Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland gjennomførte i perioden 27.2 – 20.6.2008 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Sola kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Det ble gjort funn som ga grunnlag for følgende avvik og merknad:

Avvik1:

Sola kommune sikrer ikke at utsatte barn i skolepliktig alder med behov for samordnede tjenester blir fanget opp med tanke på nødvendig hjelp til rett tid.

Avvik 2:

Sola kommune sikrer ikke samarbeid mellom helse – sosial og barneverntjenesten ved undersøkelser og ved gjennomføring av planlagte tjenester og tiltak for utsatte barn i skolepliktig alder.

Merknad:

Sola kommune bør legge til rette for en bedre overgang mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten for 18 -23 åringer.

Dato: 20.6.2008 

Helge A. Haga
revisjonsleder

Trine Hove Bjørnsen
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 27.2 – 20.6.2008 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sola kommune har om lag 21 600 innbyggere.

Kommunen har organisert sin virksomhet i 42 selvstendige virksomheter og et eget servicetorg. Virksomhetene er organisert i tre tjenesteområder: Oppvekst, Levekår og Kultur og samfunnsutvikling. Rådmannen har tilknyttet til sin stab 3 kommunalsjefer som følger opp hvert sitt tjenesteområde.

Virksomhetene Barnevern, Helsestasjon/skolehelsetjeneste, skoler og barnehager er organisert under tjenesteområdet Oppvekst. Under tjenestområdet Levekår hører bl.a. virksomhetene Psykisk helsearbeid og sosiale tjenester. Kommunen har et eget bestillerkontor og en kommuneoverlege som også hører inn under dette tjenesteområdet. Kommuneoverlegen har blant flere oppgaver også ansvar i forhold til skolehelsetjenesten.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 27.2.2008. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 13.5.2008.

Åpningsmøte ble avholdt 3.6.2008.

Intervjuer
14 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner og mappegransking ble gjennomført i kommunen den 13. og 23.5.2008:

 • Gjennomgang av 9 saker fra psykiatritjenesten
 • Gjennomgang av 10 saker fra skolehelsetjenesten
 • Gjennomgang av 8 saker fra sosialtjenesten
 • Gjennomgang av 14 saker fra barnevernstjenesten
 • Gjennomgang av 27 henlagte meldinger og undersøkelse fra 4. kvartal 2007 og hittil i 2008

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 4.6.2008.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Avvik 1:

Sola kommune sikrer ikke at utsatte barn i skolepliktig alder med behov for samordnede tjenester blir fanget opp med tanke på nødvendig hjelp til rett tid.

Jf. bvl §§ 3-2 og 4-2, sotjl. §§ 3-2 og 4-1, hprl §§ 32 og 33, khl 2-1 2. ledd, og internkontrollforskriftene.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det fremgår av intervju at de undersøkte tjenestene i kommunen ikke har felles oppfatning av når meldeplikt inntrer.
 • Barnevernstjenesten opplyser i intervju at meldinger fra andre kommunale tjenester blir meldt for sent. Dette er ikke meldt som avvik i kommunens avvikssytem – kvalitetssytem (KERBAS).
 • Det fremgår av intervju at ansvaret for å melde saker til barnevernet ikke er klart plassert i sosialtjenesten.
 • Det fremgår av intervju at kommuneledelsen ikke regelmessig etterspør om tjenestene melder til barnevernet.
 • Av intervju går det frem at kommunen ikke har iverksatt opplæringstiltak for å sikre at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om taushetsplikt, opplysningsplikt og meldeplikt.
 • Av intervju fremgår det at tjenestene ikke har rutiner for regelmessig å informere om egne tjenester; eller innhente informasjon fra andre.
 • Tilsynet har gjennomgått 4 saker fra sosialtjenesten der bruker har omsorg for barn. Alle sakene var mangelfullt opplyst når det gjaldt barnas situasjon og om det var samarbeid med barneverntjenesten.
 • Av intervju fremgikk det at sosialtjenesten ikke har rutiner for å kartlegge situasjonen for eventuelle barn ved mottak av nye brukere.
 • Mappegjennomgang viser at i en sak var situasjonen for familien og barna så alvorlig at saken skulle vært meldt fra sosialtjenesten til barneverntjenesten.
 • Av intervju fremgikk det at barnevernstjenesten ikke rutinemessig gir tilbakemelding til tjenestene når saker er meldt til dem.

Avvik 2:

Sola kommune sikrer ikke samarbeid mellom helse – sosial og barneverntjenesten ved undersøkelser og ved gjennomføring av planlagte tjenester og tiltak for utsatte barn i skolepliktig alder.

Jf. bvl. §§ 4-3, 4-4 og 4-5, sotj. §§ 4-1, 4-3 og 4-3a, khl. § 1-3, forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven §§ 4 og 7 samt forskrifter om internkontroll i barnrvern, helse- og sosialtjenesten

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Av intervju og dokumentasjon fremgår det at skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, psykisk helse og sosialtjenesten ikke har en felles samarbeidsarena.
 • Det går frem av intervju at sosialtjenesten ikke deltar i tverrfaglige samarbeidsfora som gjelder utsatte barn til tross for sitt klargjøringsansvar etter sotjl. § 3-2.
 • Det fremgår av intervju at kommunens ledelse ikke jevnlig følger med på hvordan samarbeidet mellom tjenestene fungerer
 • Av intervju og ved gjennomgang av 14 saksmapper fremgår det at barnevernstjenesten ikke utarbeider tiltaksplan i alle saker. Mappegransking viser at det kun i en sak foreligger gyldig tiltaksplan.
 • Det fremgår av intervju at kommunen ikke har plassert ansvar for iverksetting og koordinering av individuelle planer i organisasjonen. Videre fremgår det at kommunen ikke har en samlet oversikt på omfanget av IP.
 • Mappegranskingen viser at barneverntjenesten i enkelte saker ikke regelmessig nedtegner opplysninger om løpende tjenesteyting i journalen. I en aktiv sak er det ikke ført journalopplysninger de siste 2 årene. Mappene mangler dokumentasjon på samarbeid med sosialtjenesten eller psykisk helse. I 6 saker er det spor av samarbeid med skolehelsetjenesten.
 • Gjennomgang av 25 henlagte undersøkelser i 4. kvartal 2007 og 1. kvartal 2008 viser at barneverntjenesten i 13 av sakene ikke har dokumentert begrunnelsen for henleggelse. 5 av sakene var av en slik karakter at de skulle vært undersøkt nærmere.
 • Barneverntjenesten følger ikke egen prosedyre når det gjelder sluttrapport ved avsluttet undersøkelse.
 • Mappegranskingen viser at sosialtjenesten ikke sørger for relevant og nødvendig dokumentasjon om den løpende tjenesteytingen og heller ikke dokumenterer samarbeidet med barnevernstjenesten
 • Manglende planarbeid og dokumentasjon blir ikke meldt som avvik i kommunens avvikssytem – kvalitetssystem (KERBAS).

Merknad:

Sola kommune bør legge til rette for en bedre overgang mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten for 18 -23 åringer.

Merknaden begrunnes med følgende observasjoner:

 • Fremlagt dokumentasjon viser at barnevernstjenesten og sosialtjenesten har utarbeidet egen rutine for overføring av saker. I henhold til rutinen skal det avholdes 2 årlige møter. Av intervju fremgår det at tjenestene kun har hatt ett møte siden rutinen ble etablert i 2006.
 • Det fremgår av intervju at tjenestene har ulik oppfatning av når sakene skal overføres.
 • Det fremgår av intervju at barnevernstjenesten har flere saker hvor det ikke er inngått samarbeid med sosialtjenesten og utfører oppgaver som hører inn under sosialtjenestens ansvarsområde
 • Sosialtjenesten opplyser i intervju at informasjonen fra barnevernstjenesten om den enkelte bruker er mangelfull

6. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonsplan Helsestasjon
 • Funksjonsbeskrivelse virksomhetsleder
 • Funksjonsbeskrivelse for helsesøster
 • Funksjonsbeskrivelse fam & hjemmekonsulent
 • Stillingsbeskrivelse for psykolog ved helsestasjonene i Sola kommune
 • Saksprotokoll kommunestyret 26.4.2001 om tjenestenivå innen helse- og sosial helsestasjon og skolehelsetjenesten
 • Kopi av brosjyre ”Bedre sammen” Oppvekstteam Sola kommune
 • Informasjon fra kommunens hjemmeside om skolehelsetjenesten
 • Rutine for oppfølging av barn til psykisk syke foreldre, datert 1.4.2006
 • Oversikt ansatte i barneverntjenesten
 • Organisasjonskart barneverntjenesten
 • Funksjonsbeskrivelse saksbehandler
 • Rutine for overføring av bruker fra barneverntjenesten til sosialtjenesten i Sola kommune
 • Rutinebeskrivelse mottak av meldinger
 • Rutinebeskrivelse Oppvekstteam
 • Rutinebeskrivelse for tiltaksplan ved hjelpetiltak
 • Rutinebeskrivelse for tiltaksplan ved plassering utenfor hjemmet
 • Rutinebeskrivelse for tiltaksplan ved plassering etter atferdsbestemmelsene
 • Rutinebeskrivelse for omsorgsplaner
 • Rutinebeskrivelse Taushetsplikt
 • Huskeliste ved tilsetting
 • Fra Kvalitetshåndbok: Sikkerhet Personellsikkerhet Taushetsplikt
 • Personalrundskriv om Taushetsplikt
 • Internt brev datert27.1.2006 om samhandling og bedre tjenesteyting sett i forhold til taushetsplikten og opplysningsplikten
 • Mal for samtykke til innhenting av opplysninger
 • Informasjonsskriv fra barnevernstjenesten til samarbeidspartnere, udatert
 • Rutinebeskrivelse økonomiske beslutninger
 • Rutinebeskrivelse økonomi- funksjonshemmede barn
 • Rutinebeskrivelse faglig ansvar og beslutningsmyndighet
 • Rutinebeskrivelse Evaluering hjelpetiltak
 • Rutinebeskrivelse Statusgjennomgang i alle saker
 • Årsrapport 2007 tjenesteområde oppvekst- barnevern
 • Kommunale kriterier for saksbehandling av søknader - og mal for Individuelle Planer
 • Personaleskjema – PS-05 Erklæring om taushetsplikt, sjekkliste nyansettelse, ved ansettelse av helsesøster, journalføring, erklæring om bruk av data
 • Orientering om innsynsrett og overføring av journal ved flytting
 • Henvisningsskjema familiekonsulent/psykolog
 • Handlings- og økonomiplan 2008-2011
 • Handlingsplan Psykisk helsearbeid 2007-2010
 • Oversikt personell i kommunehelsetjenesten
 • Samtykke til bruk for samtalegrupper
 • Samtykke når mor eller far er psykisk syk
 • Samtykke for saker til Oppvekstteam
 • Årsrapport 2007 tjenesteområde oppvekst – helsestasjon
 • Oversikt leger i Sola kommune
 • Funksjonsbeskrivelse for kommuneoverlege
 • Oversikt leger tilknyttet de ulike skole og helsestasjoner
 • Serviceerklæring helsestasjonstjenesten
 • Skjema for innhenting av helseopplysninger fra hjemmet til skolehelsetjenesten
 • Serviceerklæring sosiale tjenester; råd, veiledning og økonomisk hjelp
 • Mal for individuell plan – sosiale tjenester
 • Samtykkeerklæring
 • Innkalling til samtale – mal
 • Meldingsskjema – sysselsetting
 • Mal for sosialrapport
 • Skjema for oppmelding til Sola Nav-team, rutinebeskrivelse, samtykkeerklæring, mal statusrapport, skjema for egenvurdering
 • Mal for arbeidsavtale- arbeidstrening
 • Arbeidsrutiner - økonomisk sosialhjelp
 • Arbeidsrutiner - Etablering
 • Arbeidsrutiner - Informasjonsplikt og rett til innsyn
 • Arbeidsrutiner - sikkerhetsrutine for lagring av elektroniske data og autorisasjon
 • Arbeidsrutiner - Søknad om støtte til lege- medisinutgifter
 • Arbeidsrutiner - Behandling av akuttsaker
 • Arbeidsrutiner - Garanti for opphold på pensjonat/hospits
 • Arbeidsrutiner - Trusler
 • Arbeidsrutiner - Søknad o støtte til briller/linser
 • Arbeidsrutiner - Søknad om støtte til/behandling hos psykolog/fysioterapeut
 • Arbeidsrutiner - Urettmessig utbetaling av sosialhjelpsytelser
 • Arbeidsrutiner - Godkjenning av husleiekontrakt/husleie
 • Arbeidsrutiner – Sosialhjelp tilstrøm og strømrestanser
 • Arbeidsrutiner – Kontroll av søknad om tjenester
 • Arbeidsrutiner – Reiseutgifter i forbindelse med samvær
 • Arbeidsrutiner – Brukertilgang til fagsystemet Socio
 • Saksforelegg Levekår om arbeids- og aktivitetstiltak – handlingsplan av 9.8.2007
 • Lokal samarbeidsavtale Nav Sola
 • Rapport fra prosjektpraksis HUSK ” Fra barnevernsomsorg til selvstendig tilværelse”, mottatt 13.5.2008

Dokumentasjon mottatt 23.5.2008

 • Referat fra team barn og unge 2007 og 2008
 • Referat fra oppvekstteam Sande skole 2007 og 2008
 • Funksjonsbeskrivelse saksbehandler rus/psykiatri
 • Funksjonsbeskrivelse sosialkurator
 • Delegasjonsreglement – Rådmannens videredelegering, skriv datert 22.8.2002
 • Regelsamling for folkevalgte i Sola kommune med delegasjon av myndighet til rådmannen

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Handlings- og økonomiplan for 2007-2011
 • Referat 2007 og 2008 fra oppvekstteam ved Sola ungdomsskole
 • Erklæring om samtykke fra skolehelsetjenesten
 • Generelle retningslinjer for familiekonsulent
 • Skjema for registrering av uønskede hendelser (RUH)
 • Rutine/prosedyre fra kvalitetshåndbok dok. 3.5.1: Avviksbehandling

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Varsel til kommunen sendt kommunen den 27.2.2008
 • Oversending av dokumenter fra kommunen i brev av 28.4.2008
 • Oversending av program til kommunen datert 15.5.2008

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Egil Larsen

Sosialsjef

X

X

X

Linh Pham

Saksbehandler sosial

X

X

X

Inger Vik

Saksbehandler sosial

X

X

X

Vigdis Torjussen

Kommunalsjef

X

X

X

Katalin Krauser

Virksomhetsleder

X

X

X

Gerd V. Langhelle

Teamleder

X

X

X

Irene Ravndal

Kommunalsjef

X

X

X

Ebba Sommerfeldt

Virksomhetsleder

X

X

X

Kari Sleen

Helsesøster

X

X

X

Geir Frede Johnsen

Familiekonsulent

X

X

X

Kjersti Sandanger

Saksbehandler barnevern

X

X

X

Cecilie Kleiberg

Saksbehandler barnevern

X

X

 

Reidun Ims

Barnvernsjef

X

X

X

Trond Nerdal

Rådmann

X

X

 

Merethe Aase

Tiltakskoordinator

X

 

X

Brit Remme

Seksjonsleder

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:Janne Dahle-Melhus, revisor/ass.fylkeslege
Gunn Nylend, revisor/rådgiver
Trine Hove Bjørnsen, revisor/seniorrådgiver
Helge A. Haga, revisjonsleder/rådgiver