Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Østfold

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen i Østfold gjennomførte i perioden 16.06.09 til 16.09.09 tilsyn med Råde kommunes plikt til å fremskaffe midlertidig bolig i henhold til sosialtjenesteloven § 4-5. Tjenesten er lagt til Nav kontoret. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om tjenesten midlertidig bolig var gjort kjent for innbyggere som hadde behov for tjenesten og om behovene ble fanget opp.
 • Om behovet var utredet og om tjenesten kunne iverksettes umiddelbart
 • Om kommunen hadde oversikt over og la til rette for at opphold i midlertidig bolig ikke ble langvarig
 • Om de ansattes og tjenestemottakerens erfaringer og tilbakemeldinger ble benyttet i forbedringsarbeidet

Det ble ikke funnet avvik under tilsynet. Det er gitt en merknad jf. rapporten kapittel 5.

Dato: 13.10.09

Jens R. Nygaard
revisjonsleder
Nina Westby Evensen
revisor

 

 

Dag Marcussen Olsen
revisor
Kjersti S. Salberg
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Råde kommune i perioden 16.06.09 til 16.09.09. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Det ble ikke funnet avvik i dette tilsynet.

Fylkesmannen har kommet til at det gis en merknad i dette tilfellet. Etter vår vurdering har Nav-kontoret forbedringspunkter når det gjelder å fatte skriftlige vedtak i forkant av iverksettelse av tjenesten midlertidig bolig, samt å henvise til riktig lovparagraf når vedtak fattes.

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Råde kommune er en landkommune med ca 6800 innbyggere. I 2008 var det tre prosent av befolkningen som mottok sosialhjelp. Det er bare 0,1 % som bor i blokk eller bygård. Kommunen beskriver behovet for midlertidig bolig som lite. Og de som har behov for midlertidig bolig flytter raskt inn i mer permanente boliger. For noen år siden brant deler av den kommunale boligmassen. Nav kontoret ble åpnet i juni 2009.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16.06.09. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 16.09.09.

Intervjuer
Fire personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 16.09.09.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet kommunes tilbud om midlertidig husvære. Tilsynet ble gjennomført etter tre innfallsvinkler: oppstart, iverksetting og oppfølging. I oppstartsfasen undersøkte tilsynet kommunens system for informasjon og kjennskap til tjenesten, om det ble foretatt forsvarlig utredning av behov, om det fattes enkeltvedtak og om det er tilbud til alle grupper. I iverksettingsfasen ble det undersøkt om tjenesten kunne iverksettes innen rimelig tid. I oppfølgingsfasen ble systemet for oppfølging av den enkelte som bodde i midlertidige husvære undersøkt.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik under dette tilsynet. Fylkesmannen bemerker at Nav-kontoret har forbedringspunkter når det gjelder å fatte skriftlige vedtak i forkant av iverksettelse av tjenesten midlertidig bolig, samt å henvise til riktig lovparagraf når vedtak fattes.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester § 4-5, rundskriv U-5/2003 og forskrift om internkontroll i sosial – og helsetjenesten.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Råde kommune
 • Kommunal organisatorisk innplassering av Nav i Råde
 • Boligsosial handlingsplan 2009-2019
 • Informasjon vedrørende tjenester som tilligger Nav Råde
 • Kommunens retningslinjer for midlertidig husvære
 • Rutiner ved tildeling og innflytting i kommunal bolig
 • Leiekontrakt for kommunalbolig
 • Møteplan boligteam Nav Råde
 • Virksomhetsplan Nav Råde
 • Avtale med Utne Camping

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tre saksmapper inneholdende blant annet vedtak om midlertidig bolig

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Ann Cathrin Werner Olsen

Nav leder

x

x

x

Elisabeth Røhr

Saksbehandler

x

x

x

Irene Johansen

Boligkonsulent

x

x

x

Randi O. Steen

 

x

x

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Jens R. Nygaard, revisjonsleder
Dag Marcussen Olsen, revisor
Kjersti S. Salberg, revisor
Nina Westby Evensen, revisor