Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i gjennomførte i perioden 4.2 -9.5.2008 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Randaberg kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Følgende avvik ble funnet:

Avvik 1

Randaberg kommune sikrer ikke alltid at utsatte barn med behov for samordnede tjenester blir fanget opp med tanke på nødvendig hjelp til rett tid.

Avvik 2

Randaberg kommune sikrer ikke alltid samarbeid mellom helse – sosial og barneverntjenesten ved undersøkelser og ved gjennomføring av planlagte tjenester og tiltak for utsatte barn i skolepliktig alder.

Avvik 3

Randaberg kommune sikrer ikke at sosial og barnverntjenestene alltid forbereder og gjennomfører overgang fra barnevern til sosialtjeneste tilfredsstillende.

Stavanger 9. mai 2008

Helge A. Haga
revisjonsleder

Pål Iden
avdelingsdirektør/fylkeslege

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 4.2 – 9.5.2008 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Randaberg kommunen har om lag 9 622 innbyggere.

Kommunen har organisert sin virksomhet i 6 ulike selvstendige tjenesteområder ­virksomheter: Levekår, Barn og familie, Kultur, Skoler, Tekniske tjenester og Nav. I tillegg har rådmannen i sin stab avdelingene; Økonomi, Fellestjenester og Personal og Organisasjon.

Tjenesteområdet Barn og familie (BOF) har ansvar for tilbud og tjenester for aldersgruppen 0­18 år. De viktigste arbeidsområdene for Barn og familie er: Barnevern, Helsestasjon, Barnehager, Avlastning, spesialpedagogisk hjelp, ergo-og fysioterapi.

Tjenesteområdet Skoler har ansvar for tre kombinerte barne- og ungdomskoler i Randaberg. Skolene er Goa, Grødem og Harestad. Harestad er den største skolen og har om lag 600 elever.

Tjenesteområdet Leveår har ansvar for helse- og sosiale tjenester til innbyggere som er over 18 år. Tjenesteområdet har et mottakskontor som bl.a. behandler søknader om ulike helse- og sosiale tjenester. I tillegg har tjenesteområdet 8 avdelinger som gir både institusjonstjenester og tjenester i hjemmet. Avdeling Nyvoll har bl.a som ansvar å gi helsehjelp og miljøarbeidertjenester til hjemmeboende voksne med psykiske lidelser.

Nav Randaberg åpnet 30.11.2008. Randaberg kommune har inngått avtale om at det meste av den tidligere kommunale sosialtjenesten skal inngå i Nav Randaberg.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: 

Revisjonsvarsel ble utsendt 4.2.2008.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.  

Formøte ble avholdt 2.4.2008.  

Mappegransking ble gjennomført 10.4.2008  

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått er gitt i kapitlet Dokumentunderlag  

Åpningsmøte ble avholdt 22.4.2008.  

Intervjuer
13 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 23.4.2008.  

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Avvik 1:


Randaberg kommune sikrer ikke alltid at utsatte barn med behov for samordnede tjenester blir fanget opp med tanke på nødvendig hjelp til rett tid.

Jf. bvl §§ 3-2 og 4-2, sotjl. §§ 3-2 og 4-1, hprl §§ 32 og 33, khl 2-1 2. ledd, forskrift om kommunens helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-3 2. ledd samt internkontrollforskriftene.

Avviket bygger på følgende observasjoner

 • Randaberg kommune har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom aktuelle kommunale tjenester som har kontakt med utsatte barn.
 • I de tverretatlige møtene som holdes ved skolene refereres det bare i begrenset grad og ikke i forhold til drøftinger om enkeltsaker. Tverretatlige møter avholdes ikke rutinemessig ved alle skoler.
 • Av intervju fremgår det at de undersøkte tjenestene har tildels ulik oppfatning av innhold og nytteverdi av det tverretatlige møtet som avholdes på skolene. Fremlagte referat viser også at barnverntjenesten ved en skole ikke står på “innkallingslisten” til møtet.
 • Det fremgår av intervju at de undersøkte tjenestene ikke har felles oppfating av når meldeplikt inntrer.
 • Barnverntjenesten opplyser i intervju at meldinger fra andre kommunale tjenester blir meldt for sent uten at dette er meldt som avvik i virksomheten
 • Fremlagt dokumentasjon viser at barnverntjenesten i 2007 og frem til 31.3.2008 har henlagt 11 meldinger om bekymring for barn; -i 4 av sakene har barnverntjenesten oversittet lovens frist på 1 uke -3 av meldingene gjelder barn i en situasjon som skulle tilsi ytterligere undersøkelse etter bvl § 4-3 -i sakene finnes det også flere eksempler på at meldinger har blitt liggende i flere uker før de er registrert inn i tjenestens datasystem.
 • Barneverntjenesten har utarbeidet egen sjekkliste til bruk i meldingssaker uten at denne systematisk er tatt i bruk.
 • Det fremgår av intervju og mappegransking at Psykiatritjenesten ikke rutinemessig benytter eget kartleggings- g vurderingsskjema for å innhente opplysninger om barnas situasjon. Kun i 1 av 9 undersøkte saker hvor pasientene har omsorgs for barn er det opplysninger som viser slik kartlegging.
 • I intervju fremkom det at barneverntjenesten har mottatt få meldinger fra
  psykiatritjenesten,  
 • Det fremgår også av intervju at psykiatritjenesten ikke deltar i tverretatlige møter som gjelder barn.
 • Fremlagt plan for skolehelsetjenesten er fra 1998 og viser bl.a. til foreldet regelverk. Av planens pkt 4.2.2 fremgår det også at tjenesten skal ha prosedyrer for samarbeid med andre. Arbeidet er ikke gjort.
 • Av intervju og dokumentasjon fremgår det at skolehelsetjenesten ikke har utarbeidet plan for samarbeid med andre kommunale tjenester, jf. Forskrift om skhl og helsestasjon
 • Det fremgikk av intervju at det tverrfaglige møte på Harestad skole i lengre tid ikke har blitt gjennomført som forutsatt uten at dette er rette opp,
 • Det fremgår av intervju at ansvaret for å melde saker til barnevernet ikke er klart plassert
 • Det fremgår av intervju at Nav pga manglende kapasitet har problemer med å ivareta sitt oppfølgings- og koordineringsansvar og at hovedfokuset for tjenesten er økonomisk sikring.

Avvik 2

Randaberg kommune sikrer ikke alltid samarbeid mellom helse – sosial og barneverntjenesten ved undersøkelser og ved gjennomføring av planlagte tjenester og tiltak for utsatte barn i skolepliktig alder.

Jf. bvl. §§ 4-3, 4-4 og 4-5, sostj. §§ 4-1, 4-2 a-d, jf. 4-3, khl. § 1-3, jf. forskrift om kommunens helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1 3. ledd, forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven §§ 4 og 7 samt forskrifter om internkontroll i barnvern, helse- og sosialtjenesten

Avviket bygger på følgende observasjoner

 • Fremlagt dokumentasjon viser at barneverntjenesten har henlagt 18 undersøkelsessaker i 2007 og hittil i 2008.
 • I 5 saker har barneverntjenesten oversittet lovens frist på 3 md.
 • I 6 saker mangler det rapport etter undersøkelse -i 3 av sakene er tilsynet av den oppfatning at barna er i en slik situasjon at de skulle vært fulgt opp videre med ytterligere utredninger og/eller tiltak
 • Dokumentasjon fremlagt i forbindelse med tilsynet er ikke i samsvar med kommunens tidligere rapportering til Fylkesmannen når det gjelder antall henlagte undersøkelser.
 • Det fremgår av intervju at barnverntjenesten ikke har rutiner for å vurdere om det skal gis tilbakemelding til offentlig melder etter gjennomført undersøkelse.
 • I 14 undersøkte saker var alle uten gyldig tiltaksplan. 5 barn har hatt tiltaksplan. Ingen av disse planene oppfylte formkravene til tiltaksplan fordi de mangler enten datering, underskrift, evaluering, tidsbegrensing.
 • I årsrapport for 2007 rapporterer barnverntjenesten at kun 50% av barna som skal ha tiltaksplan har det.
 • Det fremgår av intervju at barnverntjenesten har meldt om kapasitetsproblemer i egen virksomhet samtidig som kommunens forståelse av eget delegasjonsreglement gjør det uklart hvem som har oppfølgingsansvaret for tjenesten på overordnet nivå.
 • Det fremgår av dokumentasjon og intervju at rehabiliteringskoordinator ikke har en arbeidsbeskrivelse/instruks som er oppdatert. Dette fører bl.a. til uklarhet i kommunen om hvor oppgaven for å etablere og følge opp ansvarsgrupper er plassert.
 • Av intervju fremgår det at det ikke foretas en samlet evaluering av de individuelle planene. Bare i et fåtall av gjennomgåtte klientmapper fra de ulike tjenestene er individuell plan brukt eller vurdert som et aktivt verktøy.
 • Ved gjennomgang av til sammen 43 mapper/journaler fra de ulike tjenestene hvor det skal være etablert samarbeid forelå det ikke dokumentasjon om samarbeid i 31 saker. Det forelå heller ingen dokumentasjon på evaluering i sakene.

Avvik 3

Randaberg kommune sikrer ikke at sosial og barnverntjenesten alltid forbereder og gjennomfører overgang fra barnevern til sosialtjeneste.

Jf. bvl. §§ 1-3, 3-2, og 4-15 og sotjl. §§ 3-2, 4-2 a-d, jf. § 4-3 samt internkontrollforskriften.

Avviket bygger på følgende observasjoner

 • Det fremgår av av gjennomgått dokumentasjon at kommunen ikke utarbeider planer etter bvl. § 4-15, siste ledd
 • Kommunen har ikke rutiner der det legges til rette for regelmessige fellesmøter mellom tjenestene for å sikre tilrettelegging av en god overgang
 • Det fremgår av intervju at ulike tjenester mener de kommer for sent inn i sakene og at det gjør det vanskelig å gi brukerne tilstrekkelig hjelp
 • Det fremgår av intervju at barneverntjenesten er i gang med å endre praksis for ettervernet ved at Nav skal ha et større ansvar for å gi tjenester og bistand uten at denne endringen er planmessig forberedt med NAV 

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter barnevernloven pålegger kommunen å sikre og dokumentere at de etterlever myndighetskrav, jf.. også bvl. § 2-1 2 ledd, tilsynsloven § 3 og sotjl. § 2-1.

Internkontrollforskriften inneholder spesifikke krav til styring og ledelse. Barnevernloven og helse- og sosiallovgivningen for øvrig inneholder regler som både dreier seg om innhold i tjenesten og krav til styring og ledelse og disse må sees i sammenheng med kravene til internkontroll.

Tilsynets undersøkelser viser at Randaberg kommune mangler system for internkontroll på de undersøkte tjenesteområdene. Det ble imidlertid opplyst at kommunen nå er i gang med å utarbeide et internkontroll/kvalitetssystem som skal gjelde for alle virksomhetene i kommunen.

Tilsynet vil på bakgrunn av de undersøkelser som er gjort komme med følgende bemerkninger til kommunens styring og ledelse:

Ved gjennomgang av kommunens styrende dokumenter går det frem at praksis på flere områder ikke samsvarer med det som kommunens ledelse har bestemt:

Av rådmannens delegasjonsreglement fremgår det at avdelingsleder for barnevern har fått delegert det faglig ansvaret for tjenesten direkte fra rådmannen og at ved fravær skal rådmannen peke ut stedfortreder, jf. pkt 14.2 i reglementet.

Videre fremgår det at avdelingslederen skal gi melding dersom det blir personalmessige endringer. Barneverntjenesten er organisert under virksomhetsområdet til Barn og Familie (BOF) uten at virksomhetsleder i følge delegasjonsreglement er gitt ansvar for tjenesteområdet, jf. reglementets pkt. 6.

Det fremgår av våre undersøkelser at BOF-leder i praksis har oppfølgingen av barneverntjenesten og at personalmessige endringer/forhold håndteres av han.

Virksomheten har et ukentlig ledermøte som bl.a. skal fange opp i svikt i tjenestene. Ut over dette er det ikke noe system for avviksrapportering i virksomheten.

De fleste rutiner og prosedyrer som ble fremlagt under tilsynet mangler vesentlige opplysninger som er nødvendig for å kunne være styrende for tjenesteytingen, som for eksempel datering, underskrift/godkjenning, formål, avvikshåndtering, henvisning til lov og/eller forskrift.

Når det gjelder tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i kommunen så omfatter ikke dette i dag alle de tjenestene som er i kontakt med barn som har behov for hjelp. Det tverretatlige samarbeidet som er etablert på skolene fungerer ikke på alle skolene som forutsatt når det gjelder rammer og innhold på møtene. Kommunen har ikke utarbeidet en overordnet rutine eller prosedyre for dette møtet.

Rehabiliteringskoordinator er tiltenkt en sentral og overordnet rolle i kommunens arbeid med å få til et helhetlig og koordinert tilbud til brukerne. Imidlertid viser stillingsinstruks for koordinator at arbeidsoppgavene ikke samsvarer med det som utøves i dag. I de undersøkte tjenestene er det også en viss usikkerhet mht rolle og funksjon for rehabiliteringskoordinator.

Kommunen har utarbeidet en rehabiliteringsplan for perioden 2007-10, vedtatt desember 2007. Planen er overordnet og gjelder for alle tjenesteområdene i kommunen og har som mål å samordne ev. tiltak og tjenester for brukere med sammensatte hjelpebehov. Bl.a. skal det etableres rutiner for å melde koordineringsbehov, tverrfaglige koordineringsteam og bruk av individuell plan.

I følge samarbeidsavtalen som kommunen har inngått med Arbeids- og velferdsetaten i Rogaland skal Nav-Randaberg utføre oppgaver på kommunens myndighetsområder. Rådmannen har delegert myndighet til Nav-leder etter flere av sosialtjenestelovens bestemmelser. Verken samarbeidsavtalen eller delegasjonen omhandler internkontrollplikten etter sosialtjenesteloven. Tilsynets undersøkelser viser også at det er usikkerhet mellom partene hvor ansvaret og oppgaven er plassert.

Kommunens ledelse har ikke gjennomført noen systematiske tiltak for å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt. Svikt i tjenestene blir ikke systematisk fanget opp og rettet, flere styrende dokumenter er ikke oppdaterte og/eller i samsvar med praksis. Dokumentasjonen er for utilstrekkelig til å følge med på om tiltak, tjenester og planer blir utført og evaluert som forutsatt.

7. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av
 • 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven -pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Delegeringsreglement for Randaberg kommune
 • Delegering av rådmannens myndighet
 • Reglement for kommunalt råd – MNF
 • Etiske retningslinjer
 • Arbeidsreglement for Randaberg kommune
 • Skjema for personalmelding
 • Skjema for taushetserklæring
 • Velkomstskriv til nyansatte
 • Funksjonsbeskrivelser i Randaberg kommune
 • Introduksjonsplan
 • Introduksjonskurs for nyansatte
 • Opplæringsplan 2008 for Levekår
 • Presentasjon av Barn og familie (BOF)-kopi lysark
 • Rutiner for avdelingsmøter
 • Agenda-mal for avdelingsledermøter BOF
 • Rutinebeskrivelse ”Tjenester etter lov om sosiale tjenester”
 • Henvendelsesskjema om tjenester i BOF
 • Konsultasjonsmøte mellom Randaberg kommune og BUP
 • Kompetanseplan 2008 BOF
 • Utdrag årsmelding 2007
 • Frifotmodellen – notat + hefte
 • Rehabiliteringsplan
 • Stillingsbeskrivelse rehabiliteringskoordinator
 • Søknadsskjema Individuell plan
 • Samtykke Individuell plan
 • Mal for Individuell plan
 • Informasjon fra internett
 • Stillingsbeskrivelse for SLT-koordinator
 • Handlingsplan SLT 2007
 • Handlingsplan mot rusSLT modellen Randaberg
 • Natteravnarbeid Harestad skole
 • SLT-arbeid arbeidsbeskrivelse
 • Politirådet
 • Felles dag Randaberg kommune og Politiet – agenda
 • Info fra internett om barnevernet i kommunen
 • Oversikt ansatte i barnevernet
 • Beskrivelse av samarbeid med andre deler av forvaltingen jf. Bvl § 3-2
 • Meldingsrutiner
 • Dokumentmaler for saksgang i barnevernssak
 • Dokumentmaler for forberedelser av saker til fylkesnemnda
 • Interne rutiner for ettervern
 • Stillingsbeskrivelse
 • Oversikt over ledere og ansatte i skolehelsetjenesten
 • Plan for skolehelsetjenesten
 • Vedr. samarbeidsrutiner i skolehelsetjenesten
 • Vedr. brukermedvirkning, informasjon og samtykke
 • Oppfølging av enkelte elever fra ungdomsskole til vid.gående
 • Helsesøstertjenesten i Randaberg kommune 2007
 • Statistikkskema for Randaberg v.g.skole 1999-2007
 • Årsrapport for helsetjenesten ved Randaberg v.g skole
 • Vedrørende avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen 2007-2008
 • Stillingsbeskrivelse psykolog
 • Tjenestebeskrivelse Psykiske helsetjenester
 • Tjenestebeskrivelse Hjemmehjelp, praktisk bistand i hjemmet, miljøarbeid
 • Søknadsskjema
 • Årsmelding avdeling Nyvoll 2007
 • Plan for Psykisk helse 2007 – 2010
 • Organisasjonskart Nav-Randaberg
 • Utdrag årsmelding 2007
 • Nye roller Nav-kontor
 • Strategi for oppfølging av brukere i Nav
 • Rapport fra arbeidsgruppe – vedr. etablering av Nav
 • ”Brukermedvirkning i Nav, bakgrunn, begrunnelse og forståelse”
 • Kompetanse i Nav-kontoret
 • Søknad om sosialhjelp – ”Samtykkeerklæring”
 • Søknad om nødhjelp ”Samtykkeerklæring”
 • Utdrag fra rutinehåndbok 6a – Søknad om støtte til livsopphold og boutgifter
 • Samarbeidsavtale mellom Randaberg kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Rogaland

Dokumentasjon som ble gjennomgått 10.4.2008:

 • 10 klientmapper/journaler fra Skolehelsetjenesten
 • 9 klientmapper/journaler fra Psykiatritjenesten
 • 14 klientmapper/journaler fra Barneverntjenesten
 • 2 klientmapper/journaler fra Barneverntjenesten vedr. tiltaksplaner for ungdom16-23 år
 • Gjennomgang av 11 meldinger og 15 undersøkelsessaker som barneverntjenesten har henlagt
 • 10 klientmapper/journaler fra Nav
 • Gjennomgang av referater fra tverretatlige samarbeidsmøter i 2007 og 2008 ved Harestad, Goa og Grødem skole

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Rutinehåndbok for Nav-sosial
 • Samleperm for sjekklister, maler, rutiner o.l for barnverntjenesten
 • Rutine 5.2 vedr. internt tilsyn med kvalitet på tjenester etter lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjeneste gjeldende for Tjenesteområdet Levekår
 • Notat som beskriver samarbeid i skolehelsetjenesten vedlagt referat fra møte med skolelegetjeensten i 2001, jordmor og tannpleier i 2006, spesialisthelsetjenesten/BUP og fysio/ergo i januar 2008

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • E-post fra Fylkesmannen datert 18.4.2008 med ønske om å få ytterligere dokumentasjon fremlagt tiltilsynet den 22.  

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Tone Marie Nybø Solheim

Konst. rådmann

X

X

X

Kåre Kel Tighe

Nav-leder

X

X

X

Liv Steine

Saksbehandler - Nav

X

X

X

Anita Aarsand

Saksbehandler- Nav

X

X

X

Kari Revheim

Saksbehandler barnevern

X

X

X

Siri Helgesplass

Saksbehandler barnevern

X

X

X

Torild Lende Fjermestad

Leder tjenesteområde Levekår

X

X

 

Janne Magnussen

Avdelingsleder

X

X

X

Svein Olav Kristensen

Leder - Barn og familie

X

X

X

Anne Haukalid

Fung. ledende helsesøster

X

X

X

Tone Rasmussen

Helsesøster

X

X

X

Siv Marit Harestad

Rehabiliteringskoordinator

X

X

X

Tove Aas

Avdelingsleder barnevern

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Pål Iden fylkeslege/avd.direktør, Gunn Nylend rådgiver, Trine H. Bjørnsen seniorrådgiver og Helge A. Haga rådgiver. Marit Bergeland rådgiver, deltok som observatør