Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden 6. juli 2012 - 26. oktober 2012 gjennomført tilsyn ved fastlegepraksis .

Det ble ført tilsyn med hvordan fastlegen organiserer og gjennomfører sitt arbeid knyttet til helsekrav for innehavere av førerkort, herunder

 • vurdering av om helsekravene til førerkort er oppfylt
 • informasjon til pasienter når helseforhold tilsier at det skal/bør tas spesielle forholdsregler i forbindelse med bilkjøring
 • informasjon til pasienter når helsekravene til førerkort midlertidig ikke er oppfylt
 • melding til Fylkesmannen når helsekravene til førerkort ikke er oppfylt
 • dokumentasjon av vurderinger, informasjon og meldinger i pasientjournalene

Det ble ved dette tilsynet konstatert 1 avvik.

Avvik 1:

Legen sikrer ikke at pasientene får vurdert om helsekravene til førerkort er oppfylt, at de gis informasjon når helsekravene til førerkort midlertidig ikke er oppfylt og at det blir sendt melding til Fylkesmannen ved ikke oppfylte helsekrav. Legen har ikke en praksis som sikrer at slike vurderinger, informasjon og meldinger blir dokumentert.

Kirsti Haakens
revisjonsleder

Nina Cecilie Dybhavn
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter planlagt tilsyn ved fastlegepraksis i perioden 6. juli 2012 -26. oktober 2012. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i overensstemmelse med de krav som fremgår av lov og forskrift.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Fastlegen har arbeidet som allmennlege i mesteparten av sitt yrkesaktive liv. Han har i perioder fungert som bydelsoverlege. Fra 1997 har han arbeidet sammenhengende ved ... legesenter.

Senteret har i alt 4 fastleger og 3,8 stillinger for hjelpepersonell. Senteret benytter journaldokumentasjonssystemet Infodoc Plenario og er knyttet opp til Norsk helsenett. Det alt vesentligste av prøvesvar og epikriser mottas nå elektronisk rett inn i journalen.

Fastlegen fikk autorisasjon som lege i 1975. Han ble godkjent allmennpraktiker DNLF i 1980, ble spesialist i allmennmedisin i 1985 og har senere opprettholdt denne spesialiteten. Han har frem til nå vært fastlege i full stilling, fra september d.å. 40 % stilling, nå med en listelengde på 587.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 6. juli 2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på legens kontor 13. september 2012.

Foruten et innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med legen og gjennomgåelse av journaldokumentasjon.

Sluttmøte ble avholdt 14. september 2012.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med hvordan fastlegen organiserer og gjennomfører sitt arbeid knyttet til helsekrav for innehavere av førerkort, herunder

 • vurdering av om helsekravene til førerkort er oppfylt
 • informasjon til pasienter når helseforhold tilsier at det bør/skal tas spesielle forholdsregler i forbindelse med bilkjøring
 • informasjon til pasienter når helsekravene til førerkort midlertidig ikke er oppfylt
 • melding til Fylkesmannen når helsekravene til førerkort ikke er oppfylt
 • dokumentasjon av vurderinger, informasjon og meldinger i pasientjournalene

5. Funn

Avvik 1:

Legen sikrer ikke at pasientene får vurdert om helsekravene til førerkort er oppfylt, at de gis informasjon når helsekravene til førerkort midlertidig ikke er oppfylt og at det blir sendt melding til Fylkesmannen ved ikke oppfylte helsekrav. Legen har ikke en praksis som sikrer at slike vurderinger, informasjon og meldinger blir dokumentert.

Dette er et avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helsepersonelloven §§ 34 og 40
 • Forskrift om pasientjournal § 8
 • Helsepersonelloven § 10
 • Forskrift av 13.07.84 om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav
 • Førerkortforskriften. Vedlegg 1 -Helsekrav
 • Internkontrollforskriften §§ 2 og 4

Avviket bygger på følgende:

 • Legen sikrer ikke at det gjøres førerkortvurderinger hos pasienter som har et sykdomsbilde og/eller bruk av rusmidler eller vanedannende legemidler som er/kan være uforenlig med helsekravene til førerkort. Det fremkom av journalgjennomgangen at det hos mange pasienter burde ha vært foretatt en eksplisitt vurdering av dette. Dette omfattet blant annet pasienter med alvorlig psykisk lidelse, pasienter i LAR, pasienter med ADHD, pasienter som får forskrevet vanedannende legemidler og pasienter som har hatt bevissthetstap.
 • Legen sikrer ikke at det gis informasjon til pasient når helsekravene til førerkort midlertidig ikke er oppfylt
 • Legen har ikke sendt melding til Fylkesmannen om ikke oppfylte helsekrav til førerkort; heller ikke hos pasienter der det fra journalgjennomgangen var klart at helsekravene ikke er/har vært oppfylt.
 • Legen dokumenterer ikke i pasientjournalen at helsekrav til førerkort har vært vurdert eller hvilken informasjon om bilkjøring som er gitt til pasientene. Det er ikke dokumentert om pasientene har førerkort, eventuelt i hvilken klasse.
 • Legen har ikke faste rutiner for arbeid knyttet til helsekrav for innehavere av førerkort

6. Regelverk

 • Lov av 30.03.84 nr 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven)
 • Lov av 02.07.99 nr 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Forskrift av 13.07.84 nr 1467 om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav
 • Forskrift av 19.01.04 nr 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften)
 • Forskrift av 20.12.02 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)
 • Forskrift av 21.12.2000 nr 1385 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Fastlegens beskrivelse av sin praksis, faglige oppdatering og eventuelle rutiner/prosedyrer med relevans for tilsynet
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • 34 pasientjournaler

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varselbrev av 6. juli 2012
 • Dokumentoversendelse av 14. august 2012 fra legen
 • Programbrev av 5. september 2012

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder, assisterende fylkeslege Kirsti Haakens, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Revisor, seniorrådgiver/jurist Nina Cecilie Dybhavn, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Revisor, rådgiver/jurist Ragnhild Angell Holst, Fylkesmannen i Oslo og Akershus