Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonens tema var om kommunen sikrer forsvarlig utredning, behandling og oppfølging av voksne med rusavhengighet. Tilsynet undersøkte om kommunen sikret at de enkelte deltjenester fra helse- og omsorgstjenesten og de kommunale tjenestene ble sett i sammenheng for voksne rusavhengige.

Det ble funnet ett avvik under tilsynet, det ble ikke gitt merknader.

Avvik 1.

Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad kontinuitet, samhandling og brukermedvirkning i tjenestetilbudet til personer med rusavhengighet


Noen tjenestemottakere vil over lengre tidsperioder ha en relativt uforandret situasjon, og utfordringen for kommunen er i forhold til disse å sikre kontinuitet og stabilitet. En viktig del av dette er god tilgang til tjenesteapparatet og langsiktig oppfølging ved bruk av individuelle planer og samarbeid i ansvarsgrupper. For at bruker skal oppleve forutsigbarhet i tjenestetilbudet, er det også viktig at det fattes formelle vedtak og beslutninger - i forhold til de tjenestene som ytes.

Dato: 24.06.2010

Lasse Johnsen
revisjonsleder

Nina Westby Evensen
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Moss kommune i perioden 11.03.2010 – 11.05.2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Østfold og Fylkesmannen i Østfold gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6 og lov om sosiale tjenester i Nav § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Moss er en kommune med ca 30 000 innbyggere. Arbeidet som er rettet mot rusavhengige i kommunen utføres av rus- og psykiatritjenesten, oppsøkende rusteam og Nav kontoret. Det er ca 120 brukere av rustjenesten i rus- og psykiatritjenesten, tall fra 2007. Nav har ansvaret for tjenester til rusavhengige som ikke er omsorgsoppgaver, miljørettede nettverkstiltak, boveiledning, oppfølging av lar brukere og lignende, jf vedtak 07/10540/FE-024. Kommunehelsetjenesten har ansvaret for å tilby helsetjenester, jf fastlegeordningen. Kommunen ved kommunehelsetjenesten, rustjenenesten og Nav kontoret henviser til spesialisthelsetjenesten. Kommunen og sykehuset Østfold HF arbeider også sammen i oppsøkende rusteam som i en avgrenset periode arbeider med unge voksne som har behov for flere tjenester og som har alvorlig rusproblem og psykiske lidelser. Teamet har hatt ca 130 henvendelser pr 31.12.09.

/A>

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.03.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 11.05.10.

Intervjuer

Fem personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 11.05.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet er hvorvidt kommunen sikrer forsvarlig utredning, behandling og oppfølging av voksne med rusavhengighet.

Temaet vil omfatte både helsetjenesten, sosialtjenesten og de kommunale tjenestene i Nav Fokuset rettes mot de enkelte deltjenester og hvordan kommunen får dem til å fungere sammen.

Problemstillingene som skal undersøkes er delt opp i tre faser:

Oppstartfasen – tilgjengelighet, håndtering av nye henvendelser, planlegging, tredning og beslutning

Iverksettingsfasen – fra planer, beslutninger og vedtak til konkrete tjenester og tiltak

Oppfølgingsfasen – oppfølging av tjenestemottaker, revurdering av behov og eventuell justering av tjenester

5. Funn

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad kontinuitet, samhandling og brukermedvirkning i tjenestetilbudet til personer med rusavhengighet

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester i Nav. Kommunehelsetjenesteloven § 6-3 jf. § 1-3a jf. Sosialtjenesteloven § 4-3 og forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten.
 • Avviket bygger på følgende:
 • Ved gjennomgang av journaler og under intervjuene fremkommer det at kommunen i liten grad legger til rette for at tjenester til rusavhengige er tilgjengelige utenom tidsrommet 08.00 – 16.00 på hverdager
 • Ved gjennomgang av journaler fremkommer det at mange brukere utenfor LAR mangler individuell plan. Det er ikke dokumentert i journal at bruker ikke ønsker individuell plan
 • Det fremkommer av journaler at mange av brukerne som ikke er i LAR har ikke etablert ansvarsgruppe, og det kan gå lang tid mellom møtene i ansvarsgruppen for de som har etablert gruppe (over et ½ år – i flere tilfeller)
 • Det fremkommer ikke av journaler eller ved intervjuene at kommunen har faste rutiner for hvordan man ivaretar kontinuitet og samhandling for disse brukerne på annen måte
 • Det fremkommer av journal og ved intervjuene at det ikke er etablert faste rutiner for planlegging av håndtering av kriser hos bruker
 • Det fremkommer av journal og ved intervjuene at rustjenesten fatter ikke formelle vedtak ved tildeling av tjenester til sine brukere.

6. Regelverk

 • LOV 1982 -11- 19 nr.66: Lov om helsetjenesten i kommunene
 • LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v.
 • LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v.
 • LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter
 • LOV 2009-12-18 nr131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • FOR 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19.november 1982 nr.66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13.desember 1991 nr.81 om sosiale tjenester m.v.
 • FOR 2004-12-23 nr 1837: Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.
 • FOR 2001-06-28 nr 765: Forskrift om habilitering og rehabilitering
 • FOR 1983-11-23 nr 1779: Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kommunens redegjørelse for rusmisbruksproblematikk i egen kommune, for organisasjonsstruktur for tjenestene og hvordan kommunen sikrer forsvarlige tjenester.
 • Organisasjonskart
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 – 2012.
 • Alkoholpolitiske retningslinjer Moss kommune
 • Virksomhetsplan 2010 Nav Moss
 • Beskrivelse av oppsøkende rusteam Moss Rygge Sykehuset Østfold HF
 • Diverse rutiner Nav Moss, Moss kommune psykisk helse rus
 • Rutiner for individuellplan i Moss kommune
 • Egenvurdering Nav
 • Diverse dokumenter om varmestua
 • Andre aktuelle rutiner, herunder avviksregistreringer og kartlegging av klienter
 • Gjennomgang av 15 – journaler for personer med rusavhengighetsproblemer

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Håkon Steigum Løes
Lasse Johnsen
Nina Westby Evensen