Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Regelverk:

 • Forvaltningsloven
 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Lov om sosiale tjenester
 • Lov om pasientrettigheter
  alle med tilhørende forskrifter

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Dokumentunderlag
4. Gjennomføring
5. Reviderte områder
6. Funn
7. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • sikring av faglig forsvarlige tjenester
 • brukermedvirkning,
 • individuell tilrettelegging og
 • koordinering av helse og sosiale tjenester

Det ble funnet ett avvik:

Vedtak med tildeling av pleie- og omsorgstjenester fyller ikke formelle krav. Det fattes ikke vedtak for tjenester utført av psykiatrisk sykepleier i pasientens hjem.

Avvik fra sosialtjenestelovens § 8-1, kommunehelsetjenestelovens § 2-1 og forvaltningslovens § 17 jf §§ 24 og 25

Dato: 5. november 2008

Kirsti Baardsen Svalestad
revisjonsleder, jurist

Berit Kvalvaag Grønnestad
revisor, sykepleier

Gunnar Johan Eljervik
revisor, sosionom

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn i Kvitsøy kommune i perioden 30. juni 2008 – 5. november 2008, gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland. Tilsynet er en del av det planlagte tilsynet for 2008.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar bestemte lovkrav innefor de tema tilsynet omfatter. Se nærmere om dette i kapittel 5.

Dette tilsynet omfatter både helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn fra Helsetilsynet i fylket og sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen.

Tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon. Ved denne tilsynsmetoden undersøkes om virksomheten gjennom sin internkontroll sikrer at tjenestene er i henhold til kravene i lovgivningen.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

 • Avvik - mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad – forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kvitsøy er en øykommune. Den ligger 20 minutter i reisetid med ferge fra fastlandet. Kommunen har per 1. januar 2008 - 538 innbyggere, og er den nest minste kommunen i Rogaland.

I avdeling levekår har avdelingslederne ansvaret på sektornivå. Pleie og omsorgsleder har ansvaret for økonomi, personal, intern- og kvalitetskontroll samt utviklingsarbeid og samordnet ansvar for arbeidsmiljø, og er underordnet rådmann. Kommunen har full dekning av sykepleiere i helsetjenesten, har fysioterapeut tilsatt i 40 % stilling og kommunelege tilsatt i 80 % stilling. Sykepleier med kompetanse i psykiatri er tilsatt i deltidsstilling. Sykepleierne på øya har bakvakt for legevakten i kommunen. Legevakten er felles med kommunene Finnøy, Hjelmeland og Rennesøy. På barnevernsområdet har kommunen ny samarbeidsavtale med Stavanger kommune og på helsestasjonsområdet samarbeider Kvitsøy kommune med Randaberg kommune.

3. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

 • Organisasjonsplan for Kvitsøy kommune
 • Årsmelding for helse- og sosialetaten for 2007
 • Avviksmeldinger fra pleie- og omsorg og fra helsestasjonsvirksomheten
 • Internkontroll for fysioterapiavdelingen
 • Innledning til internkontrollen – kvalitetssikringen
 • Ansatte innen helse- og sosialområdet
 • Opplæringsplan 2007-2009
 • Prosedyre på saksbehandling
 • Søknadsskjema helse og sosial tjenester
 • Mal vedtak helsetjenester
 • Mal vedtak praktisk bistand
 • Stillingsbeskrivelser plo-sjef, sykepleier, kokk samt kokkeassistent, renholder, hjemmehjelp, sykepleier i legevaktstjeneste, hjelpepleier

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Varsel om tilsyn 30. juni 2008
 • E-post kontaktperson i ferien
 • E-post med vedlegg prosedyrer
 • Brev med oversendelse av skriftlig materiale fra kommunen 31. juli 2008

4. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 30. juni 2008

Åpningsmøte ble avholdt 27. august 2008

Intervjuer
5 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført:

Gjennomgang av alle vedtak om tildeling av praktisk bistand etter sosialtjenesteloven, samt vedtak om helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven. Pasientjournaler for alle pasienter på Kvitsøy kombisenter.

Sluttmøte ble avholdt 27. august 2007.

Tilsynet var samordnet med tilsyn fra Utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen.

5. Reviderte områder

Tildeling og gjennomføring av ytelse av helse- og sosiale tjenester i form av hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt og institusjonsplass.

6. Funn

Avvik:

Vedtak med tildeling av pleie- og omsorgstjenester fyller ikke formelle krav. Det fattes ikke vedtak for tjenester/tiltak utført av psykiatrisk sykepleier i pasientens hjem.

Avvik fra sosialtjenestelovens § 8-1, kommunehelsetjenestelovens § 2-1 og forvaltningslovens § 17 jf §§ 24 og 25

Grunnlag for avviket er:

 • dokumentasjon på saksutredning mangler, herunder IPLOS-registeringer
 • vedtak er ikke begrunnet (skal vise til hjemmel, faktiske forhold og skjønnsutøvelse, men kan vise til søknad eller annet dokument som er kjent for parten)
 • avslag er gitt uten tilstrekkelig grunngiving
 • vedtak gir feil opplysninger om klageadgang
 • det kom fram i intervju og i sluttmøte at det ikke fattes vedtak for tjenester/tiltak som gis av psykiatrisk sykepleier i hjemmet til pasienten.

7. Deltakere ved tilsynet

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen. I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Delltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Solveig Kvammen Svendsen

Pleie- og omsorgsleder

X

X

X

Torhild Djup

Sykepleier, kst. Plo-leder

X

X

X

Toril Knutsen

Hjelpepleier

X

X

Margareth Andersen

Pleiemedhjelper

X

X

Kjersti Greibesland

Lærer

X

X

Monica B. Stenseth

Kommunalleder

X

X

Andreas Polster

Rådmann

X

X

X

Merethe Hansen

Rektor

X

X

Kari Standenæs

PPT

X

X

Marta Vignes

Revisjonsleder, utdanning

X

X

Vivild O. Bredal

Rådgiver, utdanning

X

X

Ole Olsen

Ordfører

X

Fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland deltok:
Gunnar Johan Eljervik, revisor
Berit Kvalvaag Grønnestad, revisor
Kirsti Baardsen Svalestad, revisjonsleder