Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Statens helsetilsyn har som overordnet faglig ansvarlig for tilsyn med barnevernfeltet besluttet at det i 2013 skal gjennomføres landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester.

Fylkesmannen i Østfold gjennomførte i perioden 14.02.13 (varsel)- 06.09.13 (rapport) tilsyn med Hvaler kommunes:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, jf bvl. § 4-5, 4-16 og 4-22
 • Barnets medvirkning, jf bvl. § 6-3 og barnekonvensjonens artikkel12
 • Råd og veiledning til fosterforeldre, jf bvl. § 4-22

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknad etter tilsynet med barneverntjenesten i Hvaler kommune.

Dato: 06.09.13

Atle Grønstøl
revisjonsleder

Anders Brandt
revisor

 

Maria K. Evensen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter gjennomført systemrevisjon ved Hvaler kommune i perioden

14.02.13 (varsel)- 06.09.13 (rapport). Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale bamevemtjenesten etter lov om bamevemtjenester § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Det er ikke avdekket avvik eller gitt merknader under revisjonen. Rapporten gir likevel ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er istrid med krav fastsatt ieller imedhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hvaler kommune har registrert litt i overkant av 4000 fast bosatte innbyggere. På grunn av mange hyttegjester mangedobles befolkningen på sommeren og man regner med at det er rundt 30000 personer ikommunen i den mest aktive ferieperioden. Dette kan medføre spesielle utfordringer for kommunen med hensyn til dimensjonering av tjenestene.

Bamevemtjenesten er organisert som en avdeling i virksomhet Tiltak barn og unge. Virksomhetsleder er også avdelingsleder/bamevemleder for bamevemtjenesten. Virksomhet Tiltak barn og unge består for øvrig av Avdeling helsevern for barn og unge og tre bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere. Virksomhetsleder har økonomiansvar, personalansvar, og faglig ansvar for bameverntjenesten. Virksomhetsleder rapporterer til Rådmannlkommunalsjef.

Bamevemtjenesten i Hvaler kommune har pr. mars 2013 oppfølgingsansvar for 16 barn plassert i fosterhjem.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 14. februar 2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Saksmapper ble gjennomgått 5. juni 2013

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 6. juni 2013.

Intervjuer ble gjennomført 6. og 7. juni.

6 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 7. juni.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at oppfølging og kontroll av barns situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med myndighetskrav jf. barnevernloven. Tilsynsmyndigheten har samtidig undersøkt om kommunen i dette arbeidet sikrer barns rett til medvirkning.

Kommunens arbeid med oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet

Barneverntjenesten skal sikre at hvert enkelt barn som bor hele eller deler av sin oppvekst i fosterhjem, tar tilfredsstillende omsorg. Barn i fosterhjem er ofte sårbare. Mange trenger ekstra vern og støtte. Både oppfølging og tilgjengelighet fra barneverntjenesten er nødvendig for å sikre at forholdene blir lagt til rette for at barnet skal ta god omsorg.

Barnets rett til medvirkning

Barneverntjenesten skal legge til rette for at barnet blir sett og hørt i oppfølgingsarbeidet. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. En forutsetning for at barnet kan eller vil uttale seg er at kommunen sikrer at barnet informeres. Barn som er fylt 7 år og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser i sak som berører dem. Barn over 15 år har partsrettigheter, hvis de forstår hva saken gjelder.

Råd og veiledning til fosterforeldre

En god oppfølging av fosterhjemmet er viktig for å bidra til god utviklingsstøtte til barnet. Oppdraget som fosterforeldre er å gi barnet et trygt og godt hjem. Fosterforeldrene skal sørge for at barnet følges opp i det daglige: skole- og opplæringstilbud, barnehage, helse, fritidsaktiviteter mv. En viktig forutsetning for å klare oppgaven er at fosterhjemmet og barnevemtjenesten har et godt samarbeid, og at bameverntjenesten er tilgjengelig for å gi den oppfølging som er nødvendig med utgangspunkt i barnets behov.

5. Funn

Det er ikke avdekket avvik eller gitt merknader under revisjonen, men rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Det følger av barnevernloven § 2-1 2. ledd at kommunen skal etablere systemer for internkontroll med egen virksomhet. Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egenkontroll. Internkontrollsystemet skal fungere som et ledelsesverktøy- et hjelpemiddel for systematisk styring og kontinuerlig forbedring, slik at myndighetskrav på området etterleves.

Hvaler kommune har utarbeidet relevante rutiner og prosedyrer i arbeidet med oppfølging av barn plassert i fosterhjem. Alle ansatte har deltatt i arbeidet med å utarbeide rutinehåndbok, og på denne måten er rutiner, prosedyrer og sjekklister godt kjent blant de ansatte og følges opp i det daglige arbeidet. Virksomheten har utarbeidet verktøy for styring og planlegging gjennom tydelig målbeskrivelse, virksomhetsplaner, årshjul, detaljert aktivitetsplaner, opplæringsplan, delegasjonsreglement og stillingsbeskrivelser.

Det avholdes faste vedtaksmøter der barnevernleder og alle ansatte møtes for gjennomgang av saker og restanser. På denne måten holder barnevernleder seg oppdatert på hvordan kvalitet og status i arbeidet med oppfølging av barn i fosterhjem er. Kommunalsjef/rådmann er orientert om barneverntjenestens arbeid gjennom faste møtepunkter med barnevernleder.

7. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker
 • FNs barnekonvensjon
 • Forskrift om fosterhjem
 • Forskrift om Internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forholdttv betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Delegasjonsreglement
 • Årsmelding
 • Virksomhetsplan
 • Oversikt over ansatte i barneverntjenesten
 • Internkontroll i barneverntjenesten
 • Rutinehåndbok barneverntjenesten
 • Prosedyre fosterhjem med sjekklister og vedlegg
 • Prosedyre- avviksbehandling
 • Kommuneplan samfunnsdel
 • Revisjonsrapport :fra Østfold kommunerevisjon - Evaluering av barnevernet (2008)
 • Revisjonsrapport fra Østfold kommunerevisjon - Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten (2012)
 • Oversikt over barn i fosterhjem som Hvaler kommune har oppfølgingsansvar for
 • Oversikt over fosterhjemstiltak som ble avsluttet i 2012-2013.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 16 saksmapper ble gjennomgått under tilsynsbesøket

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 14.02.13
 • Dokumentasjon fra kommunen mottatt 12.03.13
 • Diverse korrespondanse pr. e-post og telefon
 • Program for tilsynsbesøket sendt ut 16.05.13
 • Oversendelse av foreløpig rapport datert 09.08.13
 • Hvaler kommunes kommentarer til foreløpig rapport datert 02.09.13

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Atle Grønstøl, seniorrådgiver Maria Kjølberg Evensen, rådgiver Anders Brandt, rådgiver

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk