Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden 15. mars 2012- 11. oktober 2012 gjennomført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser ved avtalepraksis i psykiatri.

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

Det ble ved dette tilsynet konstatert 2 avvik.

Avvik 1:

Avtalespesialisten sikrer ikke forsvarlig oppfølging av pasientene gjennom samhandling med fastlege/henvisende lege.

Avvik2:

Avtalespesialisten har ikke etablert rutiner eller en praksis som sikrer journalføringen, slik at blant annet kvalitet og kontinuitet i pasientbehandlingen sikres, og slik at det gis mulighet til etterprøvbarhet av den helsehjelpen som er gitt.

Dato: 11. oktober 2012

 

Kirsti Haakens
revisjonsleder

Grete Kristin Nielsen
revisor
1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter planlagt tilsyn med avtalepraksis i psykiatri i perioden 15. mars 2012- 11. oktober 2012. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i overensstemmelse med de krav som fremgår av lov og forskrift.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Psykiateren har drevet privat spesialistpraksis i psykiatri på hel- eller deltid- med eller uten driftstilskudd - siden 1999. Psykiateren har drevet avtalepraksis i Oslo med 100 % driftstilskudd fra 1. januar 2007.

Nåværende avtale av 29. januar 2008 innebærer 100% avtalehjemmel med normtall på 1050 konsultasjoner per år. Praksisen er en enepraksis og drives uten hjelpepersonell. Spesialisten benytter Psykbase online for journaldokumentasjon.

Psykiateren ble utdannet lege i 1983, og fikk autorisasjon som lege i Norge i 1997. Psykiateren ble godkjent spesialist i psykiatri i 2000. Psykiateren er utdannet psykoterapeut og godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi. Psykiateren driver en variert psykiatrisk praksis.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 15. mars 2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på spesialistens kontor 24. mai 2012.

Foruten et innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med spesialisten, gjennomgåelse av journaldokumentasjon og befaring av lokalene.

Tilsynsbesøket ble avsluttet med et sluttmøte der tilsynet ble oppsummert.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser i avtalepraksis. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

5.Funn

Avvik 1:

Avtalespesialisten sikrer ikke forsvarlig oppfølging av pasientene gjennom samhandling med fastlege/henvisende lege.

Dette er et avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
 • Helsepersonelloven § 4
 • Helsepersonelloven § 45, jf. journalforskriften § 9

Avviket bygger på følgende:

 • Avtalespesialisten sikrer ikke at det alltid og innen rimelig tid gis tilbakemelding til henvisende lege om vurderingen av henvisninger
 • Avtalespesialisten gir ikke rutinemessig tilbakemelding til fastlege om hvilke legemidler og doseringer som forskrives. Dette gjelder også i de tilfellene der avtalespesialisten forskriver potensielt vanedannende legemidler
 • Avtalespesialisten sender ikke alltid epikrise til fastlege/henvisende lege når behandling avsluttes

Avvik 2:

Avtalespesialisten har ikke etablert rutiner eller en praksis som sikrer journalføringen, slik at blant annet kvalitet og kontinuitet i pasientbehandlingen sikres, og slik at det gis mulighet til etterprøvbarhet av den helsehjelpen som er gitt.

Dette er et avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helsepersonelloven §§ 39 og 40, jf. journalforskriften

Avviket bygger på følgende:

 • Flere pasientjournaler inneholdt ikke de opplysninger om behandling og oppfølging som anses nødvendige og relevante. I flere tilfeller inneholdt journalene gjennom flere måneder ikke notater eller sammenfatninger fra konsultasjoner, kun opplysninger om forskrevne legemidler. I enkeltjournaler manglet notater fra konsultasjoner over år
 • Opplysninger om kartlegging av rusmiddelbruk er oftest ikke dokumentert
 • Med et henvisende legesenter sarnhandler avtalespesialisten om henvisninger og informasjon ved avslutning av behandling i møter. Denne samhandlingen og innholdet i den er ikke dokumentert i pasientjournalene
 • Telefonkontakt med henvisende leger/fastleger er oftest ikke journalført
 • Avtalespesialisten skriver ikke alltid epikrise eller tilsvarende sammenfatning ved avslutning av behandling
 • I en del journaler foreligger dokumentasjon i form av håndskrevne notater. Disse er for en stor del vanskelige å lese

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr 15om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell m.v, herunder § 4 om krav til forsvarlighet, § 39om plikt til å føre journal
 • Lov av 7. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 7. juli 1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 18. mai 2001 nr. 24om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Forskrift av 20.desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Spesialistens beskrivelse av sin praksis, faglige kompetanse, faglige oppdatering og praksisens faglige profil
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • 10 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet
 • 11 journaler for pasienter der behandlingen fortsatt pågår
 • Noen mottatte henvisninger på pasienter tatt i behandling i 2010 og 2011
 • Tilfeldige stikkprøvekontroller mhp. journalføringspraksis

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

 • Varselbrev av 15. mars 2012
 • Dokumentoversendelse av 18. april2012 fra spesialisten
 • Programbrev av 10. mai 2012

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder, assisterende fylkeslege Kirsti Haakens, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Revisor, rådgiver/jurist Grete Kristin Nielsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fagrevisor, avdelingssjef og spesialist i psykiatri Jan Fredrik Andresen, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen