Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden 2. mai 2013 til d.d. gjennomført elektronisk egenmeldingstilsyn med legemiddelhåndtering i alle kommuner i Akershus og alle bydeler i Oslo. Tilsynet rettet seg mot kommunenes tjeneste som har ansvar for legemiddelhåndtering i kommunens boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi takker for retur av utfylt elektronisk rapporteringsskjema.

Tilsynet ble gjennomført ved at tjenesten selv har vurdert om deres egne rutiner for legemiddelhåndtering samsvarer med kravene i forskrift av 3. april 2008 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (legemiddelhåndteringsforskriften) og forskift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften).

Hele tilsynet har foregått elektronisk og virksomhetene har ratt umiddelbar tilbakemelding på om de oppfyller forskriftens krav. Virksomhetene som ikke oppfylte kravene ble bedt om å sende inn en elektronisk kvalitetsforbedringsplati.

Konklusjon

Det ble ikke rapportert inn mangler ved legemiddelhåndteringen ved den virksomheten som gjennomførte tilsynet hos dere, og tilsynet er med dette avsluttet.

Øvrige resultater fra tilsynet

Tilsynet omfattet 22 kommuner i Akershus og 15 bydeler i Oslo. En bydel har ikke besvart.

I besvarelsene fra 20 av 36 kommuner/bydeler ble det ikke rapportert mangler ved legemiddelhåndteringen ved den virksomheten som gjennomførte tilsynet, herunder 11 av 22 kommuner i Akershus og 9 av 14 bydeler i Oslo.

I besvarelsene fra 16 av 36 kommuner/bydeler, ble det rapportert manglende samsvar mellom egne rutiner og kravene i legemiddelforskriften, herunder 11 av 22 kommuner i Akershus og 5 av 14 bydeler i Oslo. Fylkesmannen har mottatt utfylt kvalitetsforbedringsplan fra alle kommunene/bydelene som har rapportert inn manglende samsvar, og disse vil bli fulgt opp individuelt.

Hovedfunn i rapporterte forhold som ikke samsvarer med legemiddelforskriften:

  • Svikt i kravet til å vurdere personellets kvalifikasjoner før de fa'r i oppgave å dele ut istandgjorte legemidler
  • Ikke utpekt faglig rådgiver med legemiddelkompetanse der virksomhetsleder ikke innehar dette
  • Virksomhetens rutiner sikrer ikke at personellet observerer at pasienten inntar legemidlet
  • Ikke vurdert risikoforhold ved legemiddelhåndteringen
  • Prosedyrer for legemiddelhåndtering samsvarer ikke med legemiddelforskriftens krav

Med hilsen

Sølvi Taraldsen (etter fullmakt)
ass. fylkeslege

Heidi Fugli
seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Mottakere kommune og bydeler:

Bærum kommune 1304 Sandvika

Oslo kommune, Bydel Vestre Aker B, Sørkedalsveien 150 Oslo

Oslo kommune, Bydel Grorud Ammerudveien 22 0958 Oslo

Oslo kommune, Bydel Alna Postboks 116, 1001 Oslo

Oslo kommune, Bydel Furuset Postboks 98, 1112 Oslo

Nordstrand, Nordstrand

Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 Nannestad

Statens helsetilsyn

Asker kommune Postboks 353 1372 Asker

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 Gjerdrum

Vestby kommune Postboks 144, 1541 Vestby

Oslo kommune, Bydel Postboks 180, 1203 Oslo

Søndre Nordstrand, Holmlia

Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4 1912, Enebakk

Oslo kommune, Bydel Nordre Aker, Postboks 4433, Nydalen, 0403 Oslo

Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll

Oslo kommune, Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli 0201 Oslo

Nesodden kommune Postboks 123 1451 Nesoddtangen

Oslo kommune, Bydel Stovner, Karl Fossums vei 30 0985 Oslo

Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn

Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski

Oslo kommune, Bydel Ullern, Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo