Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Formålet med rapporten

Formålet med rapporten er å beskrive hva det er ført tilsyn med, hvordan tilsynet er gjennomført og hvilke funn som er gjort i tilsynet.

Tilstede fra senteret:
Ikke publisert her

Tilsynet utført av:
Rådgiver Nina Opland
Rådgiver Kristin Andersen

1. Innledning

Tilsynet ble varslet 08.02.13. Tilsynsbesøket ble gjennomført 14.03.13.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med hvert senter så ofte som forholdene tilsier det og minimum hvert annet år, jf. forskrift om sentre for foreldre og barn. Dette var det andre tilsynet ved Sebbelows Stiftelse, etter at krav om tilsyn ble innført i 2010.

Forrige tilsynsbesøk fant sted 08.09.11, jf. rapport av 20.10.11.

Ifølge forskriften skal tilsynet ha til formål å påse at lover og regelverk blir fulgt og at beboerne får et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud i senteret. Fylkesmannens tilsynsansvar er en lovlighetskontroll. I dette ligger det en rett og plikt til å undersøke og bedømme om senteret driver i tråd med regelverket, samt rett og plikt til å reagere ved lov- eller forskriftsbrudd.

Hjemmel for reaksjon ved lov- eller forskriftsbrudd finnes i § 27 - " Tiltak ved mangler og lignende - tilsynsmyndighetens oppfølging. Når tilsynsmyndigheten blir oppmerksom på forhold som den mener bør endres, skal begrunnet melding sendes senterets ledelse, med samtidig underretning til statlig regional barnevernmyndighet. Så vidt mulig bør det fremmes forslag om tiltak. Spørsmål om mindre endringer kan tas opp med senterets ledelse.

Finner tilsynsmyndigheten  at senteret drives på en måte som kan ha skadelige følger for de beboerne som oppholder seg der eller for andre, eller at driften på annen måte er uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette forholdet. Fylkesmannen kan også gi pålegg om å nedlegge driften, jf. barnevernloven § 5-7. Pålegget skal være skriftlig og inneholde en frist for når det skal være utført."

2. Beskrivelse av senteret

Sebbelows Stiftelse er et heldøgns senter for foreldre og barn, der foreldrene selv har omsorg og ansvar for sine barn. Senteret har vært i kontinuerlig drift siden 1892, og har siden 2006 holdt til i Jens Bjelkes gate på Tøyen i Oslo.

Senteret tilbyr barn og familier ulike typer opphold som utredning, råd- og veiledning, soning og opphold ved akutte behov. Itillegg tilbyr senteret oppfølging i hjemmet.

Senteret er godkjent for inntil 13 familier plassert i henhold til lov om barneverntjenester § 4-4 annet ledd, jf. rapport fra etterfølgende kontroll av 09.08.12 av Oslo kommune, Barne- og familieetaten, Juridisk kontor. Senteret har midlertidig redusert til 10 familier fra 01.04.13. Familiene bor i egne leiligheter, alle med eget soverom, kjøkken og bad. Senteret har i tillegg mange fellesrom som lekerom, fellesstue og takterrasse.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel om tilsyn ble sendt ut 08.02.13.

Innhenting av dokumenter, se punkt 7 som gir en oversikt over mottatte dokumenter i forbindelse med tilsynet. Dokumentene ble mottatt 28.02.13.

Tilsynet ble gjennomført 14.03.13. Tilsynet startet med et møte med leder og psykolog. Deretter foretok vi fire intervjuer, tre miljøterapeuter og leder. Avslutningsvis ble det avholdt et oppsummeringsmøte med leder hvor tilsynsmyndigheten presenterte resultatene fra tilsynet.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var å undersøke om senteret gjennom sin styring sikrer at inntaket av familier skjer på en forsvarlig måte. Inntaket omfatter også den første tiden etter at familien er flyttet inn (inntaksfasen). Det vises til forskrift om sentre for foreldre og barn §§ 14 og 21, jf. barnevernloven § 4-1.

5. Funn

Det ble ikke gitt begrunnet melding eller pålegg.

6. Fylkesmannens vurdering av senterets styringssystem

Det følger av forskrift om sentre for foreldre og barn § 14 at senteret skal ha internkontroll for å sikre at det utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. I forskriften § 14 annet ledd fremgår følgende I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at senterets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester.

Sebbelows Stiftelse har beskrevet sitt internkontrollsystem i dokumentet "Kvalitet og internkontroll". Dokumentet tar utgangspunkt i forskriftens kapittel 3 - Kvalitet og internkontroll, §§ 10 - 16 i forskriften.

Senteret har rutinebeskrivelser, sjekkliste og prosedyrer som skal sørge for at lovkrav overholdes. Senterets ledelse følger med på at prosedyrene evalueres og justeres ved behov. Alle henvendelser om inntak går gjennom leder eller stedfortreder.  Leder eller stedfortreder er lett tilgjengelig for familiene og de ansatte ved behov. Leder deltar i all hovedsak på inntaksmøtene, og i inntaksarbeidet for øvrig. Ved leders fravær deltar stedfortreder for leder. Videre følger ledelsen med på at prosedyrene følges av de ansatte gjennom å delta i inntaksarbeidet, samt regelmessige møter.

Velkomstrutinene er lagt opp med tanke på at familiene skal gis nødvendig informasjon til rett tid.

De ansatte har god kjennskap til prosedyrene for inntak ved senteret og har en praksis som samsvarer med prosedyrene. Videre er de ansatte godt kjent med hvordan det eventuelt skal varsles om svikt eller fare for svikt i inntaksfasen. Avvik varsles i eget skjema til verneombudet, som følger det videre opp med ledelsen.

Senteret har en stabil personalgruppe som er meget godt kvalifiserte. Senteret har sterkt fokus på opplæring og veiledning til de ansatte. De ansatte deltar på de samme kursene - for lik opplæring i aktuelle temaer. Senteret har fast veiledning.

Senteret har hatt rutiner for brukerundersøkelse  med evalueringsskjema,  men opplevde at denne var omfattende og lite hensiktsmessig. Senteret skal se på andre måter å innhente ønsket tilbakemelding fra familiene.

Fylkesmannen vurderer etter dette at styringssystemene for det området vi har ført tilsyn med fungerer godt, og at de er velegnet til å avdekke områder med risiko for svikt.

7. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon
 • Barnevernloven
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift for sentre for foreldre og barn
 • Veileder for tilsyn med sentre for foreldre og barn: Internserie 8/2012, Statens Helsetilsyn

8. Dokumentunderlag

Kvalitet og internkontroll - som er senterets plan for virksomheten

 • Aktuelle rutinebeskrivelser, sjekkliste og prosedyrer for inntaksfasen
 • Aktuelle maler for forarbeid og den første tiden ved inntak
 • Skjerma for registrering av telefoniske henvendelser til Sebbelows Stiftelse
 • lnnskrivningsskjema
 • lnnflyttingsskjema
 • Plan for utredningsopphold
 • Informasjon for fagpersoner
 • Skjema for gjennomgåelse  av brannsikkerhet med familien
 • Delegasjonsreglement
 • Organisasjonskart
 • Beskrivelse av leder og stedfortreder for leder
 • Felles instruks for ansatte ved Sebbelows Stiftelse
 • Oversikt over ansatte ved senteret
 • Informasjonsmateriell til familiene før og ved inntak
 • Redegjørelse for senterets internkontroll
 • Kompetanseplan  2013
 • Opplæringsplan  2013
 • Veiledning og årsplan for opplæring ved senteret
 • Artikkel om Haldor Øvreeide
 • Rutiner for brukerundersøkelse  med evalueringsskjema etter opphold
 • Velkommen til Sebbelows Stiftelse - brosjyre med informasjon til familiene
 • Relevante dokumenter for tre plasseringer i løpet av det siste året

9. Konklusjon

Ved tilsynsbesøket ble det ikke avdekket lovbrudd. Begrunnet melding eller pålegg ble derfor ikke gitt.

Dato: 24.04.13

 

Kristin Andersen
rådgiver

Nina Opland
rådgiver