Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonens tema var om kommunen sikrer forsvarlig utredning, behandling og oppfølging av voksne med rusavhengighet. Tilsynet undersøkte om kommunen sikret at enkelte deltjenester fra helse- og omsorgstjenesten og de kommunale tjenestene ble sett i sammenheng for voksne rusavhengige.

Det ble funnet ett avvik:

Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad sikret helhetlig og samordnet tjenestetilbud til voksne rusavhengige

Noen tjenestemottakere vil over lengre tidsperioder ha en relativt uforandret situasjon, og utfordringen for kommunen er i forhold til disse å sikre kontinuitet og stabilitet.

Helsetilsynet i Østfold og Fylkesmannen i Østfold har pekt på noen forhold som må styrkes for å sikre et kvalitativt godt nok tilbud for alle brukerne. Det må iverksettes tiltak som ivaretar disse forholdene, og kommunen må på egnet måte kontrollere og evaluere de iverksatte tiltak.

Dato: 11.6.2010

Lasse Johnsen\ revisjonsleder

Nina Westby Evensen revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Halden kommune i perioden 11.3.2010 – 29.4.2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Helsetilsynet i Østfold og Fylkesmannen i Østfold gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6 og lov om sosiale tjenester i Nav § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Halden er en kommune med ca 30000 innbyggere. Arbeidet som er rettet mot rusavhengige i kommunen gjøres gjennom psykiatritjenesten ved rusteamet og Nav kontoret. Mens rusteamet gir råd og veiledning og bidrar til å iverksette andre hjelpetiltak for rusavhengige generelt har ambulerende team fokus på unge med dobbeltdiagnose (rus og psykisk lidelse). Rusteamet har ca 130 brukere. Nav har ansvaret for blant annet økonomisk råd og støtte, midlertidig bolig og kvalifiseringsprogram. Kommunehelsetjenesten har ansvaret for å tilby helsetjenester, jf fastlegeordningen. Kommunen ved kommunehelsetjenesten eller rusteamet henviser til spesialisthelsetjenesten. Rusteamet har ansvar for å initiere midlertidige tiltak i påvente av behandling ved behov.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.3.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 29.04.10.

Intervjuer

Syv personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 29.04.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet er hvorvidt kommunen sikrer forsvarlig utredning, behandling og oppfølging av voksne med rusavhengighet.

Temaet vil omfatte både helsetjenesten, sosialtjenesten og de kommunale tjenestene i Nav Fokuset rettes mot de enkelte deltjenester og hvordan kommunen får dem til å fungere sammen.

Problemstillingene som skal undersøkes er delt opp i tre faser:

Oppstartfasen – tilgjengelighet, håndtering av nye henvendelser, planlegging,utredning og beslutning

Iverksettingsfasen – fra planer, beslutninger og vedtak til konkrete tjenester og tiltak

Oppfølgingsfasen – oppfølging av tjenestemottaker, revurdering av behov og eventuell justering av tjenester

5. Funn

Avvik 1:

Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad sikret helhetlig og samordnet tjenestetilbud til voksne rusavhengige.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Kommunehelsetjenesteloven § 6-3 jf. § 1-3a jf. Sosialtjenesteloven § 4-3 og forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten.

Avviket bygger på følgende:

 • Det er ikke utarbeidet rutiner eller annen styringsdokumentasjon for samarbeid mellom Nav og helse- og omsorgstjenestene. Det fremkommer i dokumentasjon og i intervjuer at samhandlingen ikke fungerer tilfredsstillende
 • Det fremkommer i dokumentasjon og i intervjuer at det er store individuelle forskjeller mellom fastlegene når det gjelder deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt klientene
 • Kommunen har ikke et system som sikrer en helhetlig kartlegging/utredning
 • Det fattes ikke vedtak om tjenester som ytes av rusteamet
 • Det stilles krav om skriftlig søknad om individuell plan
 • Det er ikke sammen med bruker planlagt for forutsigbarhet og kontinuitet i tjenestene ved krisesituasjoner for bruker

Kommentar:

Noen tjenestemottakere vil over lengre tidsperioder ha en relativt uforandret situasjon, og utfordringen for kommunen er i forhold til disse å sikre kontinuitet og stabilitet.

Helsetilsynet i Østfold og Fylkesmannen i Østfold har pekt på noen forhold som må styrkes for å sikre et kvalitativt godt nok tilbud for alle brukerne. Det må iverksettes tiltak som ivaretar disse forholdene, og kommunen må på egnet måte kontrollere og evaluere de iverksatte tiltak.

6. Regelverk

 • LOV 1982 -11- 19 nr.66: Lov om helsetjenesten i kommunene
 • LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v.
 • LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v.
 • LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter
 • LOV 2009-12-18 nr131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • FOR 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19.november 1982 nr.66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13.desember 1991 nr.81 om sosiale tjenester m.v.
 • FOR 2004-12-23 nr 1837: Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.
 • FOR 2001-06-28 nr 765: Forskrift om habilitering og rehabilitering
 • FOR 1983-11-23 nr 1779: Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kommunens redegjørelse for rusmisbruksproblematikk i egen kommune, for organisasjonsstruktur for tjenestene og hvordan kommunen sikrer forsvarlige tjenester.
 • Organisasjonskart
 • Grunnlagsdokumenter for rusteamet
 • Rutiner for individuellplan
 • Andre aktuelle rutiner og regler, herunder avviksregistreringer
 • Helse og omsorgsplan for Halden kommune
 • Ruspolitisk handlingsplan 2010 – 2014, foreløpig, ikke politisk behandlet.
 • Plan for psykisk helsearbeid 2007 – 2010
 • Dokumenter for 16 brukere som dokumentere tjenester, samhandling og journal

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Håkon Steigum Løes
Lasse Johnsen
Nina Westby Evensen