Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Østfold

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen i Østfold gjennomførte i perioden 16.06.09 til 08.10.09 tilsyn med Halden kommunes plikt til å fremskaffe midlertidig bolig i henhold til sosialtjenestelovens § 4-5. Tjenesten er lagt til Nav kontoret. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om tjenesten midlertidig bolig var gjort kjent for innbyggere som hadde behov for tjenesten og om behovene ble fanget opp.
 • Om behovet var utredet og om tjenesten kunne iverksettes umiddelbart
 • Om kommunen hadde oversikt over og la til rette for at opphold i midlertidig bolig ikke ble langvarig
 • Om de ansattes og tjenestemottakerens erfaringer og tilbakemeldinger ble benyttet i forbedringsarbeidet

Det ble funnet ett avvik under tilsynet jf. rapporten kapittel 5.

Halden kommune sikrer ikke at tjenestemottakere som er i behov av midlertidig husvære får et forsvarlig tilbud etter sosialtjenesteloven § 4-5.

Dato: 10.11.09

Jens R. Nygaard
revisjonsleder
Nina Westby Evensen
revisor

 

 

Dag Marcussen Olsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved i perioden 16.06.09 til 08.10.09. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Halden kommune er en bykommune med ca 28.400 innbyggere. I 2008 var det 3,4 prosent av befolkningen som mottok sosialhjelp. Kommunen hadde 23 disponerte kommunale boliger per 1000 innbyggere i 2008 noe som er over gjennomsnittet for landet forøvrig. Kommunen rapporterte ikke om personer i midlertidig husvære i 2008. Kommunen beskriver behovet for midlertidig bolig som lite fordi tilgangen på ordinære leieboliger er godt i kommunen. De som har hatt behov for midlertidig bolig flytter raskt inn i mer permanente boliger.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16.06.09. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 08.10.09.

Intervjuer
Fem personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 08.10.09.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet kommunens tilbud om midlertidig husvære. Tilsynet ble gjennomført etter tre innfallsvinkler: oppstart, iverksetting og oppfølging.

I oppstartsfasen undersøkte tilsynet kommunens system for informasjon og kjennskap til tjenesten, om det ble foretatt forsvarlig utredning av behov, om det fattes enkeltvedtak og om det er tilbud til alle grupper.

I iverksettingsfasen ble det undersøkt om tjenesten kunne iverksettes innen rimelig tid.

I oppfølgingsfasen ble systemet for oppfølging av den enkelte som bodde i midlertidige husvære undersøkt.

5. Funn

Det ble funnet ett avvik under dette tilsynet.

Halden kommune sikrer ikke at tjenestemottakere som er i behov av midlertidig husvære får et forsvarlig tilbud etter sosialtjenesteloven § 4-5.

Avviket bygger på følgende revisjonsfunn:

 • Kommunen kan ikke tilby alle grupper som har behov for midlertidig bolig denne tjenesten.
 • Det benyttes feil lovparagraf ved innvilgelse av tjenesten og vedtaket fattes i etterkant av oppholdet.
 • Det foreligger ingen avslagsvedtak
 • Brukermedvirkningen fremkommer ikke skriftlig
 • Kommunen og Nav-kontoret gjør ikke systematisk bruk av de ansattes og brukernes erfaringer i forhold til tjenesten midlertidig bolig.

6. Regelverk

Lov om sosiale tjenester § 4-5, rundskriv U-5/2003 og forskrift om internkontroll i sosial – og helsetjenesten.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Liste over ansatte i Nav
 • Boligsosial handlingsplan for 2005-2009
 • Flytskjema for henvendelse/søknad
 • Rutine for vedtaksmøte ved tildeling av kommunale boliger
 • Sluttrapport for arbeidsprosesser, organisering og metodikk, Nav Halden

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • To saksmapper inneholdende blant annet vedtak om midlertidig bolig og journalnotat for en person som på tidspunktet hadde midlertidig husvære.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Astrid Nordstrand

Nav leder

X

X

X

Frode Holiløkk

veileder

X

X

X

Linda Gulbrandsen

avdelingsleder

X

X

Nina B. Granum

veileder

X

X

X

Mette Fernløf

saksbehandler

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Jens R. Nygaard, revisjonsleder
Dag Marcussen Olsen, revisor
Nina Westby Evensen, revisor