolk benyttes i avtalte møter, og organiseres av barneverntjenesten. Senteret bruker ikke tolk ut over slike møter, da det ikke har vært vurdert som nødvendig. Det forelå ikke rutiner eller entydig praksis som omhandlet bruk av tolk.

Målsetting og metodikk

Senteret har en målsetting for sin faglige virksomhet. Målsettingen er å gi foreldrene hjelp til å klare omsorgen for barnet i etterkant av oppholdet. Oppholdet starter med barnevernfaglig kartlegging og/eller utredning, og følges opp med endrings- og treningsopphold dersom det er ønskelig. Dersom det allerede før oppholdet er stor sannsynlighet for at barnet vil bli tatt under omsorg av barneverntjenesten, vil også formålet være å forberede en omsorgsovertakelse.

Senteret har redegjort for teoriforankring og metoder. Hvilke metoder som benyttes for den enkelte familie velges ut fra barneverntjenestens mandat og familiens behov. I forkant av tilsynet ba vi om å få tilsendt bydelenes tiltaksplaner og senterets handlingsplaner for familiene som var plassert på dette tidspunktet. Alle planene forelå. Senterets arbeid med den enkelte familie var i tråd med planene.

Gjennom hele oppholdet er det faste møtepunkter, både med familiene, internt på senteret og med eksterne samarbeidspartnere. Ledelsen deltar blant annet i daglige overlappinger, fellesmøter og ukentlige beboermøter. Senteret har formelle og uformelle møtepunkt som sikrer god informasjonsflyt.

6. Tilsynets vurdering og konklusjon

Fylkesmannen har foretatt en samlet vurdering ut fra gjennomgåtte dokumenter, samtaler med fem av de ansatte. Følgende framkom:

Senteret har en definert målgruppe, og en praksis i forkant av inntak som bidrar til å avklare hvorvidt den aktuelle familien er i målgruppen. Senteret har valgt å ikke begrense målgruppen ut fra alder på barna. Det foretas individuelle vurderinger i forhold til den enkelte familie.

De metoder som anvendes ved senteret er faglig og etisk forsvarlige, tilpasset senterets målgruppe og målsetting og er forankret i allment anerkjent fagteori.

Senteret sikrer at arbeidet med familiene er i tråd med oppdraget fra barneverntjenestene. Dette gjøres gjennom jevnlige møter og skriftlig dokumentasjon, som eksempelvis handlingsplaner. Familiene får fortløpende tilbakemeldinger.

Senteret ved ledelsen har god kontroll og oversikt over det løpende arbeidet med familiene, og følger godt opp gjennom hele behandlingsforløpet. Dette gjøres blant annet gjennom deltakelse i daglige overlappinger og fellesmøter.

Tilsynsmyndigheten har følgende bemerkninger:

 • Under tilsynet fremkom det at to av plasseringene hadde vedtak som var hjemlet i § 4-4 femte ledd, og ikke i henhold til § 4-4 annet ledd som senteret er kvalitetssikret for. Senteret må ha rutiner som sikrer at plasseringsvedtak er hjemlet i riktig lovparagraf. Se pkt. 7 nr 1.
 • Tilsynsmyndigheten vurderer at det foreligger en risiko for svikt ved plassering av familier fra andre kulturer. Se pkt. 7 nr 2.
 • I arbeid med familier fra andre kulturer er språk sentralt, og det er vesentlig at man forstår hverandre og det vil av og til være behov for å benytte tolk. Se pkt. 7 nr 3.

7. Begrunnet melding og pålegg

Begrunnet melding, jf forskrift for sentre for foreldre og barn § 27 første ledd

 1. Senteret må utarbeide rutiner som sikrer at plasseringene er hjemlet i henhold til kvalitetssikringen.
 2. Senteret bes redegjøre for hvordan det tilrettelegger for den enkelte families individuelle behov, spesielt i forhold til familiens kulturbakgrunn.
 3. Senteret bes redegjøre for hvordan de avklarer behovet for tolk og tilrettelegger for bruk av kvalifiserte tolker, og sørger for at ansatte er kjent med fremgangsmåter og når tolk skal benyttes.

Ovennevnte sendes Fylkesmannen innen 04.06.12.

Pålegg, jf forskrift for sentre for foreldre og barn § 27 annet ledd Ikke gitt

Dato: 08.05.12

Kristin Andersen
rådgiver 

Nina Opland
rådgiver