Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Statens Helsetilsyn har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet planlagt tilsyn med tjenester til eldre i perioden 2009-2012. Stikkprøvetilsyn med saksbehandlingen ved søknad om avlastning og korttidsopphold i 6 kommuner i Østfold er en del av dette tilsynet.

Denne rapporten beskriver funn etter gjennomgang av tilsendt dokumentasjon. Tilsynet omfattet følgende temaer i saksbehandlingen:

 • utredningsplikt
 • individuell vurdering
 • vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Tilsynet er utført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Østfold og gjelder saker etter både lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene.

Dokumentgjennomgangen viser at Aremark kommunes saksbehandling er i samsvar med regelverket. I kapittel 5 ”Funn” er det gitt kommentarer til saksbehandlingen.

Dato: 6.5.11

Kari Riiser
revisjonsleder
Kjersti Haugan
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter stikkprøvetilsyn med saksbehandling i Aremark kommune i perioden 12.05.10 – 06.05.11. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens og Helsetilsynet i Østfolds planlagte tilsynsvirksomhet i 2010.

Statens Helsetilsyn har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet planlagt tilsyn med tjenester til eldre i perioden 2009-2012. Stikkprøvetilsyn med saksbehandlingen ved søknad om avlastning og korttidsopphold i 6 kommuner i Østfold er en del av dette tilsynet.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten i kommunene i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Rapporten omhandler de funn som er gjort ved gjennomgang av tilsendt dokumentasjon og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

2. Gjennomføring

Stikkprøvetilsynet omfattet følgende aktiviteter:

 • Varsel om tilsyn ble sendt ut 12.05.10.
 • Kommunen informerte Fylkesmannen om kontaktperson i brev av 07.06.10
 • Telefonsamtale mellom representant for tilsynet og kontaktpersonen om dokumentasjon og frist for innsending 14.06.10
 • Varsel om frist for innsending av dokumentasjon ble sendt ut 24.06.10
 • Dokumentasjon ble oversendt fra kommunen i brev av 25.08.10
 • Telefonsamtale mellom representant for tilsynet og kontaktpersonen om de funn som foreligger i rapport fra tilsyn 06.05.11

3. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt tre områder innenfor saksbehandling ved søknad om og tildeling av avlastning og korttidsopphold for eldre

 • utredningsplikt
 • individuell vurdering
 • vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

4. Dokumentunderlag

7 vedtak om avlastning med de dokumentene/opplysningene som kommunen har lagt til grunn ved behandling av saken

9 saker med et eller flere vedtak om korttidsopphold med de dokumentene/ opplysningene som kommunen har lagt til grunn ved behandling av sakene

5. Funn

Etter gjennomgang av kommunens dokumentasjon har Fylkesmannen/Helsetilsynet i Østfold følgende kommentarer:

Vedtakene om avlastning er stilet til den omsorgstrengende, og ikke til den som får avlastning fra omsorgsoppgavene.

Søknad om regelmessige opphold er ikke besvart med mer enn et opphold.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester
 • Lov om helsetjenester i kommunene
 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker