Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Rogaland

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven §§ 4-3 og 4-2 b og c.
 • Tilsynet omfattet alle kommunens innbyggere med rett til slike tjenester, jf sotjl § 4-3, uavhengig av alder og diagnose.

Tilsynet undersøkte bl.a.:

 • om kommunen sikrer at aktuelle brukere får relevant informasjon om tjenestene i forkant av en evt. søknad om støttekontakt og/eller avlastning
 • om kommunen sikrer en forsvarlig utredning og tildeling av avlastnings- og støttekontakttjenester, herunder bl.a. individuell vurdering og brukermedvirkning, og
 • om kommunen sikrer at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor det aktuelle området.

Fylkesmannen fant ingen avvik på de reviderte områder. Det ble heller ikke funnet grunnlag for å gi merknad.

Dato: 24. mai 2007

Lillian K. Gjennestad
revisjonsleder

Torunn Salte
revisor

Hege Skårdal Dreyer
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Gjesdal kommune i perioden 11. - 12. april 2007. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Gjesdal kommune har ca 9500 innbyggere og er en kommune i vekst.

Kommunen har organisert sin virksomhet i 6 tjenesteområder under rådmannen. Ansvar for og oppgaver i forbindelse med å gi avlastning og støttekontakt til kommunens innbyggere er fordelt på 2 tjenesteområder;- 1) ressurssenter barn, unge og voksne og 2) omsorg.

I tjenesteområde Ressurssenter barn, unge og voksne, har 2 avdelinger;- sosialtjenesten og rehabiliteringsavdelingen, ansvar på området støttekontakt. Sosialtjenesten har ansvar for tildeling av støttekontakter til voksne personer med psykiske lidelser, sosiale vansker og rusmiddelmisbruksproblematikk. Rehabiliteringsavdelingen har ansvar for støttekontakter til barn og unge i alderen 0 – 20 år. Denne avdelingen har også ansvar for avlastning, herunder avlastningsboligen.

I tjenesteområdet Omsorg er ansvar for støttekontakter lagt til enhetslederne. Saker vedr. avlastning til voksne og eldre blir behandlet i Tiltaksråd, sammensatt av omsorgssjef, fagkonsulent, enhetsleder for sykehjemmet, enhetsleder for hjemmetjenesten og tilsynslege. Ved uenighet i rådet har omsorgssjefen avgjørende stemme.

Tjenesteområdelederne har rådmannens fullmakter på de reviderte områder og har anledning til å delegere dem videre ned til avdelingsledere. Dette er gjort i Ressurssenter barn, unge og voksne. I omsorgsenheten fremgår delegerte fullmakter av stillingsbeskrivelser.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 03. februar 2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 11. april 2007.

Intervjuer
Femten personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 12. april 2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet undersøkte om kommunen retter seg etter bestemmelsene i sosialtjenesteloven §§ 3-5 og 4-1, informasjon om sosiale forhold og tjenester i kommunen, og opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Videre ble det undersøkt om søknader ble behandlet og fulgt opp i tråd med regelverket, jf sotjl §§ 4-3 jf 4-2 b og c, §§  8-1 og 8-4 og forvaltningslovens kap. 3, 4, 5 og 6.  

5. Funn

Tilsynet fant ingen avvik. Det ble heller ikke avdekket forhold som gav grunnlag for å gi merknad.

6. Regelverk

 • Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv (sosialtjenesteloven)
 • Forskrift til lov om sosiale tjenester av 4. desember 1992 nr. 915
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Gjesdal kommune og for Ressurssenter for barn, unge og voksne
 • Årsmelding 2005 for Gjesdal kommune
 • Delegasjoner fra leder for ressurssenteret til leder for rehabiliteringsavd. datert 01.02.05
 • Opplæringsplan for ressurssenteret 2005 – 2007
 • Skriv vedr. opplæring av støttekontakter, private avlastere og ansatte i avlastningsbolig
 • Rutine for rekruttering og oppfølging av støttekontakter, datert 21.09.04, rev. 26.02.07
 • Rutine for rekruttering og oppfølging av private avlastningshjem, 21.09.04, rev.26.02.07
 • Rutine for tildeling av tjenester som støttekontakt, miljøarb., midl. bolig med mer, 26.08.05, rev. 02.12.05
 • Tjenestebeskrivelse støttekontakt og avlastning
 • Evalueringsskjema, rapport fra miljøarbeidere for deltakere i grupper
 • Ressursbank støttekontakter, avlastere, besøkshjem med mer
 • Rutiner avlastningsbolig:
  -Rutine for hvordan barn som kommer til avlastning skal mottas, 06.07.95
  -Rutine for tiltak dersom barn forsvinner fra avlastningen, 11.02.03
  -Rutine ved sykdom hos barn som er til avlastning, 22.09.03
  -Rutine for å forebygge ulykker/ ivareta sikkerheten til barn som er til avlastning, 11.02.03
  -Rutine for primærkontaktens arbeids- og ansvarsområde, 20.07.05
  -Rutine for ansvarsområde for sekundærkontakter, 19.02.07
  -Rutine dersom ulykker inntreffer når barn er til avlastning, 09.02.03
  -Rutine ved sykdom hos barn som er til avlastning, 09.08.95, rev. 12.02.04
  -Rutine for håndtering av vanskelige situasjoner, 13.07.95, rev. 12.02.04
 • Virksomhetsplan 2006 for ressurssenter barn, unge og voksne
 • Informasjonsmateriell fra komm. vedr avlastning og støttekontakt, datert 29.12.03
 • Brosjyre fra støttekontaktforeningen på Jæren
 • Brosjyre vedr tilbud til barn med spesielle behov i Gjesdal
 • Oversikt over private avlastere engasjert pr 01.01.07
 • Oversikt over ansatte i avlastningsboligen pr. 27.02.07
 • Nøkkeltall for ressurssenteret for 2003, 2004, 2005 og 2006
 • Oversikt fra rehabiliteringstjenesten over brukere i avlastningsbolig på tilsynstidspkt.
 • Oversikt fra rehabiliteringstjenesten over barn og unge som på tilsynstidspkt. var innvilget privat avlastning
 • Oversikt fra sosialtjenesten over brukere innvilget støttekontakt på tilsynstidspkt.
 • Oversikt fra rehab.tj. over barn og unge som er innvilget støttekontakt på tilsynstidspkt
 • Oversikt fra omsorgsavd. over brukere som er innvilget støttekontakt
 • Lister over brukere som ønsker å vente på ”rett” støttekontakt
 • Tertialrapport for ressurssenteret 2. tertial 2006
 • Rutiner fra rutinehåndbok ressurssenteret for avvik; rapportering, behandling og oppfølging, 12.02.03, rev., nov.05
 • Budsjett og økonomiplanen 2007 – 2010 for Gjesdal kommune
 • Vedtak på støttekontakt for 11 brukere fra sosialtjenesten
 • Vedtak på støttekontakt for 7 brukere fra tjenesteområde Omsorg
 • Vedtak på støttekontakt for 13 brukere fra rehabiliteringstjenesten
 • Vedtak på deltakelse i gutte-/jentegruppe for 11 brukere fra rehab.tjenesten
 • Vedtak på innvilget avlastning for 22 brukere fra rehab.tjenesten

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Klientmapper fra omsorgsavdelingen
 • Klientmapper fra rehabiliteringstjenesten
 • Klientmapper fra sosialtjenesten

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Oppdatert organisasjonskart – detaljert organisasjonskart over avd. som innehar ansvar, myndighet og oppgaver på tilsynsområdene ( Ressurssenter barn, unge og voksne og Omsorgsavd.)
 • Delegerte fullmakter fra rådmann til tjenesteområdeleder for ressurssenter og omsorgsavd., og videre til mellomledere og saksbehandlere i de to nevnte avd.
 • Stillingsbeskrivelse rehabiliteringskonsulent i ressurssenteret
 • Stillingsbeskrivelse fagkonsulent i omsorgsavd.
 • Skriv vedr. avlastning under tjenesteområde omsorg
 • Tiltaksrådets funksjon og ansvarsfordeling, fra avd Omsorg sitt kvalitetssystem, rev. 11.05.05
 • Sykehjem. Beskrivelse av tjenesten, bl.a. korttids- rehabiliterings- og avlastningsopphold, 25.11.04, rev. 14.08.06
 • Brosjyre ”Tjenesteområde omsorg Gjesdal kommune”
 • Brosjyre Ressurssenter for barn, unge og voksne, ”Orden i eget hus”
 • Oversikt over søknader på avlastning i 2006 – tjenesteområde Omsorg.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Eie, Berit Rosså

Fagkonsulent/ enhetsleder fellestjenester

X

X

X

Folde, Ingunn Skartveit

Miljøterapeut avlastningen

X

X

X

Lindø, Svein Arne

Omsorgssjef

X

       X

 

Paulsen, Glen

Sosialkonsulent

X

       X

X

Refsnes, Kirsten

Leder rehabiliteringstjenesten

X

X

X

Skjæveland, May-Brit

Miljøarbeider avlastningen

X

X

X

Standish, Kjersti

Rehabiliteringskonsulent

X

X

X

Tolo, Eldbjørg

Sosialleder

X

X

X

Tungland, Gro

Leder ressurssenter barn, unge, voksne

X

X

X

Waldeland, Marit

Enhetsleder miljøterapitjenesten

X

X

X

Bollestad, Jan Frode

Privat avlaster

 

X

 

Kittelsen, Mari-Ann

Privat avlaster

 

X

 

Egeland, Tonje

Støttekontakt

 

X

 

Flaten, Marianne

Støttekontakt

 

X

 

Fosseli, Marianne

Støttekontakt

 

X

 


Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Lillian K. Gjennestad, revisjonsleder
Torunn Salte, revisor
Hege Skårdal Dreyer, revisor