Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Østfold har gjennomført tilsyn ved Nav Rømskog for å undersøke om virksomheten påser at søknad om økonomisk stønad behandles i tråd med lov og forskriftskrav på området. Vi har lagt vekt på å undersøke om kommunen styrer virksomheten slik at den avdekker og korrigerer praksis dersom søknadene ikke behandles individuelt i tråd med loven.

Tilsynet har konkludert med at det ikke gis avvik eller merknad i dette tilsynet.

Dato: 24.6.11

Nina Westby Evensen
revisjonsleder

Jens R. Nygaard
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nav Rømskog i perioden 3.3.11 - 1.6.11. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunale tjenester i Nav etter lov om. sosiale tjenester i Nav § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Rømskog er en kommune med i underkant av 700 innbyggere. På tilsynstidspunktet var det 5 mottakere av økonomisk sosialhjelp. Nav kontoret i Rømskog er åpent hver dag. De ansatte betjener også Nav kontoret i Marker. Beboere i Rømskog kan henvende seg til Nav Marker dersom de ønsker det.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 3.3.11. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte felles for Marker og Rømskog ble avholdt 29.4.11.

Åpningsmøte ble avholdt 31.5.11.

Intervjuer

Fem personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitletDokumentunderlag.

Det er ikke gjennomført befaring i Rømskog. Nav kontoret er et kontor som betjenes av en person. Døren blir lukket når det er flere til stede.

Sluttmøte ble avholdt 1.6.11.

 

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet undersøkte om kommunene sikrer at søknader om økonomisk stønad behandles i tråd med lov og forskrift. Vi la særlig vekt på å se om kommunen påser at det foretas individuelle vurderinger. Temaet ble utdypet i tre undertemaer:

 • om kommunen sikrer at håndtering av henvendelser om økonomisk stønad skjer i henhold til lov- og forskriftskrav
 • om kommunen sikrer at det foretas kartlegging, inkludert innhenting av opplysninger, i henhold til lov- og forskriftskrav
 • om kommunen sikrer at det foretas vurderinger og beslutninger ved avgjørelse om økonomisk stønad i henhold til lov- og forskriftskrav, med særlig vekt på kravet om at det skal foretas en individuell vurdering av om stønad skal ytes, stønadens størrelse og stønadsform.

5. Funn

Det er ikke gitt avvik i dette tilsynet

 

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift til forvaltningsloven
 • Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Sosialtjenesteloven kapittel 5. Rundskriv 1-34/2001
 • Tildeling og utmåling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven til samboere - presisering av innholdet i sosialdepartementets rundskriv U-2/2004 pkt. 2. Rundskriv IS-6/2004
 • Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold. Rundskriv A-1/2010.
 • Sivilombudsmannen sak 2005/390, Dokumentasjonskrav etter sosialtjenesteloven
 • Oslo tingrett - Dom 31. januar 2006.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Rutinehefte Rømskog
 • Mandat og delegasjon
 • Virksomhetsplan
 • Budsjett med økonomiplan for nav
 • Organisasjonskart

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Alle vedtak fra siste år med tilhørende dokumenter for alle aktive brukere, antall 5

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Dag Marcussen Olsen, revisor

Jens R. Nygaard, revisor

Anne Bilen Temte, observatør

Nina Westby Evensen, revisjonsleder