Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Regelverk:

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov om helsetjenesten i kommunene
 • Lov om sosiale tjenester
 • Lov om pasientrettigheter
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Relevante forskrifter til nevnte lover

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Dokumentunderlag
4. Gjennomføring
5. Reviderte områder
6. Funn
7. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Er brukers behov kartlagt – fattes vedtak om tjenester i samsvar med kartlegging
 • Brukermedvirkning – hvordan sikres den?
 • Hvordan sikrer kommunen det tverrfaglige samarbeidet rundt brukeren
 • Får brukeren tjenester i tråd med vedtak
 • Skjer det en evaluering – hvordan oppfanges behov for endra tjenester

Er tjenestene organisert i tråd med myndighetskrav

Avvik 1:

Det ytes tjenester som det ikke er fattet vedtak om, og vedtak fyller ikke formelle krav.

Avvik 2:

Tjenestetilbudet er ikke organisert i samsvar med myndighetskrav.

Brukerne er tildelt sosiale tjenester, men det ytes svært mye helsehjelp som ikke framgår av de vedtakene om hjelp som de enkelte brukerne har. Tjenestene som gis er sikret og brukerne har medbestemmelse i den daglige omsorgen. Tverrfaglig samarbeide er sikret.

Dato: 13. august 2008

Kirsti Baardsen Svalestad
Revisjonsleder

Gunnar Johan Eljervik
Revisor

Berit Kvalvaag Grønnestad
Revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn i Karmøy kommune i perioden 7. april 2008 – 13. august 2008 , gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland. Tilsynet er en del av planlagte tilsyn med kommunenes tjenester til personer med langvarige og sammensatte behov.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar bestemte lovkrav innefor de tema tilsynet omfatter. Se nærmere om dette i kapittel 5.

Dette tilsynet omfatter både helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn fra Helsetilsynet i fylket og sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen. Sammenheng og helhet i tjenestetilbudet er blant de mest kritiske faktorene ved tjenesteyting til personer med langvarige og sammensatte behov.

Fylkesmannen som ansvarlig for tilsynet med sosialtjenesten og Helsetilsynet i Rogaland som ansvarlig for tilsynet med helsetjenesten, har oppnevnt ett felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Det er utarbeidet en felles rapport og oppfølgingen av eventuelle avvik vil bli koordinert.

Tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon. Ved denne tilsynsmetoden undersøkes om virksomheten gjennom sin internkontroll sikrer at tjenestene er i henhold til kravene i lovgivningen.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

 • Avvik - mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad – forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Karmøy kommune har pr 1. januar 38.940 innbyggere. Tallet på psykisk utviklingshemmede er 172 personer, og de fleste som har kommunal bolig bor i Kopervik sone.

Tilsynet omfattet virksomhet 9 innen Helse- og sosiale tjenester, som er ledet av kontaktpersonen M.Elin Hansen. Det er geografisk en del av Kopervik sone for hjemmetjenester, og omfatter alle boliger som er døgnbemannet i Kopervik. Virksomheten er underlagt avdelingssjef for tjenester Svein Vikshåland, som igjen er underordnet Helse- og sosialsjef Reidar Bråtveit (vikar Per A. Ulvedal).

En av boligene som var med i tilsynet har tidligere vært drevet som helseinstitusjon, den tidligere tilsynslegen er nå fastlege for de fleste av brukerne i omsorgsboligene, og det er tett samarbeide med ham.

3. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

 • Oversikt over kommunale omsorgsboliger
 • Organisasjonsplan
 • Oversikt over ansatte
 • Stillingsbeskrivelser, virksomhetsavtaler
 • Årsmelding 2007
 • Interndelegering
 • Kompetanseplan, ressurspersoner
 • Opplæringsplaner, introduksjonsprogram, etiske retningslinjer, infomateriell
 • Rutiner samarbeid med spesialisthelsetjenesten, inkl.IP-arbeid
 • Samarbeid helse og sosial, ansvarsgruppe
 • Møter og nettverksbygging
 • Rutiner saksbehandling søknader H/S-tjenester
 • Rutiner IP
 • Avviksrutiner, kvalitetsplan, ROS-analyse
 • Retningslinjer tildeling av tjenester khtj § 2-1 og sostj § 4-2
 • Resultat brukerundersøkelser
 • Annen info; visjon for boligene, utredningsleiligheten, prosedyre inntak aktivitetsavdeling

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Varsel om tilsyn brev 7. april 2008
 • Kontaktperson oppnevnt 22.april 2008
 • Oversendelse fra kommunen etterspurte rutiner m.v. 7. mai 2008
 • Program for dagen og ønsket verifikasjonsmateriale 23. mai 2008

4. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 7. april 2008

Åpningsmøte ble avholdt11. juni 2008

Intervjuer
Sju personer ble intervjuet

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført.
Pasientinformasjon, legemiddel-kardex, vedtaksmapper og meldingsbøker for alle 9 beboere i boligene.

Sluttmøte ble avholdt11. juni 2008

5. Reviderte områder

Ved dette tilsynet er det under hvert av temaene nedenfor lagt særlig vekt på å avklare om kommunen følger opp regelverket om:

 • Er brukers behov kartlagt – fattes vedtak om tjenester i samsvar med kartlegging
 • Brukermedvirkning – hvordan sikres den?
 • Hvordan sikrer kommunen det tverrfaglige samarbeidet rundt brukeren
 • Får brukeren tjenester i tråd med vedtak
 • Skjer det en evaluering – hvordan oppfanges behov for endra tjenester

Er tjenestene organisert i tråd med myndighetskrav

6. Funn

Avvik 1:

Det ytes tjenester som det ikke er fattet vedtak om, og vedtak fyller ikke formelle krav.

Avvik fra:

 • Kommunehelsetjenestelovens § 2-1, 4. ledd. Forvaltningslovens §§ 17, 24 og 25.

Grunnlag:

 • Det gis helsetjenester som det ikke er fattet vedtak om.
 • Helsehjelp er ikke definert, men det ytes helsehjelp hele tiden.
 • Det sikres ikke sykepleiefaglig vurdering i vedtaksprosessen.
 • Innholdet i hjelpen er lite konkretisert og mengde tjeneste er ikke spesifisert. Egenbetaling knyttes ikke opp til timer pr uke/måned.

Avvik 2:

Tjenestetilbudet er ikke organisert i samsvar med myndighetskrav.

Avvik fra:

 • Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste § 3, 2. ledd, tredje delpunkt, jfr internkontrollforskrift § 4, bokstav a.
 • Forskrift om legemiddelhåndtering § 4, jfr § 3 (”legemiddelkompetanse”).
 • Helsepersonellovens § 39 og 40, jfr. journalforskriften § 8.

Grunnlag:

 • Helsehjelp er ikke definert som helsehjelp (sykepleietjeneste).
 • Den som har det sykepleiefaglige ansvaret er ikke autorisert til å ha dette.
 • Det er ikke bevissthet om dokumentasjonskrav til ytt helsehjelp.
 • Det er uklart hvem som er faglig rådgiver med legemiddelkompetanse.

7. Deltakere ved tilsynet

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Per A. Ulvedal

fung. helse- og sosialsjef

x

x

x

Karin A. Lande

fagansv. saksbehandler bestillerkontoret

x

x

x

Margareth V. Jensen

fagansvarlig spl. hjemmetjenesten

x

x

x

Maria Hansen

fagansvarlig vpl. Rusvikvn 3B

x

x

x

Hanne K. Lund

vernepleier

x

x

May B. Østensen

miljøarbeider

x

x

x

M. Elin Hansen

virksomhetsleder

x

x

x

Evy Didriksen

fagansvarlig vpl. Granvn.27

x

x

Frode Teige

virksomhetsleder

x

x

Frøydis M. Rasmussen

fagansvarlig vpl. Rusvikvn. 3C

x

Svein Vikshåland

avdelingssjef

x

x

Reidun Kvinnesland

leder Bestillerkontoret

x

x

Anne June Nilsen-Sjøen

fagansvarlig vpl. hjemmeboende brukere

x

x

Arnt Mogstad

Rådmann

x

Fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland deltok:
Kirsti Baardsen Svalestad, revisjonsleder, jurist
Berit Kvalvaag Grønnestad, revisor, sykepleier
Gunnar Johan Eljervik, revisor, sosionom