Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Østfold har gjennomført tilsyn med Borg Barnevern AS. Tilsynet er gjennomført for å undersøke om institusjonen styres slik at bruk av tvang og makt ved institusjonen gjennomføres i henhold til lover og forskrifter.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • § 13 - Tvang som ledd i behandling, straff eller oppdragelse
 • § 18 – Tvang i akutte faresituasjoner.

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynsbesøket.

Dato: 9. mars 2012

Maria Kjølberg Evensen
revisjonsleder

Dag Marcussen Olsen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Borg Barnevern AS, i perioden 21.11.11 - 18.01.12. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

I medhold av barnevernloven §§ 2-3 fjerde ledd bokstav c og 5-7 skal Fylkesmannen føre tilsyn med at barneverninstitusjoner drives i samsvar med barnevernloven og tilhørende forskrifter. Tilsynsforskriften § 9 pålegger Fylkesmannen å føre tilsyn ved systemrevisjon i institusjonene hvert år.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Det er ikke avdekket avvik eller gitt merknad under revisjonen. Revisjonen har kun undersøkt de forhold som er listet ovenfor og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Borg Barnevern A.s. er en privat barneverninstitusjon som tar imot ungdom av begge kjønn på akutt, kort og langtid. Institusjonens administrasjon er på avdeling Skogen i Hvaler kommune. Institusjonen tar imot ungdommer med hjelpetiltak, omsorgs- og/eller atferdsvedtak som har utviklet psykiske vansker, atferdsproblemer, relasjons og kommunikasjonsvansker av ulike årsaker og ikke lenger kan bo hjemme, som har det vanskelig med seg og sine omgivelser, og som er i behov av kartlegging, observasjon, undersøkelse, behandling, opplæring og omsorg.

Institusjonen har to avdelinger, avdeling Skogen på Kirkøy, Hvaler og avdeling Kiær på Kråkerøy, Fredrikstad. Avdeling Skogen er godkjent for 5 barn i alderen 12 og 20 år. De er godkjent for plasseringer med hjemmel i §§ 4-4,5.ledd, 4-6, 4-12 og 4-24, 4-25 og 4-26. Avdeling Kiær er godkjent for 3 barn fra 17-20 år. Avdelingen tar imot ungdom som er i sluttfasen av sin behandling / opplæring og som skal drive selvstendighetstrening. Avdelingen er godkjent for plasseringer i hht §§ 4-4, 5. ledd og 4-12.

Institusjonen har en daglig leder og en faglig leder. Administrasjonen har kontorer på avdeling Kiær. Det er totalt 9 ansatte i medleverturnus.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Forhåndsgransking av dokumenter

På forhånd gjennomgikk revisjonsteamet tilsendt dokumentasjon og prosedyrer

Åpningsmøte 18.01.12

Informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføring av revisjonen

Dokumentgjennomgang 18.01.12

Gjennomgang av 2 tvangsprotoller og rutinehåndbok.

Intervjuer18.01.12

3 ansatte ble intervjuet, jf liste nedenfor, ytterligere1 intervju var planlagt men ikke gjennomført på grunn av sykdom.

Sluttmøte 18.01.12

Sluttmøte med kort presentasjon av funn og observasjoner.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var hvordan institusjonen gjennom sin internkontroll sikrer at tvangsbruk skjer i henhold til lov og forskrift. Herunder hvordan institusjonen sikrer at det ikke benyttes ulovlig tvang som ledd i behandling, straff eller oppdragelse, eller i akutte faresituasjoner. Fylkesmannen har undersøkt om institusjonens ledelse følger med på om praksis som utøves er i samsvar med myndighetskrav som gjelder på de aktuelle områdene, og iverksetter tiltak dersom det er nødvendig.

Det er anledning til å benytte mindre inngripende fysisk tvang eller makt som for eksempel kortvarig fastholding eller bortvisning fra felles rom når dette er åpenbart nødvendig som et ledd i institusjonens omsorgsansvar. Det er anledning til å benytte nødvendig tvang dersom det er uomgjengelig nødvendig for å avverge fare for skade på person eller vesentlig skade på eiendom. Alminnelig nødretts- og nødvergebetraktninger ligger til grunn. Det er imidlertid en forutsetning at lempeligere midler vurderes som nytteløst, eller har vist seg åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige. Tvangsbruken må i slike tilfeller ikke overstige det som er nødvendig for å avverge skaden. Tiltaket skal opphøre straks skaden eller faren er avverget.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik under denne revisjonen.

6. Regelverk

 • Lov av 17.07.1992 om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over institusjonens organisering, herunder organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte, stillingsprosent, utdanning, arbeidssted og ansiennitet
 • Institusjonsplan med internkontroll og tilhørende prosedyrer

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 2 Tvangsprotokoller fra avdelingen Skogen
 • Rutinehåndbok

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • 21.11.11 Varsel om tilsyn.
 • 02.12.11: Oversendelse av etterspurt dokumentasjon fra virksomheten
 • 09.01.12: Oversendelse av program for tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Gunn Hilde Ringdal

Barnevernpedagog/Miljøterapeut

X

X

X

Asbjørn Hovland

Barnevernpedagog/Miljøterapeut

X

X

X

Kim Søgaard

Leder

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Dag Marcussen Olsen, revisor
Maria Kjølberg Evensen, revisjonsleder