Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Østfold

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere på tilsynet

Sammendrag

Helsetilsynet i Østfold vil i løpet av 2008 og 2009 ha gjennomført tilsyn med legemiddelbehandlingen i sykehjem ved ti sykehjem i ni kommuner i Østfold. Tilsynene gjennomføres som en del av tilsynsmyndighetenes satsing på tilsyn med tjenester til eldre 2009—2012.

Bakgrunnen for tilsynet er at legemiddelbruken hos eldre mennesker er omfattende. Undersøkelser både i Norge og i utlandet viser at det er klare indikasjoner på kvalitetssvikt knyttet til legemiddelbehandlingen av denne gruppen. Dessuten er mange av legemidlene denne pasientgruppen bruker svært potente, slik at mindre feil eller unøyaktigheter kan få alvorlige konsekvenser. Nasjonale og internasjonale studier viser at en stor andel av legemiddelrelaterte problemer hos eldre kan unngås ved at legemiddelbruken blir vurdert systematisk.

Helsetilsynet i Østfold har i dette tilsynet vurdert om Hobøl kommune sikrer at eldre pasienter på sykehjem f nødvendig og riktig legemiddelbehandling.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Legemiddelbehandlingen ved innleggelsen (herunder reinnleggelse) i sykehjemmet.
 • Legemiddelbehandlingen under oppholdet i sykehjemmet.
 • Legemiddelbehandlingen ved utskriving til hjemmet eller overføring til annen del av helsetjenesten.

Ved tilsynet ble følgende avvik funnet:

Hobøl kommune sikrer ikke at eldre pasienter på sykehjemmet ved Hobøl bo- og behandlingssenter får nødvendig og riktig legemiddelbehandling.

Det ble ikke gitt merknader ved tilsynet.

Vi har avdekket at kommunens internkontroll ikke sikrer at grunnleggende krav i lovgivningen etterleves i praksis. Svikten gjelder alle tre områder revisjonen omfattet, jf. kulepunktene over. Uklare ansvarsforhold, uklare mål, mangelfullt implementerte prosedyrer (styringsdokumenter), mangelfulle tilbakemeldingsrutiner, mangelfull sikring av ansattes kompetanse og kapasitet, og manglende systematisk overvåkning av praksis og gjennomgang av internkontrollen/kvalitetsstyringssystemene, gjør at Hobøl kommune har liten oversikt og kontroll med legemiddelbehandlingen ved sykehjemmet ved Hobøl bo- og behandlingssenter. Risikoen for feilbehandling er dermed uakseptabelt stor.

Dato: 31. august 2009

Morten Slettmyr
revisjonsleder
Svein Rønsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved sykehjemmet ved Hobøl bo- og behandlingssenter, Hobøl kommune, i perioden 6. april 2009—31. august 2009. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Østfold gjennomfører i inneværende år. Revisjonen er en del av tilsynsmyndighetenes satsing på tilsyn med tjenester til eldre 2009—2012.

Bakgrunnen for tilsynet er at legemiddelbruken hos eldre mennesker er omfattende. I tillegg viser undersøkelser både i Norge og i utlandet at det er klare indikasjoner på kvalitetssvikt knyttet til legemiddelbehandlingen av denne gruppen. Sykehjemspasienter kjennetegnes av høy alder, mentalt og fysisk funksjonstap og alvorlige kroniske sykdommer. De har derfor forholdsvis omfattende behov for legemidler. Mange av disse legemidlene er svært potente, noe som gjør at mindre feil og unøyaktigheter kan ra alvorlige konsekvenser. Studier i Norge, Sverige og andre land har vist at en stor andel av legemiddelrelaterte problemer hos eldre kan unngås ved systematisk vurdering av legemiddelbruken.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler de avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppf av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrifi
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Merknad ble ikke gitt under tilsynet.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hobøl bo- og behandlingssenter er en del av virksomheten Pleie, omsorg og rehabilitering.

Senteret består av tre avdelinger: sykehjem, dagsenter og omsorgsboliger. De tre avdelingene ledes av hver sin avdelingsleder som alle rapporterer til virksomhetsleder for virksomheten Pleie, omsorg og rehabilitering.

Sykehjemmet har 21 plasser fordelt på to poster. Den ene posten er en såkalt skjermet enhet (ni plasser) med pasienter på langtidsopphold. Den andre posten (tolv plasser) har pasienter både på langtids- og korttidsopphold, som også inkluderer avlastning, rehabilitering og palliasjon. Sykehjemmet har en sykehjemslege i 18,67 % stilling.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 6. april 2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 27. mai 2009.

Intervjuer
Ni personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved sykehjemmet.

Sluttmøte ble avholdt 28. mai 2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Helsetilsynet i Østfold har vurdert om Hobøl kommune sikrer at eldre pasienter på sykehjem f nødvendig og riktig legemiddelbehandling. I den forbindelse har vi sett på i hvilken grad Hobøl kommune styrer praksisen på sykehjemmet, slik at pasientene får den hjelp de har behov for og krav på i henhold til faglige retningslinjer og lovbestemte krav.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Legemiddelbehandlingen ved innleggelse (herunder reinnleggelse) i sykehjemniet
 • Legemiddelbehandlingen under oppholdet i sykehjemmet
 • Legemiddelbehandlingen ved utskriving til hjemmet eller overføring til annen del av helsetjenesten

For alle tre nevnte områder har vi sett på følgende:

 • Organisering, styring og ledelse
 • Fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet
 • Kompetanse- og personellstyring
 • Tiltak for å legge til rette for god praksis og korrigere og forebygge svikt
 • Ledelsens oppfølging av driften ved sykehjemmet, herunder opp følging av:
 • - om etablerte rutiner og prosedyrer følges
  - om etablerte rutiner og prosedyrer er hensiktsmessige og tilstrekkelige til å ivareta nødvendig og riktig legemiddelbehandling
  - om det treffes hensiktsmessige korrigerende tiltak ved behov

5. Funn

Avvik:

Hobøl kommune sikrer ikke at eldre pasienter på sykehjemmet ved Hobøl bo- og behandlingssenter får riktig og nødvendig legemiddelbehandling.

Avvik fra følgende myndighetskrav: Kommunehelsetjenesteloven § § 1-1, I -3a, 2-1, 6-1 og 6- 2, forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3, forskrift om pasientjournal § § 4, 5, 6, 7 annet ledd og 8, forskrift om internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten § 4 og 5.

Avviket bygger på følgende:

1. Organisering, styring og ledelse

 • Sykehjemmet ledes ikke slik at legetjenesten inngår som en integrert del av tjenestetilbudet
  • Sykehjemslegens funksjon og plassering fremgår ikke av styrende dokumenter, organisasjonskart e.l.
  • Virksomhetsleder for virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering (PLOR) eller avdelingssykepleieren for sykehjemmet styrer ikke legetjenesten
  • Virksomheten PLOR eller sykehjemmet har ikke vært involvert i utarbeidelse eller godkjenning av rutiner for legetjenesten eller på annen måte hatt innflytelse på sykehjemslegens virksomhet
 • Det er uklart hvem som har det overordnede ansvaret for legemiddelbehandlingen ved sykehjemmet
  • Sykehjemslegens funksjon og plassering fremgår ikke av styrende dokumenter, organisasjonskart el.
  • Legetjenesten ved sykehjemmet regnes av mange som en del av fastlegeordningen og dermed underlagt kommunelege I (stillingsbrøk: 20 %), uten at dette fremgår av kommunelege I’s funksjonsbeskrivelse
  • Det er ikke etablert noen rapporteringsrutiner mellom kommunelege I og sykehjemslegen
  • Funksjonsbeskrivelse for virksomhetsleder for PLOR sier at virksomhetslederen har det overordnede faglige ansvaret for at tjenestene ved sykehjemmet oppfyller myndighetenes krav. Det er uklart for ansatte og ledere om dette også innebærer et overordnet ansvar for legemiddelbehandlingen.
 • Kommunen har ikke vurdert hvilke forhold ved organiseringen av sykehjemstjenesten som er kritiske med hensyn til å sikre at pasienter f riktig og nødvendig legemiddelbehandling, bortsett fra for selve legemiddelhåndteringen.

2. Innholdet i legetjenesten

 • Kommunen driver ingen form for styring, kontroll eller oppfølging av om legetjenesten ved sykehjemmet er i tråd med faglige retningslinjer og lovbestemte krav
 • Kommunen har ikke etablert et system som sikrer at legetjenesten ved sykehjemmet utøves av leger med nødvendige kvalifikasjoner. Det er nylig (26. mai 2009) utarbeidet skriftlige prosedyrer hvor det stilles krav til syk kompetanse, og som tar sikte på å sikre behovet for opplæring/videreutdanning. Prosedyren er ikke tatt i bruk.
 • Det er uklart hvilke oppgaver utøvere av legetjenesten ved sykehjemmet skal utføre
  • Det er sykehjemslegen selv som avgjør hvilke oppgaver som skal utføres
  • Skriftlige prosedyrer for utøvelse av legetjenesten, herunder for legevakt og vikarer, er nylig utarbeidet (26. mai 2009), men er ikke tatt i bruk
 • Virksomheten sikrer ikke at det på innleggelsestidspunktet gjøres en medisinskfaglig vurdering av pasientenes tilstand og behov for oppfølging
  • Sykehjemslegen er til stede en fast dag i uken: torsdager. Det er når legen kommer neste gang som avgjør når vurderingen skjer, ikke pasientenes individuelle behov for vurdering. Ved sammenfall med helligdager, kurs eller annet fravær, velger man ikke en annen dag samme uke eller setter inn vikar, men man venter til neste ledige torsdag.
  • Ledelsen har ikke gjort en vurdering av om denne ordningen er god nok til å sikre pasientenes individuelle behov for oppfølging
  • Skriftlige prosedyrer som skal sikre at medisinskfaglige vurderinger ved innleggelsen skjer i tråd med pasientenes individuelle behov, er nylig utarbeidet (26. mai 2009), men er ikke tatt i bruk
 • Det er ikke etablert et system som sikrer systematisk oppfølging av legemiddelbehandlingen
  • Oppfølging av pasientene baseres på det legen får vite under legevisitten ved å etterspørre om det er noe nytt med pasientene
  • Skriftlige prosedyrer som skal etablere systematisk oppfølging av legemiddelbehandlingen er nylig utarbeidet (26. mai 2009), men er ikke tatt i bruk
 • Det er ikke etablert et system som sikrer nødvendig kapasitet av legetjenester ved sykehjemmet
  • Vikar settes ikke inn ved ferier og annet fravær
  • Sykehjemslegen har en fast dag i uken: torsdager. Uteblir legen pga. kurs, helligdag el., møter han ikke før første ledige torsdag.
  • Det er nylig utarbeidet en prosedyre (26. mai 2009) som sier at det skal tilkalles vikar ved fravær, men prosedyren er ikke tatt i bruk
  • Det er uklart hvilke oppgaver legen skal utføre. Det er nylig utarbeidet en prosedyre (26. mai 2009) for utøvelsen av legetjenesten ved sykehjemmet, men den er ikke tatt i bruk.
  • Lokal norm for legetjenesten tar utgangspunkt i et belegg på 20 pasienter. Styringsdokumenter beskriver at sykehjemmet skal ha et belegg på pasienter til enhver tid. Årsmeldingen og månedsrapporter viser at det er et overbelegg på ytterligere en til tre pasienter. Kommunen har likevel ikke vurdert om legekapasiteten er tilstrekkelig. Ansatte opplever at legekapasiteten ikke er tilstrekkelig. Bekymringen er ikke meldt videre.

3. Innholdet i pleietjenesten

 • Det er ikke etablert rutiner for pleietjenesten ved sykehjemmet, med unntak av skriftlige prosedyrer som gjelder legemiddelhåndtering
  • Det finnes funksjonsbeskrivelser for utøvere av pleietjenesten, men disse er i liten grad kjent blant de ansatte
  • Ansatte er ikke gjort kjent med de sentrale føringer og krav som stilles til sykehjemstjenester, for eksempel kravene i kvalitetsforskriften
 • Det er ikke etablert et system for oppdatering av kompetanse hos pleierne, med unntak av legemiddelkurs for hjelpepleiere annethvert år
  • Det finnes opplæringsplan som skal sikre at nødvendig kompetansehevning skjer, men denne er ikke i bruk
 • Det er ikke etablert et system som sikrer nødvendig kapasitet av pleietjenester ved sykehjemmet
  • Ansatte får ikke alltid fulgt opp pasientene på tilstrekkelig måte, men melder likevel ikke fra, for eksempel ved å melde avvik
 • Det er laget tiltaksplaner for de fleste pasientene, men disse brukes i varierende grad og oppdateres ikke rutinemessig

4. Tilbakemeldingsrutiner

 • Kommunen har balansert målstyring med månedsrapporter, men systemet brukes ikke for å få oversikt over om kvaliteten på tjenestene ved sykehjemmet er god nok
 • Kommunens avvikssystem brukes i liten grad
  • Kommuneledelsen har ikke undersøkt hvorfor få avvik meldes
  • Avvikssystemet gjelder i første rekke HMS-avvik. Rutine 100.7-1 Internkontroll Hobøl kommune nevner ikke prosedyrebrudd som eksempel på avvik
  • Ansatte er usikre på hva som regnes som avvik mht. behandlingsrettet virksomhet
  • Det finnes ikke retningslinjer for melding av avvik på legemiddelområdet, med unntak av for legemiddelhåndtering
  • Rapport av 24. april 2009 fra farmasøytisk tilsyn ved sykehjemmet koniduderer med klar underrapportering av avvik på legemiddelhåndteringsområdet. Forholdet har vært tatt opp med de ansatte, men tiltaket har ikke ført til endring. Manglende endring har ikke ført til ytterligere tiltak fra ledelsen.
 • Pasienters og pårørendes tilbakemeldinger og erfaringer brukes ikke systematisk i sykehjemmets forbedringsarbeid

5. Journalsystemet

 • Det blir ikke opprettet en samlet journal for hver pasient. Det blir heller ikke opprettet en hovedjournal og tilleggsjournaler hvor det klart går frem hvilke opplysninger som finnes hvor.
  • Pleiere dokumenterer journalopplysninger i CosDoc, på egne lister for blodtrykk, vekt oa., på lister på veggen på pasientrom og i kardex
  • Lege dokumenterer i WinMed, i CosDoc og på medisinark i kardex
  • Legevakt dokumenterer i WinMed, i papirjournalen eller på legevakta og sender epikrise i ettertid
 • Det finnes ingen retningslinjer for hvordan pleiere skal føre journal. Det er nylig utarbeidet en skriftlig prosedyre for hvordan lege skal føre journal, men den er ikke tatt i bruk.
 • Journal føres både på papir og elektronisk. Det fremgår ikke hva som skal føres hvor. Praksis varierer.
 • Journalopplysninger i WinMed er ikke tilgjengelig for alle som har behov for det
 • Det er utpekt en journalansvarlig person, men det er uklart hvilke oppgaver, ansvar og myndighet denne har, og om vedkommende også har ansvar for legens dokumentasjon i WinMed. Det finnes ingen retningslinjer for journalansvarligs funksjon.
 • Dokumentasjon av effekten av behovsmedisin (eventueltmedisin) gjøres i liten grad. Praksis er ulik, både mht. om det i det hele tatt dokumenteres, men også mht. hvordan effekt beskrives.

6. Ordinering av legemidler

 • Ikke alle legemidler som gis pasientene er ordinert av lege
  • I følge prosedyre 100.5-1 Medisinhåndtering HBBS, skal alle legemidler ordineres av lege
  • Det er gjort muntlig avtale mellom sykehjemslegen og pleierne om at reseptfrie legemidler kan gis uten at de er ordinert av lege. Lege godkjenner i ettertid.
  • Sykepleiere gir av og til legemidler som sovemedisiner, beroligende midler og smertestillende B-preparater uten at de er forordnet av lege. Legen godkjenner i ettertid.
  • Ledelsen har ikke fulgt opp om praksis er i henhold til prosedyren
  • Det er nylig utarbeidet skriftlig prosedyre for legetjenesten som sier at alle legemidler skal forordnes av lege. Prosedyren er ikke tatt i bruk.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Hobøl kommune har etablert elementer av et internkontrollsystem for pleie- og omsorgstjenesten. Det består blant annet av balansert målstyring, enkelte prosedyre og et avviks system.

Balansert målstyring brukes i liten grad som et verktøy for å sikre kvaliteten på tjenestene. Få skriftlige prosedyrer er utarbeidet. De prosedyrene som finnes, er i varierende grad kjent og tatt i bruk. Ledelsen følger i liten grad med på om prosedyrene følges. Det meldes få avvik, noe som kan tyde på underrapportering. Kommunen har ikke gjennomført risiko- og sårbarhetsvurderinger for legemiddelbehandlingen i sykehjem, men unntak av for håndtering og utdeling av legemidler. Fordeling av ansvar, myndighet og oppgaver er ikke klart definert.

Uklare ansvarsforhold, uklare mål, få skriftlige prosedyrer, mangelfullt implementerte prosedyrer, mangelfulle tilbakemeldingsrutiner, mangelfull styring av ansattes kompetanse og kapasitet, og manglende systematisk overvåkning av praksis og gjennomgang av kvalitetsstyringssystemene, gjør at Hobøl kommune har liten oversikt og kontroll med legemiddelbehandlingen ved sykehjemmet ved Hobøl bo- og behandlingssenter. Det blir i for stor grad opp til tilfeldighetene om pasientene får riktig og nødvendig legemiddelbehandling. Risikoen for feilbehandling er dermed uakseptabelt stor.

7. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Forskrift om sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift om legemiddelhåndtering i virksomhet som yter helsehjelp
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for rådmannen og virksomhetene med virksomhetsledere
 • Delegering av fullmakt fra rådmannen
 • Funksjonsbeskrivelse for virksomhetsleder for virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering
 • Organisasjonskart for virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering
 • Organisasjonskart for sentraladministrasjonen
 • Hobøl kommunestyre sak 08/6: Normering av legetjenester i sykehjem, saksprotokoll og samlet saksfremstilling
 • Vedtak av 6. februar 2008 fra Hobøl kommune om normering av legetjenester i sykehjem
 • Avtale mellom Hobøl kommune og NOKLUS om kvalitetssikring av laboratorievirksomhet
 • Testresultater fra NOKLUS, 2006—2009
 • Arbeidsavtale med sykehjemslege U1f E. Gedde
 • Diverse dokumentasjon på sykehjemslegens kompetanse
 • Oversikt over fast ansatte og vikarer
 • Funksjonsbeskrivelser for avdelingssykepleier, sykepleier, hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider og assistent
 • Prosedyre for tjenesteområde Hobøl bo- og behandlingssenter
 • Service-erklæring for Hobøl bo- og behandlingssenter
 • Velkommen som nyansatt ved Hobøl bo- og behandlingssenter
 • Prosedyre for sykepleier som har ansvar for legevisitt
 • Prosedyre for medisinhåndtering ved HBBS med vedlegg
 • Prosedyre for utdeling av legemidler ved andre enn sykepleier
 • Beskrivelse avjournalsystemet ved sykehjemmet
 • Kopi av utfylt medsinkardeks (anonymisert)
 • Avviksprosedyre: “Internkontroll Hobøl kommune”
 • Oversikt over rapporterte avvik de siste 12 måneder (kopi av saksbehandlingsskjemaer for feil og avvik, og kopi av doseringsskjemaer med avviksmeldinger)
 • Utskrift av møtebok for kommunestyret 14. juni 2004 med forslag til vedtak om delegasjon av myndighet innen miljørettet helsevern
 • Brev fra Sykehuset Østfold HF om endring i refusjonsbeløp, jf. avtale om bistand innen smittevern til kommunale helseinstitusjoner
 • Smittevernplan for Hobøl kommune
 • Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold KF og Hobøl kommune
 • Opplæringsplan for virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering
 • Diverse dokumentasjon på gjennomførte kurs for sykehjemslegen, betalt av kommunen
 • Turnus- og bemanningsplan post I
 • Turnus- og bemanningsplan post 3
 • Årsmelding for Hobøl kommune 2008
 • Farmasøytisk tilsynsrapport april 2009
 • Legemiddelstatistikk for 2008
 • Månedsrapporter fra virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering for februar og mars 2009

9. Deltakere på tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Arne G. Berg

Rådmann

X

X

Bjørn Sjøvold

Kommunalsjef

X

X

X

Ann-Kristin Tronstad

Virksomhetsleder

X

X

X

Ulf Erik Gedde

Sykehjemslege

X

Randi Bjørkevold

Avdelingssykepleier

X

X

X

Jorunn Holtung

Hjelpepleier

X

X

X

Kristin Larsdatter

Sykepleier

X

X

X

Berit Seljeseth

Sykepleier

X

X

Heidi Ødegård Solvang

Kommunelege I

X

X

Audny Myrmel

Avdelingssykepleier, bestiller

X

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Morten Slettmyr, revisjonsleder
Seniorrådgiver Astrid Sponheim Hunderi, revisor
Assisterende fylkeslege Svein Rønsen, revisor