Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Rogaland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag

Helsetilsynet i Rogaland har som ledd i vår planlagte tilsynsaktivitet gjennomført tilsyn med bruk av kontrolltiltak under opphold ved Frelsesarmeens behandlingssenter, Stavanger. Denne rapporten beskriver avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene. Det ble ved tilsynet funnet et avvik.

Avviket var:
Det føres ikke protokoll i forhold til krav i kap 5 i forskrift om sosiale tjenester

Dato:

Anne Barkve Andersen
revisjonsleder

Paul Grude
revisor. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Frelsesarmeens behandlingssenter i perioden 21.09.2009 – 17.11.2009. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Rogaland gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Frelsesarmeens behandlingssenter har etter avtale med Helse Vest ansvar for utredning, diagnostisering og behandling av rusmisbrukere. Det gis tilbud om utredningsopphold i 3- 6 måneder og behandlingsopphold i 12-18 måneder. Senteret har 12 plasser. Målgruppen er personer med alvorlig rusmisbruk og tilbudet er tilpasset pasienter med lette til moderate psykiske lidelser.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 21.09.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt> 17.11.2009

Intervjuer
7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 17.11.2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Fokus for tilsynet var beboeres rettigheter og bruk av tvang i behandling av rusmiddelmisbrukere. Følgende tema ble revidert ( kapittel 5 i forskrift til lov om sosiale tjenester):

 • Vern om personlig integritet
 • Postforsendelser
 • Rusmidler og farlige gjenstander
 • Kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler
 • Beslaglegging og tilintetgjørelse
 • Urinprøve
 • Besøk i institusjonen
 • Korte fravær fra institusjonen
 • Tvang som ledd i behandlingen, som straff og i nødsituasjoner
 • Klager

5. Funn

Avviket var: Det føres ikke protokoll i forhold til krav i kap 5 i forskrift om sosiale tjenester

Krav: Det skal føres protokoll ved vedtak om kontroll av post, ransaking, kroppsvisitasjon, beslaglegging, tilintetgjøring av alkohol, tilintetgjøring av farlige gjenstander, besøksnekt, tvang i nødsituasjoner.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell
 • Lov av 2. juli 1999 om pasientrettigheter
 • Lov av 13.12.1991om sosiale tjenester m.v.
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 04. desember 1992 forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte
 • Stillingsbeskrivelser
 • Regionleder
  Administrasjonsleder
  Avdelingsleder
  Psykolog
  Arbeidsleder/ vaktmester
  Oppfølgingskonsulent
  Ledende miljøterapeut
  Sykepleier
  Ergoterapeut
  Miljøterapeut
  Miljøarbeider/ nattevakt
 • Velkomstmappe for nyansatte
 • Relevante prosedyrer:
 • Prosedyre for ankomst
  Medisiner, pasient ved innflytting
  Behandlingsavdelingens rammer og regler, velkomstskriv til pasientene
  Regler og rammer
  Skjermingsuke (vedlegg: Sjekkliste ved innskriving)
  Pasienters bruk av egen bil
  Kontrakt om oppbevaring av bil som står parkert på området til Frelsesarmeens behandlingssenter^
  Urinprøvetaking og alkotest
  Blodprøvetaking
  Utfylling av dopingkontrollskjema
  Medisinutdeling
  Medisiner, pasient ved innflytting
  Hepatitt hos pasient
  Ransaking og beslag
  Sjekk av pasientens rom og leiligheter når det gjelder rengjøring
  Besøk på avdelingen
  Ruset pasient
  Telefon/ mobiltelefon
  Avhold fra medikamenter rusmidler, steroider og vold
  Mistanke om rus

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Rogaland:

 • Brev til alle rusinstitusjoner i fylket med forespørsel om kopi av rutiner og retningslinjer, sendt 20.07.2009
 • Melding om tilsyn 21.09.2009
 • Oversendelse av dokumentasjon, 28.08.2009 og 20.10.2009
 • Oversendelse av program

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Dorte Sulesund

fagsjef

x

x

x

Jostein Jonasmo

avdelingsleder

x

x

x

Lisbeth Bratland

behandler, sosionom

x

x

x

Magnus Skartveit

ledende miljøterapeut

x

x

x

Brita Vestly

miljøterapeut

x

x

x

Ole Andreas Westby

daglig leder

x

x

Tolly

brukerrepresentant

x

x

x


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Anne Barkve Andersen; revisjonsleder - seniorrådgiver/ sykepleier
Paul Grude, revisor - seniorrådgiver/ jurist
Rigmor Kvia de Waard – rusrådgiver