Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Statens helsetilsyn har som overordnet faglig ansvarlig for tilsyn med barnevernfeltet besluttet at det i 2013 skal gjennomføres landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester.

Fylkesmannen i Østfold gjennomførte i perioden 14.02.13 (varsel) – 24.04.13 (sluttmøte) tilsyn med Rygge kommunes:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, jf bvl. § 4-5, 4-16 og 4-22
 • Barnets medvirkning, jf bvl. § 6-3 og barnekonvensjonens artikkel 12
 • Råd og veiledning til fosterforeldre, jf bvl. § 4-22

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknad etter tilsynet med barneverntjenesten i Rygge kommune.

Anders Brandt
revisjonsleder

Maria Kjølberg Evensen
revisor

 

Atle Grønstøl
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved barneverntjenesten i Rygge kommune i perioden 14.02.13 (varsel) – 22.04.13 (sluttmøte). Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Det er ikke avdekket avvik eller gitt merknad under revisjonen.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Rygge kommune har i overkant av 14400 innbyggere. Barneverntjenesten er organisatorisk plassert i virksomhet Familiesenteret, som ledes av enhetsleder. Barnevernleder har økonomi, personal- og faglig ansvar for tjenesten.

Kommunen har gjennom de øremerkede midlene i statsbudsjettet for styrking av barnevernet blitt tildelt midler tilsvarende 2 nye stillinger siden 2011.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 14. april.

Åpningsmøte ble avholdt 22. april.

Saksmapper ble gjennomgått den 22. april. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Intervjuer ble gjennomført 23. og 24. april. 6 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 24. april.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at oppfølging og kontroll av barns situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med myndighetskrav jf. barnevernloven. Tilsynsmyndigheten har samtidig undersøkt om kommunen i dette arbeidet sikrer barns rett til medvirkning.

Kommunens arbeid med oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet:

Barneverntjenesten skal sikre at hvert enkelt barn som bor hele eller deler av sin oppvekst i fosterhjem, får tilfredsstillende omsorg. Barn i fosterhjem er ofte sårbare. Mange trenger ekstra vern og støtte. Både oppfølging og tilgjengelighet fra barneverntjenesten er nødvendig for å sikre at forholdene blir lagt til rette for at barnet skal få god omsorg.

Barnets rett til medvirkning

Barneverntjenesten skal legge til rette for at barnet blir sett og hørt i oppfølgingsarbeidet. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. En forutsetning for at barnet kan eller vil uttale seg er at kommunen sikrer at barnet informeres. Barn som er fylt 7 år og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser i sak som berører dem. Barn over 15 år har partsrettigheter, hvis de forstår hva saken gjelder.

Råd og veiledning til fosterforeldre

En god oppfølging av fosterhjemmet er viktig for å bidra til god utviklingsstøtte til barnet. Oppdraget som fosterforeldre er å gi barnet et trygt og godt hjem. Fosterforeldrene skal sørge for at barnet følges opp i det daglige; skole- og opplæringstilbud, barnehage, helse, fritidsaktiviteter mv. En viktig forutsetning for å klare oppgaven, er at fosterhjemmet og barneverntjenesten har et godt samarbeid, og at barneverntjenesten er tilgjengelig for å gi den oppfølging som er nødvendig med utgangspunkt i barnets behov.

5. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Det følger av barnevernloven § 2-1 2. ledd at kommunen skal etablere systemer for internkontroll med egen virksomhet. Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egenkontroll. Internkontrollsystemet skal fungere som et ledelsesverktøy – et hjelpemiddel for systematisk styring og kontinuerlig forbedring, slik at myndighetskrav på området etterleves.

Rygge kommune har planlagt arbeidet med oppfølging av barn i fosterhjem gjennom prosedyrer, rutiner og sjekklister. Kommunen har etablert faste møtepunkter mellom de ulike styringsnivåene fra rådmannsnivå, kommunalsjef, enhetsleder og til barnevernleder. I tillegg orienterer enhetsleder kommunens politiske ledelse om status i barneverntjenesten. Barnevernleder har faste møtepunkter med saksbehandlere for gjennomgang av saker med fokus blant annet på frister, oppfølgingsbesøk, utfordringer, prioriteringer, avvik osv.

Kommunen har fra 2010 tatt i bruk KvalitetsLosen som elektronisk verktøy for Internkontroll og kvalitetsstyring. Det er gjennomført opplæring i bruk av systemet, hva som er avvik, når det skal meldes osv. Rutiner, prosedyrer og sjekklister er gjort tilgjengelig i KvalitetsLosen. Kommunen har påbegynt et arbeid med å integrere disse i barneverntjenestens saksbehandlerprogram. Dette vil kunne gjøre systemet mer tilgjengelig, og bidra til at de blir brukt av samtlige saksbehandlere i det løpende arbeidet.

Kommunen har i tillegg et forbedringspotensial med å implementere KvalitetsLosen, slik at avvikene i barneverntjenesten blir synliggjort i dette systemet.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om fosterhjem
 • Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker
 • FNs barnekonvensjon om barns rettigheter
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Handlingsplan for Rygge familiesenter 2013
 • Årshjul 2013 Rygge familiesenter
 • Årsrapport 2011 Rygge familiesenter
 • Rekrutterings- og kompetansestrategi for familiesenteret 2012-17
 • Styrings- og kvalitetssystem i Rygge kommune 2012
 • Oversikt over møtevirksomhet i barneverntjenesten
 • Oversikt over ansatte, ansettelsesdato, stillingsbrøk og kompetanse
 • Stillingsbeskrivelser
 • Rutiner for oppfølging av barn i fosterhjem
 • Sjekklister for samarbeid med Bufetat, fosterhjemsavtale, arbeid med barn under omsorg, oppfølgingsmøte i fosterhjemsplasseringer
 • Oversikt over barn kommunen har plasser i kommunale fosterhjem

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 17 saksmapper

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, datert 14.02.13
 • Dokumentasjon fra kommunen, mottatt 08.03.13
 • Ytterligere dokumentasjon fra kommunen, mottatt 04.04.13
 • Program for tilsynsbesøket, datert 17.04.13
 • Diverse epost korrespondanse med kommunen
 • Oversendelse av foreløpig rapport, datert 29.05.13.

8. Dokumentunderlag

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Sigrun Leines

Barnevernkonsulent

X

X

X

Wenche Ytterbøl

Barnevernkonsulent

X

X

X

Marianne Hake

Barnevernleder

X

X

X

Monika B. Eriksen

Barnevernkonsulent

X

X

X

Turid Russvoll

Enhetsleder

X

X

X

Hanne Kraft

Barnevernkonsulent

X

 

X

Cathrine S. Andersen

Barnevernkonsulent

X

 

X

Ida Brandt Mataka

Barnevernkonsulent

X

 

X

Mona Høibraaten

Økonomikonsulent

X

 

X

Stein Kåre Uwestad

Rådgiver

X

   

Linda Sakariassen

Merkantil

   

X

Ivar Nævra

Rådmann

 

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Atle Grønstøl, seniorrådgiver Maria Kjølberg Evensen, rådgiver Anders Brandt, rådgiver

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk