Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland

 

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet 

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tema for tilsynet var kommunens planlegging og gjennomføring av tiltak for å sikre personer med alvorlige psykiske lidelser forsvarlige tjenester.

Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon og undersøkte om kommunen sikrer:

 • tilgjengelige sosial- og helsetjeneste som fanger opp behov for tjenester, og evt. henviser til rett instans
 • forsvarlig utredning og planlegging av tjenestebehovet i samarbeid med tjenestemottaker
 • at det fattes beslutninger/vedtak som tilrettelegger for tjenester og tiltak.
  tjenester/tiltak iverksetters innen forsvarlig tid
 • tjenester/tiltak iverksettes i tråd med planer, vedtak og beslutninger
 • kriser og svingende sykdomsforløp håndteres på en forsvarlig måte
 • tilstrekkelig kontinuitet og stabilitet i tjenesteytingen slik at tjenestemottakeren opplever forutsigbarhet og trygghet i sin hverdag
 • at nye/endrede tjenestebehov fanges opp, og at nødvendige endringer iverksettes på en samordnet måte.

Tilsynet undersøkte om kommunen gjennomgående oppfyller krav til brukermedvirkning, koordinering, individualisering og faglig forsvarlig tjenesteyting.

Høsten 2007 skjer det vesentlige endringer i kommunens organisering av helse- og sosialtjenestene: Oppstart av døgnåpen legevakt, oppretting av Nav-kontor med sosialtjenester, etablering av bestiller-/utførermodell for Psykiatritjenesten og oppretting av egen koordinator for Individuelle planer ved Bestillerkontoret. I tillegg er det nye personer i flere sentrale lederposisjoner i kommunens helsetjeneste. I løpet av denne aktuelle tilsynssprossen har Haugesund kommune synliggjort for tilsynsmyndighetene at forbedringsarbeidet med internkontrollen allerede er i gang.

Denne systemrevisjonen viser at Haugesund kommune har et uensartet styringssystem for de fire resultatenhetene som ble undersøkt ved dette tilsynet. Psykiatritjenesten, Sosialtjenesten, Bestillerkontoret og Haraldsvang omsorgssenter har kommet like langt med å etablere hensiktsmessig internkontroll.

Tilsynet avdekket tre avvik fra krav i helse- og sosiallovgivningen:

 1. Kommunen har ikke fattet nødvendige beslutninger og vedtak om individuelt tilpassede tjenester til beboere i bofellesskap.
 2. Kommunen sørger ikke for at personer med rett til støttekontakt får denne tjenesten innen forsvarlig tid.
 3. Kommunen sikrer ikke jevnlig evaluering og oppfølging av støttekontakttjenesten til voksne med psykiske lidelser.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland gir i rapporten følgende merknader:

 • Kommunen bør evaluere og forbedre sin informasjon om virksomheten ved seksjon Psykiatritjeneste. Det gjelder informasjon både til medarbeidere internt i seksjonen og til øvrige enheter i kommunens helse- og sosialtjeneste.
 • Det er mange instanser i kommunen som, hver for seg, utreder hvilke behov voksne med psykiske lidelser har for helse- og sosialtjenester. Kommunen bør sikre bedre koordinering av utredningsarbeidet samt planleggingen og gjennomføringen av tjenester til den enkelte.

Dato: 7. november 2007

Bjørg Botne
revisjonsleder

Tor Selmer Olsen
revisor

Paul Grude
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon av helse- og sosialtjenesten i Haugesund kommune i perioden 16. juli – 7. november 2007. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten hos Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland i år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn. Målgruppen for tilsynet er voksne med alvorlige psykiske lidelser.

Dette tilsynet omfatter både tjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn fra Helsetilsynet i fylket og tjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen. De to tilsynsmyndighetene har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Dette er en felles rapport fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Haugesund kommune med drøyt 32 000 innbyggere styres etter en tonivåmodell. Den administrative organisasjonen ledes av rådmann og tre kommunaldirektører (nivå 1). Det er til sammen 43 resultatenheter, hvorav følgende fire ble omfattet av dette tilsynet: Bestillerkontoret, Helse og forebygging (Psykiatritjenesten), Sosialtjenesten i Nav og Haraldsvang omsorgssenter (hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester).

Totalt er det om lag 250 personer i Haugesund som trenger særlig oppfølging fra kommunale helse- og sosialtjenester på grunn av psykiske lidelser.

Legetjenesten er organisert med kommuneoverlege i 20 % stilling, 23 fastlegeavtaler og døgnåpen legevakt. Kommunelegen er organisatorisk plassert i resultatenhet Helse og forebygging.

Som en del av resultatenheten Helse og forebygging er det etablert en egen seksjon kalt Psykiatritjenesten. Seksjonen består av Dagsenter, Psykiatrisk team/Individuell oppfølging, Miljøarbeidertjeneste og tre Bofellesskap. Til sammen 25 personer bor i bofellesskap. Disse boenhetene er kommunale omsorgsboliger som reguleres etter husleieloven. Ved Udland bofellesskap er det 12 boenheter for menn. Alle som bor der får døgnkontinuerlige helsetjeneste. Beboerne har hver sin fastlege. Udland bofellesskap har en egen base med personell som kun yter tjenester der.

Helse og forebygging har også en egen seksjon kalt Rusteamet. Denne består av kommunal oppfølging av pasienter under LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og LAV (lavterskel helsetilbud for rusmiddelavhengige). Rusteamet har hovedansvaret for å følge opp tjenestemottakere med psykiske lidelser der hovedproblemet er rusmisbruk. Virksomheten i Rusteamet ble ikke nærmere undersøkt ved dette tilsynet. Heller ikke seksjonen med ansvar for fysioterapitjenesten ble undersøkt.

Høsten 2007 skjer det vesentlige endringer i kommunens organisering av helse- og sosialtjenestene: Oppstart av døgnåpen legevakt, oppretting av Nav-kontor med sosialtjenester, etablering av bestiller-/utførermodell for Psykiatritjenesten og oppretting av egen koordinator for Individuelle planer ved Bestillerkontoret. I tillegg er det nye personer i flere sentrale lederposisjoner i kommunens helsetjeneste.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16. juli 2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 26. september 2007.

Intervjuer
16 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 27. september 2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var kommunens planlegging og gjennomføring av tiltak for å sikre personer med alvorlige psykiske lidelser forsvarlige tjenester. Tilsynet omfatter store deler av de kommunale sosial- og helsetjenestene. Problemstillingene er satt opp langs en tidslinje med tre faser.

Oppstartfasen:

Tilsynet undersøkte om kommunen sikrer:

 • tilgjengelige sosial- og helsetjeneste som fanger opp behov for tjenester, og evt. henviser til rett instans
 • forsvarlig utredning og planlegging av tjenestebehovet i samarbeid med tjenestemottaker
 • at det fattes beslutninger/vedtak som tilrettelegger for tjenester og tiltak.

Iverksettingsfasen:

Tilsynet undersøkte om kommunen sikter at:

 • tjenester/tiltak iverksetters innen forsvarlig tid
 • tjenester/tiltak iverksettes i tråd med planer, vedtak og beslutninger
 • kriser og svingende sykdomsforløp håndteres på en forsvarlig måte

Oppfølgingsfasen:

Tilsynet undersøkte om kommunen sikrer:

 • tilstrekkelig kontinuitet og stabilitet i tjenesteytingen slik at tjenestemottakeren opplever forutsigbarhet og trygghet i sin hverdag
 • at nye/endrede tjenestebehov fanges opp, og at nødvendige endringer iverksettes på en samordnet måte.

Tilsynet undersøkte om kommunen oppfyller krav til brukermedvirkning, koordinering, individualisering og faglig forsvarlig tjenesteyting i alle de tre fasene.

5. Funn

Avvik 1:

Kommunen har ikke fattet nødvendige beslutninger og vedtak om individuelt tilpassede tjenester til beboere i bofellesskap.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • kommunehelsetjenesteloven § 2-1, 4. ledd, jf forvaltningsloven § 23
 • sosialtjenesteloven § 4-3, jf forvaltningsloven § 4-2
 • sosialtjenesteloven § 8-1, jf forvaltningsloven § 23

Avviket bygger på følgende:

 • Udland bofellesskap er kommunale omsorgsboliger. De 12 beboerne har inngått ordinære husleieavtaler med kommunen. Dokumentasjon fra kommunen sier at alle beboerne har døgnkontinuerlig tilbud om helsetjenester. Opplysninger fra intervjupersoner og gjennomgang av pasientjournalene kommunen har på de 12 beboerne, tilsier at tjenestetilbudet er sammensatt av så vel sosialhjelp som helsehjelp. Per definisjon er dette hjemmebaserte tjenester siden hjelpen ytes i tjenestemottakernes bolig. Ingen av beboerne har vedtak om tildeling av tjenester. Det ble heller ikke fremlagt annen dokumentasjon som viser at kommunen ivaretar beboernes rett til tilbud om individuelt tilpassede tjenester.
 • Det kom fram i intervju at en søknad fra Haugesund sjukehus om hjemmesykepleie til en av beboerne ved Udland bofellesskap ikke ble behandlet i kommunen. Begrunnelsen fra kommunen var at tjenestetilbudet ved bofellesskapet er døgnkontinuerlig, og at beboerne derfor ikke hadde rett på ordinær hjemmesykepleie. Kommunen fattet ikke skriftlig vedtak med avslag på søknaden.

Kommentar:
Det er uklart for både beboere ved Udland bofelleskap, deres pårørende og personellet som yter tjenestene, hvilke tjenester beboerne der har rett på. Dette gjør det vanskelig for kommunen å ivareta beboernes klagerett.

Avvik 2:

Kommunen sørger ikke for at personer med rett til støttekontakt får denne tjenesten innen forsvarlig tid.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • sosialtjenesteloven §§ 4-2 bokstav c og 4-3

Avviket bygger på følgende:

 • Verifikasjon av kommunens dokumentasjon på håndtering av søknader om støttekontakt viste at saksbehandlingstiden kunne være 3 måneder. Dette ble også understreket som et problem av intervjupersoner som yter tjenester til de aktuelle søkerne.
 • Både gjennom intervjuer og gjennomgang av dokumentasjon på saksbehandling av søknader om støttekontakt, kom det fram at søkere som hadde vedtak om tildeling av støttekontakttjeneste ikke fikk denne tjenesten. I tillegg var systemet slik innrettet at det måttet fremmes ny søknad etter en tid, selv om forrige vedtak ikke var effektuert.
 • Kommunen har ikke klart å rekruttere nok støttekontakter til voksne med psykiske lidelser.
 • Kommunen har ikke etablert ordninger som sikrer dokumentasjon på kvaliteten og omfanget av støttekontakttjenesten som voksne med psykiske lidelser har mottatt.
 • Svikt i støttekontaktordningen til voksne med psykiske lidelser blir er ikke fanget opp av avvikssystemet i kommunen. Intervjuene bekreftet at systemet er lite kjent og brukt innen denne delen av sosialtjenesten.

Avvik 3:

Kommunen sikrer ikke jevnlig evaluering og oppfølging av støttekontakttjenesten til voksne med psykiske lidelser.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • sosialtjenesteloven §§ 2-1 og 2-3
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 2. ledd bokstav c og e

Avviket bygger på følgende:

 • Kommunen har ikke et fast opplegg for opplæring og veiledning som sikrer nødvendig faglig oppfølging av støttekontakter til voksne personer med psykiske lidelser.
 • Kommunen har ikke faste møter med støttekontakter til voksne med psykiske lidelser.
 • Intervjupersoner fra flere resultatenheter pekte på behov for opplæring og veiledning blant støttekontaktene.
 • Kommunen legger opp til at støttekontakter til voksne med psykiske lidelser skal rapportere skriftlig hver tredje måned. Dette blir ikke systematisk gjennomført og fulgt opp fra kommunens side.

Merknad 1:

Kommunen bør evaluere og forbedre sin informasjon om virksomheten ved seksjon Psykiatritjeneste. Det gjelder informasjon både til medarbeidere internt i seksjonen og til øvrige enheter i kommunens helse- og sosialtjeneste.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Intervjuene viste at sentrale medarbeidere ikke er tilstrekkelig kjent med samarbeidsordningene kommunen har avtalt med Haugaland DPS. Dette understøttes også i samtalen tilsynslaget hadde med DPS-ledelsen.
 • Det faste personalet ved Udland bofellesskap har hatt begrenset tilgang til nødvendige opplysninger om den enkelte beboer i sin utforming av tjenestetilbudet.
 • Kommunen har utarbeidet beskrivelser av de ulike tilbud Psykiatritjenesten kan gi. Disse er lagt ut på kommunens hjemmeside på internett. I intervjuer med personell fra andre enheter kom det fram at flere mangler kunnskap om virksomheten som psykiatritjenesten driver, og at dette hemmer samarbeidet.
 • Verifikasjon av kommunens avslag på søknader om Psykiatritjeneste viste at både privatpersoner og fastleger har forventninger til tjenestetilbudet som ikke faller inn under Psykiatritjenesten.

Kommentar:
Ordninger som sikrer god intern informasjon er et virkemiddel som kan styrke samarbeidet og koordinering av tjenester på tvers av tjenesteenheter i kommunen. Gjensidig kunnskap om hverandres oppgaver, ansvar og arbeidsmåter kan forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen.

Når kommunen i disse dager skiller bestiller- og utførerfunksjonen innen Psykiatritjenesten, aktualiseres også behovet for å forbedre standardskjema for søknad om helse- og sosialtjenester. Slike skjema kan fungere som en viktig informasjonskilde om kommunens tjenestetilbud både overfor aktuelle tjenestemottakere og instanser som yter kommunale helse- og sosialtjenester og spesialisthelsetjenester.

Merknad 2:

Det er mange instanser i kommunen som, hver for seg, utreder hvilke behov voksne med psykiske lidelser har for helse- og sosialtjenester. Kommunen bør sikre bedre koordinering av utredningsarbeidet samt planleggingen og gjennomføringen av tjenester til den enkelte.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Inntil det aktuelle tilsynsbesøket i kommunen, ble søknader om Psykiatritjenester behandlet internt i seksjonen. Ulike kartleggings- og planleggingsverktøyene ble brukt for henholdsvis miljøarbeidstjeneste, dagsentertilbud og tjenester fra Psykiatrisk team. Behovskartleggingen ble ikke registrert i det nasjonale registeret IPLOS. Søknadene ble behandlet skriftlig, men det ble ikke fattet skriftlige vedtak om Psykiatritjenester. Dette utrednings- og planleggingsarbeidet kunne foregå helt atskilt fra Haraldsvang omsorgssenters utforming av tilbud om hjemmebaserte pleie- og omsorgsstjenester til samme tjenestemottaker. Fra i høst vil Bestillerkontoret overta saksbehandling av søknader om Psykiatritjenester på lik linje med andre hjemmebaserte tjenester.
 • Intervjupersonene fortalte gjennomgående om hvordan pårørende blir trukket inn for å sikre brukermedvirkning for tjenestemottakere som ikke selv klarer å ivareta denne retten. Det er imidlertid ingen systematisk bruk av hjelpeverge i kommunen, når det gjalder å sikre tilsvarende for tjenestemottakere som ikke har nære pårørende.
 • Samarbeidet mellom fastlegene og øvrige deler av kommunens helse- og sosialtjenester, er utelukkende basert på at partene kan ta kontakt med hverandre når de selv mener det er behov for det. Tilgjengelighet til legene og kvaliteten på samarbeidet er i følge intervjupersonene svært personavhengig. Som eksempel nevner flere at det kan være vanskelig eller umulig å oppnå telefonkontakt med fastleger.
 • Gjennomgang av Individuell plan for 10 tjenestemottakere, viser at planene mangler vesentlige opplysninger. Det gjenstår en del arbeid fra kommunens side før planene kan fungere som det koordineringsverktøyet det er tiltenkt.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Dette tilsynet viser at Haugesund kommune har et uensartet styringssystem for de fire resultatenhetene som ble undersøkt ved dette tilsynet. Psykiatritjenesten, Sosialtjenesten, Bestillerkontoret og Haraldsvang omsorgssenter har ikke kommet like langt med å etablere hensiktsmessig internkontroll.

Hvordan oppgaver, ansvar og myndighet er fordelt mellom medarbeidere som har ansvar for tjenester til voksne med alvorlige psykiske lidelser er ikke tydelig kommunisert internt i kommunen. Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelser for noen stillinger i helse- og sosialtjenesten. Når det gjelder medarbeidere som har ansvar for tjenester til voksne med alvorlige psykiske lidelser, er rollefordelingen mer uavklart. Fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet mellom for eksempel psykiatrikoordinator, psykiatrikonsulent, seksjonsleder Psykiatritjeneste, miljøterapeut, miljøarbeider og støttekontakt blir forstått ulikt blant kommunens personell.

Tilsynet avdekket at personell utenfor seksjon Psykiatritjeneste har behov for mer kunnskap og større ferdigheter for å kunne yte gode tjenester til voksne med psykiske lidelser. Kommunen har ikke planer for opplæring eller andre systematisk tiltak som kan sikre aktuelle medarbeidere nødvendig kompetanse.

Gjennom å tilsette øremerket personell, styrker kommunen fra i høst arbeidet med å utrede den enkeltes behov for hjelp fra Psykiatritjenesten og å planlegge koordinerte tjenestetilbud hver enkelt. Dette medfører også behov for å forbedre interne rutiner/prosedyrer etc. for å sikre at lovkrav til brukermedvirkning, koordinering, individualisering og faglig forsvarlig tjenesteyting blir etterlevd.

Dette tilsynet viser at det fra kommuneledelsens side er nødvendig å forbedre kontrollen med avvikssystemet. Systemet kommunen har utviklet for helse- og sosialtjenestene fungerer ikke hensiktsmessig i de ulike deltjenestene.

7. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv
 • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 23. desember 2004 nr. 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • Forskrift av 28. juni 2001 nr. 765 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 23. november 1983 nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart/-beskrivelser
 • Årsmelding 06 - Haugesund kommune
 • Enhetsmeldinger 2006
 • Helse og forebygging
 • Bestillerkontoret
 • Haraldsvang omsorgssenter
 • Enhetsplan 2007 – Helse og forebygging
 • Funksjonsbeskrivelser (omsorgsfaglig rådgiver, psykiatrikonsulent, kommuneoverlege, seksjonsleder Rusteamet, enhetsleder ved Udland omsorgssenter, enhetsleder Bestillerkontoret)
 • Virksomhetsbeskrivelser (Psykiatrisk team, Psykiatrisk miljøarbeidertjeneste, Dagsenteret, Udland bofellesskap, Fysioterapitjenesten, Bestillerkontoret, Rusteamet (LAR og Helsestasjon)
 • Avtale om samhandlingsarenaer innen psykisk helsearbeid/psykisk helsevern mellom Haugesund kommune og Helse Fonna
 • Avtale om inn- og utskrivning mellom Haugesund kommune og Helse Fonna
 • Avtale om spesiell oppfølging innen psykisk helsearbeid/psykisk helsevern mellom Haugesund kommune og Helse Fonna
 • Avtale om hospitering mellom Haugesund kommune og Helse Fonna
 • Opplæringsplaner (Enhet Helse og forebygging 2007, Bestillerkontoret)
 • Notat (udatert): Gjennomgang av tjenester til utviklingshemmede
 • Rutiner/prosedyrer for saksbehandling av søknader om tjenester:
 • Kvalitetshåndbok for Bestillerkontoret (innholdsfortegnelse)
 • Serviceerklæringer (Sosialtjenesten, Praktisk bistand, Personlig hjelp (hjemmesykepleie)
 • Individuell plan – rutinebeskrivelse
 • Kriser og katastrofer – Beredskapsplan
 • Avvikshåndtering (helse, sosial og pleie/omsorg)
 • Rutinebeskrivelse avviksbehandling
 • Dokumentasjon på avviksmeldinger
 • Kriterier for samhandling mellom nivåene i forhold til avviksbehandling
 • Brukerundersøkelse – resultater.
 • Dagsenter for personer med psykiske lidelser samt psykiatrisk team
 • Sosialtjenesten 2007
 • Haraldsvang Omsorgssenter 2007
 • Bestillerkontoret
 • Delplan psykiatri 2007 2007 – 2010 Haugesund kommune
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • 20 pasientjournaler inklusiv 10 Individuelle planer for – voksne med alvorlige psykiske lidelser som mottar kommunale helse- og sosialtjenester
 • Dokumentasjon som viser kommunens behandling av søknader om helse- og sosial for 20 tjenestemottaker
 • Dokumentasjon på avslag på søknader om Psykiatritjeneste i 2006 og 2007
 • Oversikt over alle voksne med alvorlige psykiske lidelser hvor det er etablert ansvarsgruppe eller lignende
 • Oversikt over voksne med alvorlige psykiske lidelser som har støttekontakt pt
 • Opplærings- /veiledningsopplegg for kommunens støttekontakter
 • Oversikt over avviksmeldinger som er registrert ved Bestillerkontoret, i Psykiatritjenesten og Sosialtjenesten i 2007, samt dokumentasjon som viser hvordan avviksmeldingene er håndtert i kommunen.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev av 16.07.07 til Haugesund kommune (melding om tilsyn)
 • Brev av 23.08.07 til Fylkesmannen i Rogaland (etterspurte opplysninger)
 • Brev av 31.08.07 til Fylkesmannen i Rogaland (etterspurte opplysninger)
 • E-post av 11.09.07 til Haugesund kommune (forslag om program for tilsynsbesøket)
 • Brev av 14.09.07 til Haugesund kommune (program for tilsynsbesøket)
 • Brev av 19.10.07 til Haugesund kommune (foreløpig tilsynsrapport)

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Hildegunn Staurseth

Rådmann

X

-

-

Stål Alfredsen

Kommunaldirektør

X

X

X

Sissel Hynne

Kommunaldirektør

X

-

X

Tore Haaland

Kommunaldirektør

X

-

X

Tone B. Steinsvåg

Kst. Helsesjef

X

-

X

John Arne Ulland

Psykiatrikoordinator (i rådmannens stab)

X

X

-

Leif Birkeland

Helse- og omsorgsfaglig rådgiver (i rådmannens stab)

X

-

X

Olaug Meyer Dahl

Kst. Seksjonsleder Psykiatritjenesten

X

X

X

Knut Rune Lindkvist

Enhetsleder Haraldsvang omsorgssenter

X

-

X

Jonny Danielsen

Enhetsleder sosialtjenesten

-

X

X

Edel Mikkelsen

Enhetsleder Bestillerkontoret

X

Kort samtale

X

Wenche Mardal

Saksbehandler ved Bestillerkontoret

X

Kort samtale

X

Alice Bjørnson

Avd.sykepleier, hjemmetjenesten ved Haraldsvang omsorgssenter

-

X

X

Birgitte Berning

Sykepleier, hjemmetjenesten ved Haraldsvang omsorgssenter

-

X

X

Sissel Vangsnes

Hjemmehjelper, hjemmetjenesten ved Haraldsvang omsorgssenter

-

X

X

Anlaug Tveit

Hjelpepleier, Haraldsvang omsorgssenter

-

X

X

Ingeborg Valen Haukås

Støttekontakt

-

X

X

Odd Karsten Våga

Psykiatrikonsulent i sosialtjenesten

-

X

X

Anne Margrethe Ulland

Miljøarbeider i Psykiatritjenesten

X

Gruppe-intervju

X

Linda Soltvedt

Fagansvarlig miljøarbeider i Psykiatritjenesten

X

Gruppe-intervju

X

Birgit Nedland

Miljøarbeider i Psykiatritjenesten

X

Gruppe-intervju

X

Helga Espeland

Psykiatrisk sykepleier, fagansvarlig i Psykiatrisk team (Psykiatritjenesten)

X

X

X

Kristine Nesheim Sivertsen

Psykiatrisk sykepleier/miljøterapeut ved Udland bofellesskap

X

X

X

Hilde Passera

Miljøarbeider ved Udland bofellesskap

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Tor Selmer Olsen, rådgiver/vernepleier
Paul Grude, seniorrådgiver/jurist
Janne Dahle-Melhus, ass. fylkeslege
Bjørg Botne, kvalitetsrådgiver/sykepleier