Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonens tema var om kommunen sikrer forsvarlig utredning, behandling og oppfølging av voksne med rusavhengighet. Tilsynet undersøkte om kommunen sikret at enkelte deltjenester fra helse- og omsorgstjenesten og de kommunale tjenestene ble sett i sammenheng for voksne rusavhengige.

Det ble funnet ett avvik:

Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad sikret helhetlig og samordnet tjenestetilbud til voksne rusavhengige.

Noen tjenestemottakere vil over lengre tidsperioder ha en relativt uforandret situasjon, men vil uansett ha behov for flere tjenester fra forskjellige virksomheter. Helsetilsynet i Østfold og Fylkesmannen i Østfold har pekt på noen forhold som må styrkes for å sikre et kvalitativt godt nok tilbud for alle brukerne. Det må iverksettes tiltak som ivaretar disse forholdene, og kommunen må på egnet måte kontrollere og evaluere de iverksatte tiltak.

Dato. 21.7.2010

Lasse Johnsen revisjonsleder

Nina Westby Evensen revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hobøl kommune i perioden 11.3.2010 — 2.6.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens og Helsetilsynets planlagte filsynsvirksomhet i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6 og lov om sosiale tjenester i Nav § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hobøl kommune har ca 4700 innbyggere. Arbeidet rettet mot rusavhengige utføres i hovedsak av Nav kontoret og virksomhet for pleie, omsorg og re-/habilitering (Plor). Kommunen har over tid hatt en vanskelig økonomisk situasjon, og har de siste fem årene vært en av kommunene på robek listen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.3.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 2.6.2010.

Intervjuer

Fem personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 2.6.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet er hvorvidt kommunen sikrer forsvarlig utredning, behandling og oppfølging av voksne med rusavhengighet. Temaet vil omfatte både helsetjenesten, sosialtjenesten og de kommunale tjenestene i Nav Fokuset rettes mot de enkelte deltjenester, og hvordan kommunen får dem til å fungere sammen. Problemstillingene som skal undersøkes er delt opp i tre faser:

 • Oppstartfasen — tilgjengelighet, håndtering av nye henvendelser, planlegging, utredning og beslutning
 • Iverksettingsfasen —fra planer, beslutninger og vedtak til konkrete tjenester og tiltak
 • Oppfølgingsfasen oppfølging av tjenestemottaker, revurdering av behov og eventuell justering av tjenester

5. Funn

Avvik 1

Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad sikret helhetlig og samordnet tjenestetilbud til voksne rusavhengige.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Kommunehelsetjenesteloven § 6-3 jf. § 1-3a jf. Sosialtjenesteloven § 4-3 og forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten

Avviket bygger på følgende:

 • Det fremkommer av journal, intervjuer og dokumentasjon at ansvarsforholdet mellom Nav og Plor er ikke i tilstrekkelig grad klargjort.
 • Det fremkommer av journal og intervjuer at kartlegging og utredning ikke foretas systematisk. Bredden i den faglige kompetansen ved kartlegging varierer. Blant annet benyttes ulike skjema. Nav sikrer ikke systematisk kartlegging av rusproblematikk.
 • Det fremkommer i dokumentasjon og i intervjuer at det er store individuelle forskjeller mellom fastlegene når det gjelder deltakelse i tverrfaglig samarbeidet rundt pasientene.
 • Det fremkommer av journaler og intervjuer at individuelle planer ikke tilbys og evalueres systematisk. Det dokumenteres ikke i journal i de tilfeller bruker ikke ønsker individuell plan.
 • Ved gjennomgang av journaler og intervjuer fremkommer det ikke at invo1verte instanser og bruker møtes regelmessig for samordning og koordinering av tjenestetilbudet.
 • Det legges ikke en plan i samarbeid med bruker for håndtering av kriser, som skyldes eskalerende rusbruk, brudd i behandlingsforløp, uteblivelse fra samtaler e.l.
 • Det fremkommer av vedtak og journaler at det ikke er planlagt for forutsigbarhet og kontinuitet i tjenestene for bruker ved ferie og fravær for tjenesteyterne.

6. Regelverk

 • LOV 1982 -11-19 nr.66: Lov om helsetjenesten i kommunene
 • LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v.
 • LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v.
 • LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter
 • LOV 2009-12-18 nr131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • FOR 2003-06-27 nr 792: Forsrift om kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19.november 1982 nr.66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13.desember 1991 nr.81 om sosiale tjenester m.v.
 • FOR 2004-12-23 nr 1837: Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.
 • FOR 2001-06-28 nr 765: Forskrift om habilitering og rehabilitering
 • FOR 1983-11-23 nr 1779: Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet ti1 den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Politiske vedtak sak 07/32 sak 07/39 sak 07/70 sak 07/42
 • Ruspolitisk handlingsplan for Hobøl kommune
 • Psykisk helseplan 2007 —2010
 • Prosedyrer for kommunen generelt og for PLOR og Nav spesielt
 • Beskrivelse av interkommunalt STYRK prosjekt
 • Ni journaler

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • To individuelle planer

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Lasse Johnsen Håkon Steigurn Løes Nina Westby Evensen