Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Rogaland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Regelverk:

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov om helsetjenesten i kommunene
 • Lov om pasientrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Relevante forskrifter til nevnte lover

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Dokumentunderlag
4. Gjennomføring
5. Reviderte områder
6. Funn
7. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Legetjenesten
 • Tverrfaglig samarbeid på Siratun, sykehjemmet – ingen avvik eller merknader.

Det ble funnet ett avvik:

Avvik 1:
Kommunen har ikke sikret at den akuttmedisinske helsehjelpen er forsvarlig organisert.

Dato: 18. september 2008

Kirsti Baardsen Svalestad
revisjonsleder

Pål Iden
Fylkeslege, revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn i Utsira kommune i perioden 6. juni 2008 – 18. september 2008, gjennomført av Helsetilsynet i Rogaland.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar bestemte lovkrav innefor de tema tilsynet omfatter. Se nærmere om dette i kapittel 5.

Dette tilsynet omfatter helselovgivningen som er underlagt tilsyn fra Helsetilsynet i fylket

Tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon. Ved denne tilsynsmetoden undersøkes om virksomheten gjennom sin internkontroll sikrer at tjenestene er i henhold til kravene i lovgivningen.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

 • Avvik - mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad – forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

2.  Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Utsira kommune har 212 innbyggere pr 1. januar 2008, innbyggertallet er halvert fra 1951. Kommunens størrelse skaffer særlige utfordringer for å gi likeverdige tjenester med større kommuner. Kommunen ligger vel en times båtreise ut av Karmøy. Kommunen er så liten at administrasjonen har oversikt og kontroll. Å sikre fagfolk ble høyt prioritert.

Tilsynet omfattet det tverrfaglige samarbeidet ved Siratun sykestue og legetjenesten inkludert legevaktsordningen for kommunen. Tilsynet ble gjennomført med de som til daglig befinner seg på Utsira. Kommunelegen, som har 20 % hjemmel, befinner seg på Karmøy, og har kontordag på Utsira hver 14. dag. Han har 119 pasienter på sin legeliste for Utsira. Legetjenesten baserer seg på tett samarbeid med Legevakten i Haugesund, som har sykepleierne på Utsira i bakvakt på stedet. De kan gi ut legemidler og også ta hånd om pasienter til båt eller helikopter kommer.

3. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

 • Internkontrollhåndbok, godkjent 26.02.2008
 • Legeavtale med lege Stig Lillesund, april 2003
 • Fysioterapiavtale med Gard Fysioterapi DA 14.01.2008
 • Fysioterapi- og legevaktstjeneste med Haugesund kommune 27. mars 1985
 • Pleie- og omsorgsetaten, tjenestemål og tjenestebeskrivelse fra Utsira kommunestyre 20. april 2005
 • Mal for avtale med Haugesund sjukehus vedrørende Akuttmedisinske tenester utanfor sjukehuset
 • Stillingsomtale for alle stillingene i helse (pleie- og omsorg) på Utsira
 • Helse og sosialberedskapsplan for Utsira 20.01.2005
 • Rapport fra farmasøytisk tilsyn 2006 og 2007
 • Varsel om tilsyn brev 6. juni 2008
 • Kontaktperson oppnevnt 16. juni 2008
 • Oversendelse fra kommunen 3. juli 2008
 • Program for dagen og ønsket verifikasjonsmateriale 6. august 2008

4. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 6. juni 2008

Åpningsmøte ble avholdt 19. august 2008

Intervjuer
5 personer ble intervjuet

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført, gjennomgang av pasientjournalene ved sykehjemmet – to pasienter. Internkontrollhåndboken ble gjennomgått.

Sluttmøte ble avholdt 20. august 2008

5. Reviderte områder

Ved dette tilsynet er det under hvert av temaene nedenfor lagt særlig vekt på å avklare om kommunen følger opp regelverket om:

 • Legetjenester
 • Tverrfaglig samarbeid på sykehjemmet

6. Funn

Avvik 1:
Kommunen har ikke sikret at den akuttmedisinske helsehjelpen er forsvarlig organisert.

Avviket bygger på kommunehelsetjenestelovens § § 1-3a jfr § 6-3, 3. ledd og internkontrollforskriftens § 4 bokstav f).

Kommunelegen er ikke blitt involvert i arbeidet for kartlegge de sårbare områder innen ytelsen av akutt helsetjeneste. Avstanden fra fastlandet innebærer en særskilt risiko for pasienter på øya og krever særskilt kartlegging. På grunn av mangel på analyse er ikke alle kompenserende tiltak satt i verk.

7. Deltakere ved tilsynet

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

Tilsynet var felles for Fylkesmannens beredskaps - og utdanningsavdeling og Helsetilsynet i Rogaland.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon/stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Bjørgunn Ravndal

Hjelpepleier

x

x

x

Anne Karine Skare

Sykepleier

x

x

x

Kirsti Storesund

Sykepleier

x

x

x

Trude Irene Botn

Lærer

x

x

Rolf A. Skare

Teknisk leder

x

x

Arild Søyland

Pleie- og omsorgssjef

x

x

x

Jarle Nilsen

Ordfører

x

x

Atle Grimsby

Miljø og plansjef

x

x

Arnfinn Eek

Ass. rådmann

x

Arna Leidland

Administrasjonssjef

x

x

x

Bjørn A. Aadnesen

Rektor

x

x

Marit E. Ness

Enhetsleder PPT

x

Vivild Omdal Bredal

Juridisk rådgiver, utdanning

x

x

Line Berge Aspøy

Rådgiver, samordning tilsyn

x

x

Tone Sunde

Seniorrådgiver, beredskap

x

x

Marta Vignes

Seniorrådgiver, utdanning

x

x

Fra Helsetilsynet i Rogaland deltok:
Kirsti Baardsen Svalestad, revisjonsleder, jurist
Pål Iden, fylkeslege