Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

§ 13 - Tvang som ledd i behandling, straff eller oppdragelse

§ 18 – Tvang i akutte faresituasjoner

Det er ikke avdekket avvik eller funnet grunnlag for å gi merknad i dette tilsynet.

Dato: 10.02.12

Anders Brandt
revisjonsleder

Dag Marcussen Olsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Skiptvet omsorgssenter i perioden 17.11.11-16.01.12. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenester i medhold av barnevernloven §§ 2-3 fjerde ledd bokstav c og 5-7. Etter tilsynsforskriften § 9 pålegger Fylkesmannen å føre årlig systemrevisjonstilsyn.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Det er ikke avdekket avvik eller gitt merknad under revisjonen. Revisjonen har kun undersøkt de forhold som er listet ovenfor og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skiptvet omsorgssenter er et statlig drevet omsorgssenter opprettet i 2008. Omsorgssenteret er godkjent for 32 barn fordelt på 3 avdelinger. Omsorgssenteret har fått utvidet målgruppen for 6 av plassene til også å gjelde for ungdom mellom 15-18 år. Avdelingene er lokalisert sentralt i Skiptvet kommune med gangavstand mellom dem. Administrasjonen holder til i egne lokaler i sentrum.

Omsorgssenteret er i gang med å gjennomgå sin faglige plattform, herunder rutiner og prosedyrer for arbeidet.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17.11.11. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 16.01.12.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 16.01.12.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var hvordan institusjonen gjennom sin internkontroll sikrer at tvangsbruk skjer i henhold til lov og forskrift. Herunder hvordan institusjonen sikrer at det ikke benyttes ulovlig tvang i akutte faresituasjoner. Fylkesmannen har undersøkt om institusjonens ledelse følger med på om praksis som utøves er i samsvar med myndighetskrav som gjelder på de aktuelle områdene, og iverksetter tiltak dersom det er nødvendig.

Det er anledning til å benytte tvang dersom det er uomgjengelig nødvendig for å avverge fare for skade på person eller vesentlig skade på eiendom. Alminnelig nødretts- og nødvergebetraktninger ligger til grunn. Det er imidlertid en forutsetning at lempeligere midler vurderes som nytteløst eller har vist seg åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige. Tvangsbruken må i slike tilfeller ikke overstige det som er nødvendig for å avverge skaden. Tiltaket skal opphøre straks skaden eller faren er avverget.

5. Funn

Det er ikke avdekket avvik eller gitt merknad i dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17.07.1992.
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan, revidert 2011
 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte og kompetanse, herunder stillingsinstrukser
 • Opplæringsplan 2011

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 28 tvangsprotokoller

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Dag Marcussen Olsen, revisor Anders Brandt, revisjonsleder