Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Statens Helsetilsyn har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet planlagt tilsyn med tjenester til eldre i perioden 2009-2012. Stikkprøvetilsyn med saksbehandlingen ved søknad om avlastning og korttidsopphold i 6 kommuner i Østfold er en del av dette tilsynet.

Denne rapporten beskriver funn etter gjennomgang av tilsendt dokumentasjon. Tilsynet omfattet følgende temaer i saksbehandlingen:

 • utredningsplikt
 • individuell vurdering
 • vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Tilsynet er utført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Østfold og gjelder saker etter både lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene.

Dokumentgjennomgangen viser at Rygge kommunes saksbehandling ikke er i samsvar med regelverket på følgende områder:

1) Det er ikke dokumentert i sakene at det er gjort individuelle vurderinger

2) Vedtakene med begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang er ikke i alle tilfeller i samsvar med reglene i forvaltningsloven

3) Søknader ved akutte behov behandles ikke i alle tilfeller i tide

Dato: 10.05.11

Kari Riiser
revisjonsleder
Kjersti Haugan
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter stikkprøvetilsyn med saksbehandling i Rygge kommune i perioden 12.05.10 – 10.05.11. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens og Helsetilsynet i Østfolds planlagte tilsynsvirksomhet i 2010.

Statens Helsetilsyn har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet planlagt tilsyn med tjenester til eldre i perioden 2009-2012. Stikkprøvetilsyn med saksbehandlingen ved søknad om avlastning og korttidsopphold i 6 kommuner i Østfold er en del av dette tilsynet.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten i kommunene i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Rapporten omhandler de funn som er gjort ved gjennomgang av tilsendt dokumentasjon og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

2. Gjennomføring

Stikkprøvetilsynet omfattet følgende aktiviteter:

 • Varsel om tilsyn ble sendt ut 12.05.10.
 • Kommunen informerte Fylkesmannen om kontaktperson i brev av 21.05.10
 • Telefonsamtale mellom representant for tilsynet og kontaktpersonen om dokumentasjon og frist for innsending 21.06.10
 • Varsel om frist for innsending av dokumentasjon ble sendt ut 24.06.10
 • Dokumentasjon ble oversendt fra kommunen i brev av 26.08.10
 • Telefonsamtale mellom representant for tilsynet og kontaktpersonen om de funn som foreligger i rapport fra tilsyn 10.05.11

3. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt tre områder innenfor saksbehandling ved søknad om og tildeling av avlastning og korttidsopphold for eldre

 • utredningsplikt
 • individuell vurdering
 • vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

4. Dokumentunderlag

Saker som gjelder 10 brukere, herunder:

7 vedtak om avlastning med de dokumentene/opplysningene som kommunen har lagt til grunn ved behandling av saken

11 vedtak om korttidsopphold med de dokumentene/opplysningene som kommunen har lagt til grunn ved behandling av saken

2-3 søknader om som ikke er behandlet

5. Funn

1) Det er ikke dokumentert i sakene at det er gjort individuelle vurderinger

Funnet bygger på følgende observasjoner:

 • Søknad om avlastning er avslått med henvisning til kommunehelsetjenesteloven, og det er dermed ikke dokumentert om det er vurdert om den omsorgstrengende fyller vilkårene for å få tjenester etter sosialtjenesteloven
 • I noen saker er det innvilget noe annet enn det som følger av søknaden, (for eksempel at det bare innvilges et eller to opphold ved søknad om rullerende opphold,) men det er ikke skriftliggjort hvilke vurderinger som ligger til grunn for resultatet
 • I noen saker hvor pårørende yter omsorg, er det ikke synliggjort om det er den omsorgstrengende eller omsorgsyters behov som er grunnlag for valg av tjeneste (ikke synliggjort hvorfor korttidsopphold er valgt framfor avlastning)

2) Vedtakenes innhold, begrunnelse og informasjon om klageadgang er ikke i alle tilfeller i samsvar med reglene i forvaltningsloven

Funnet bygger på følgende observasjoner:

 • I saker hvor søknad bare er delvis innvilget, inneholder begrunnelsen for vedtaket bare standardtekst som gjengir innholdet i lovbestemmelsene. Det fremgår ikke hvilke faktiske forhold eller vurderinger som er lagt til grunn for resultatet
 • I saker hvor det er søkt om både avlastning og korttidsopphold eller begge type tjenester kan være relevante, er ikke valg av tjeneste begrunnet
 • Alle vedtakene har feil hjemmel for klageadgang: kommunen oppgir kommunehelsetjenesteloven § 2-1 og sosialtjenesteloven § 4-3, og ikke hjemlene for klageadgang i kommunehelsetjenesteloven § 2-4 og sosialtjenesteloven § 8-6

3) Søknader ved akutte behov behandles ikke i alle tilfeller i tide

Funnet bygger på følgende observasjoner:

 • Ved søknad om akutte opphold etter sykehusinnleggelse, er saksbehandlingstiden i noen tilfeller 4-6 uker og i et tilfelle enda lenger. Det går ikke fram at kommunen har kartlagt det akutte behovet og tatt en beslutning som kan påklages

Andre kommentarer:

 • I alle vedtakene opplyses det om at klage som avvises sendes til klientutvalget i kommunen. Det opplyses ikke at avvisning av klage er et enkeltvedtak som kan påklages. Hvis kommunen mener at klagen ikke fører fram i administrasjonen, er dette ikke avvisning av klage, men avslag som dermed videresendes klientutvalget.
 • I alle vedtakene opplyses det at klage som ikke fører fram i den kommunale klageinstansen, sendes klageinstansen i fylket. Det opplyses ikke hvem som er klageinstans.
 • Alle vedtakene vedlegges ”Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak” hvor det ikke er oppgitt riktig klageordning og klageinstans for saker etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.
 • Vedtakene er anonymisert slik at det ikke går fram for tilsynet hvem som er mottaker. Det ser likevel ut som om vedtak om avlastning i noen tilfeller er stilet til den omsorgstrengende, og ikke til den som får avlastning fra omsorgsoppgavene.
 • I to tilfeller foreligger det to vedtak som svar på samme søknad. I en sak er det på nytt innvilget opphold for et tidsrom som det tidligere er innvilget opphold. I en annen sak et avslag på søknad om opphold gitt før perioden før ønsket opphold, og et avslag i løpet av perioden for ønsket opphold.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester
 • Lov om helsetjenester i kommunene
 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker