Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Vern om personlig integritet
 • Besøk i institusjonen
 • Telefonbruk
 • Tvang i akutte faresituasjoner

Det er ikke avdekket avvik eller funnet grunnlag for å gi merknad i dette tilsynet.

Dato: 23.12.11

Nina Westby Evensen
revisjonsleder

Atle Grønstøl
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Follo akutt og kortidsinstitusjon avdeling Knappestøperen i perioden 18.11.11. – 21.12.11. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner i medhold av barnevernloven §§ 2-3 fjerde ledd bokstav c og 5-7. Etter tilsynsforskriftens § 9 pålegger Fylkesmannen å føre systemrevisjonstilsyn årlig.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Det er ikke avdekket avvik eller gitt merknader under revisjonen. Revisjonen har kun undersøkt de forhold som er listet ovenfor og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Knappestøperen er en statlig drevet institusjon som fra mars 2011 ble underlagt Follo akutt og kortidshjem. Institusjonen har fra mars arbeidet med omlegging av turnus og tilstrekkelig kvalifisert personell. Videre er det arbeidet med nye prosedyrer og revidering av institusjonsplan. Institusjonen har i høst hatt internrevisjon/ kvalitetskontroll fra Barne- ungdoms- og familieetaten. Institusjonen er godkjent for tre barn og unge, dette er redusert fra seks plasser, i hovedsak på grunn av institusjonens fysiske utforming.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 18.11.11.. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 21.12.11.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 21.12.11.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var hvordan institusjonen gjennom sin internkontroll sikrer vern om personlig integritet herunder besøk i institusjonen og fri telefonbruk. Og hvordan avdelingen ledes for å sikre at det ikke benyttes ulovlig tvang i akutte faresituasjoner. Fylkesmannen har undersøkt om institusjonens ledelse følger med på at den praksis som utøves er i samsvar med myndighetskrav som gjelder på de aktuelle områdene, og iverksetter tiltak dersom det er nødvendig.

Vern om personlig integritet betyr at den enkelte beboer skal selv kunne bestemme i personlige spørsmål og ha det samvær med andre som han eller hun ønsker, så langt dette er forenlig med beboerens alder og modenhet, formålet med oppholdet og institusjonens ansvar for driften, herunder ansvar for trygghet og trivsel.

For besøk skal institusjonen legge forholdene til rette slik at det kan gjennomføres hensiktsmessige og naturlige besøksordninger for den enkelte beboer. Institusjonen skal arbeide for å fremme kontakten mellom beboeren og familie/pårørende, dersom slikt samvær ikke er regulert eller avskåret i fylkesnemndas eller barneverntjenestens vedtak. Institusjonen skal herunder legge forholdene til rette slik at foreldre som har små barn på institusjonen skal kunne ta del i barnets stell og gis overnattingsmuligheter.

Når det gjelder bruk av telefon skal beboeren med de begrensninger som følger av vedtakets formål, fritt kunne benytte telefon under institusjonsoppholdet. Institusjonen kan fastsette telefontider og regler for bruk av hensyn til institusjonens daglige drift, rutiner og aktiviteter.

Det er anledning til å benytte tvang dersom det er uomgjengelig nødvendig for å avverge fare for skade på person eller vesentlig skade på eiendom. Alminnelige nødretts- og nødvergebetraktninger ligger til grunn. Det er imidlertid en forutsetning at lempeligere midler vurderes som nytteløse eller har vist seg åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige. Tvangsbruken må i slike tilfeller ikke overstige det som er nødvendig for å avverge skaden. Tiltaket skal opphøre straks skaden eller faren er avverget.

5. Funn

Det er ikke avdekket avvik eller gitt merknad i dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester 17.7.1992 om barneverntjenester.
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling.
 • Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan 2011 inkludert organisasjonskart og opplæringsplan

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Rutineperm med rutiner for de aktuelle områdene
 • Referater fra husmøter og personal/fagmøter

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Knappestøperen datert 12.12.11.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Atle Grønstøl, revisor
Nina Westby Evensen, revisjonsleder