Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden 2. mai 2013 til d.d. gjennomført elektronisk egenmeldingstilsyn med legemiddelhåndtering i alle kommuner i Akershus og alle bydeler i Oslo. Tilsynet rettet seg mot kommunenes tjeneste som har ansvar for legemiddelhåndtering i kommunens boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi takker for retur av utfylt elektronisk rapporteringsskjema.

Tilsynet ble gjennomført ved at tjenesten selv har vurdert om deres egne rutiner for legemiddelhåndtering samsvarer med kravene i forskrift av 3. april 2008 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (legemiddelhåndteringsforskriften) og forskift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften).

Hele tilsynet har foregått elektronisk og virksomhetene har ratt umiddelbar tilbakemelding på om de oppfyller forskriftens krav. Virksomhetene som ikke oppfylte kravene ble bedt om å sende inn en elektronisk kvalitetsforbedringsplati.

Konklusjon

Det ble ikke rapportert inn mangler ved legemiddelhåndteringen ved den virksomheten som gjennomførte tilsynet hos dere, og tilsynet er med dette avsluttet.

Øvrige resultater fra tilsynet

Tilsynet omfattet 22 kommuner i Akershus og 15 bydeler i Oslo. En bydel har ikke besvart.

I besvarelsene fra 20 av 36 kommuner/bydeler ble det ikke rapportert mangler ved legemiddelhåndteringen ved den virksomheten som gjennomførte tilsynet, herunder 11 av 22 kommuner i Akershus og 9 av 14 bydeler i Oslo.

I besvarelsene fra 16 av 36 kommuner/bydeler, ble det rapportert manglende samsvar mellom egne rutiner og kravene i legemiddelforskriften, herunder 11 av 22 kommuner i Akershus og 5 av 14 bydeler i Oslo. Fylkesmannen har mottatt utfylt kvalitetsforbedringsplan fra alle kommunene/bydelene som har rapportert inn manglende samsvar, og disse vil bli fulgt opp individuelt.

Hovedfunn i rapporterte forhold som ikke samsvarer med legemiddelforskriften:

  • Svikt i kravet til å vurdere personellets kvalifikasjoner før de fa'r i oppgave å dele ut istandgjorte legemidler
  • Ikke utpekt faglig rådgiver med legemiddelkompetanse der virksomhetsleder ikke innehar dette
  • Virksomhetens rutiner sikrer ikke at personellet observerer at pasienten inntar legemidlet
  • Ikke vurdert risikoforhold ved legemiddelhåndteringen
  • Prosedyrer for legemiddelhåndtering samsvarer ikke med legemiddelforskriftens krav

Med hilsen

Sølvi Taraldsen (etter fullmakt)
ass. fylkeslege

Heidi Fugli
seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Mottakere kommune og bydeler
Mottakere kommune og bydeler:      

Bærum kommune

 

1304

Sandvika

Oslo kommune, Bydel

Sørkedalsveien 150

0754

Oslo

Vestre Aker

B

   

Oslo kommune, Bydel

Ammerudveien 22

0958

Oslo

Grorud

     

Oslo kommune, Bydel Alna

Postboks 116,

1001

Oslo

 

Furuset

   

Oslo kommune, Bydel

Postboks 98,

1112

Oslo

Nordstrand

Nordstrand

   

Nannestad kommune

Teiealleen 31

2030

Nannestad

Statens helsetilsyn

Postboks 8128 DEP

0032

OSLO

Asker kommune

Postboks 353

1372

Asker

Gjerdrum kommune

Postboks 10

2024

Gjerdrum

Vestby kommune

Postboks 144

1541

VESTBY

Oslo kommune, Bydel

Postboks 180

1203

Oslo

Søndre Nordstrand

Holmlia

   

Enebakk kommune

Prestegårdsveien 4

1912

Enebakk

Oslo kommune, Bydel Nordre Aker

Postboks 4433, Nydalen

0403

Oslo

Eidsvoll kommune

Rådhusgata 1

2080

Eidsvoll

Oslo kommune, Bydel Frogner

Postboks 2400 Solli

0201

Oslo

Nesodden kommune

Postboks 123

1451

Nesoddtangen

Oslo kommune, Bydel Stovner

Karl Fossums vei 30

0985

Oslo

Aurskog-Høland kommune

Rådhusveien 3

1940

Bjørkelangen

Oppegård kommune

Postboks 510

1411

Kolbotn

Ski kommune

Postboks 3010

1402

Ski

Oslo kommune, Bydel Ullern

Postboks 43, Skøyen

0212

Oslo