Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland gjennomførte i perioden 03.04. – 17.08. 2009 tilsyn med Karmøy kommunes helse- og sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere som har gjennomført behandling i institusjon for sitt rusmiddelmisbruk og som blir løslatt fra soning i fengsel.

Tilsynet omfattet planlegging og iverksetting av helse- og sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere som kommer tilbake til kommunen etter fullført behandling i institusjon for sitt rusmiddelmisbruk og som løslattes fra soning i fengsel.

Under tilsynet ble det ikke funnet avvik på de reviderte områdene.

Det ble gitt 3 merknader.

Dato: 17.08. 2009

Lillian K. Gjennestad
revisjonsleder

Torunn Salte
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Karmøy kommune i perioden 03.04 – 17.08. 2009 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i Rogaland fører tilsyn med helsepersonell og helsetjenester i fylket med hjemmel i Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten §§ 2 og 3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Karmøy kommune har knapt 40 000 innbyggere.

Kommunen har organisert sin virksomhet i 8 sektorer. De sektorene som i hovedsak ble berørt av tilsynet er 1) helse, pleie og omsorg og 2) sosial og barnevern. Sektorene er igjen oppdelt i 29 virksomheter med hver sin virksomhetsleder. Virksomhetene som tilsynet hadde kontakt med var 1) sosialtjenesten, 2) bestillerkontoret og 3) hjemmetjenesten Kopervik v/psykiatriteam.

Under virksomhet Sosialtjenesten er økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning og helsestasjon rus plassert. Helsestasjon rus omfatter bl.a. miljøarbeidertjenester og boligoppfølging.

Bestillerkontoret behandler bl.a. søknader og fatter vedtak om hjemmetjenester etter sosialtjenestelovens kap. 4 og etter lov om kommunehelsetjeneste. Koordinerende enhet, med utpekt koordinator, er en integrert funksjon i Bestillerkontoret. Oppgavene enheten har ansvar for er bl.a. vurdering og saksbehandling av saker vedrørende helhetlig rehabilitering, herunder søknad om IP. Videre skal enheten ha oversikt over eksisterende planer og personlige koordinatorer, utpeke virksomhet med koordinatoransvar, kvalitetssikre arbeidet med IP, bidra til opplæring og veiledning av personlige koordinatorer og bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid både internt i kommunen og i fht. eksterne samarbeidspartnere.

Rusmiddelmisbrukere kan få oppfølging og tjenester fra sosialtjenesten, helsestasjon rus og fra hjemmetjenesten, herunder psykiatriteam.

Kommunens sosialtjeneste benytter Brukerplan, som er et planleggingsverktøy, for å få en oversikt over etterspørsel etter tjenester til rusmiddelmisbrukere. Etter rusreformen i 2004 har ikke kommunen fullstendig oversikt over rusmiddelmisbrukere som får tilbud om behandling i spesialisthelsetjenesten. Kommunen er nå avhengig av å få melding fra spesialisthelsetjenesten eller fastlege om behov for kommunale tjenester for disse brukerne.

Kommunen har ikke utarbeidet skriftlige kriterier for tildeling av kommunal bolig, men rusmiddelmisbrukere som har vært i behandling og brukere som løslates fra soning blir prioritert. Kommunal boligtildeling foregår i nært samarbeid mellom leder av sosialtjenesten og leder for bestillerkontoret. Begge disse virksomhetslederne har deltatt i kommunens boligsosiale arbeid.

Kommunen har inngått avtale med kriminalomsorgen, Region sørvest, for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. En utpekt ansatt saksbehandler i sosialtjenesten mottar og har oversikt over meldinger fra fengslene.

Virksomhetene Sosialtjenesten og Bestillerkontor har hver for seg ukentlige møter med sine ansatte. Virksomhetene har fellesmøter fast en gang per måned hvor fagansvarlige og virksomhetslederne møter. Her drøftes og samordnes felles saker, saker vedrørende brukere med omfattende behov for tjenester og boligsaker. Sosialtjenesten har faste møter med Helsestasjon rus hver annen uke. Koordinatorer for IP møtes to ganger per år.

Leder av Sosialtjenesten har hatt jevnlige møter med avdelingssjef Helse/sosial. Det samme har leder av Bestillerkontoret hatt med avdelingssjef Omsorg.

Virksomhetslederne rapporterer til sine overordnede hvert tertial på fag, kvalitet, utvikling og udekkede behov. Tertialrapportene blir behandlet i hovedutvalg.

Av eksterne samarbeidspartnere har kommunen fast samarbeid med er bl.a. Helse Fonna,- rus og psykiatritjenesten, kriminalomsorgen Sørvest og Nav Karmøy og Karmsund ABR.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 3. april 2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Verifikasjon i form av mappegransking ble utført 3. juni 2009.

Åpningsmøte ble avholdt 16. juni 2009.

Intervjuer
15 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 18. juni 2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er avgrenset til helse- og sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere som kommer tilbake til kommunen etter å ha gjennomført behandling i institusjon for sitt rusmiddelmisbruk eller som er løslatt fra soning i fengsel.

Det omfattet bl.a.:

 • Om kommunen sikrer at brukerne får nødvendig informasjon og rådgivning om helse- og sosiale tjenester, herunder økonomisk rådgivning
 • Om kommunen følger opp, planlegger og iverksetter nødvendige tiltak og tjenester ved utskrivning fra institusjonsbehandling eller ved løslatelse etter soning i fengsel
 • Om kommunen sikrer brukermedvirkning, at det foretas en helhetlig utredning og at tjenestene/tiltakene samordnes
 • Om kommunen ivaretar brukernes rett til individuell plan og
 • Om kommunen medvirker til å skaffe bolig og evt. tilbyr rusmiddelmisbrukere midlertidig husvære.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik under tilsynet. Det ble gitt 3 merknader.

Merknad 1.

I flere av kommunens vedtak om tildeling av tjenester til rusmiddelmisbrukere er ikke omfanget av tjenestene presist angitt.

 • Det fremgår av fremlagte vedtak at tjenestene tildeles med inntil x antall timer per uke/måned. I noen vedtak er heller ikke innholdet i tjenestene spesifisert.
 • I intervju fremkom det at det var uklart hvordan uttrykket inntil skal forstås. Det ble både sagt at det skulle forstås som maksimalt antall timer og at dette var et minimum og at det ofte ble gitt flere timer enn det som fremkom i vedtakene.

Merknad 2.

Kommunen sikrer i liten grad at rusmiddelmisbrukere under rehabilitering tilbys et rusfritt bomiljø.

 • kommunen har ikke avsatt egne boliger til rusmiddelmisbrukere under rehabilitering.
 • Rusmiddelmisbrukere som har gjennomført behandling i institusjon, og som ønsker en rusfri tilværelse, kan derfor bli plassert i samme bomiljø som aktive rusmiddelmisbrukere.

Merknad 3.

Kommunen har ikke inngått avtale med de private utleiere av midlertidig bolig som nå benyttes som sikrer minstestandard til kvalitet.

 • kommunen har to kommunale leiligheter som benyttes til midlertidig husvære, men
 • kommunen har i noen tilfeller tilbudt rusmiddelmisbrukere hospits eller campinghytte som det ikke er inngått kvalitetsavtale med.

6. Regelverk

 • Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.(stjl.)
 • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunen (khl)
 • Lov av 10. februar 1967 nr. 00 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl)
 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • Lov av 02. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven- pasrl)
 • Lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordingsloven – gol)
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten av 27. juni 2003 nr. 792
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven av 23. desember 2004 nr. 1837

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonsoversikt over kommunen
 • - kart over kommunen
  - kart over helse- og sosialetaten
  - kart over sosialtjenesten med oversikt over stillingshjemler
  - brosjyre for Bestillerkontoret
 • Håndbok for personlig koordinator IP (individuell plan), rutiner for utarbeidelse av IP og prosedyre oppstart og koordinering av IP
 • Kopi av foreløpig årsrapport for Karmøy kommune
 • Delegasjonsreglement for helse- og sosialsektoren
 • Strategisk kompetanseplan 2006 – 2009 og kompetanseplan for virksomhet 27 i 2006
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 – 2011, plan for å styrke tiltakene for rusmisbrukere 25.09.05, rullering plan for psykisk helsearbeid 2008 – 2011 og rammeavtale for bo- og omsorgstjenester mellom Karmøy kommune og Stiftelsen Karmsund ABR senter
 • Oversikt over brukere som har vært til behandling i institusjon for rusmiddelmisbrukere i 2008 og 2009, både spesialisthelsetjenesteinstitusjon og bo- og omsorgsinstitusjoner
 • Oversikt over rusmiddelmisbrukere som er løslatt fra soning i fengsel i 2008 og 2009
 • Samarbeidsavtale med kriminalomsorgen om å forebygge og bekjempe bostedsløshet
 • Oversikt over rusmiddelmisbrukere som
 • - har gjennomført behandling eller opphold i bo- og omsorgsinstitusjon
  - som er løslatt fra fengsel og
  - som har fått utarbeidet IP
 • Botilbud for rusmiddelmisbrukere – boligsosial handlingsplan 2009 -2012,
 • - målsetting og husregler Pilehagen bokollektiv
 • Aktivitetstilbud for rusmiddelmisbrukere - oversikt over tilbud ved helsestasjon for rusmisbrukere og oversendelsesforslag fra kommunestyret
 • Rapporteringsrutiner; - svikt meldes i tertialrapporter

Dokumentasjon som ble gjennomgått før og under revisjonsbesøket:

 • 12 mapper fra sosialtjenesten på brukere som hadde vært til behandling i spesialisthelsetjenesteinstitusjon for sitt rusmiddelmisbruk
 • 9 mapper fra sosialtjenesten på brukere som har hatt opphold ved bo- og omsorgsinstitusjoner
 • 11 mapper fra sosialtjenesten på brukere som har/har hatt opphold i fengsel
 • 10 vedtak om miljøarbeidertjeneste fra Helsestasjon rus fattet av sosialtjenesten
 • Vedtak med underlagsdokumenter på 11 brukere fra bestillerkontoret
 • Oppsummering av boligoppfølging m/vedlegg for 5 brukere fra Helsestasjon rus
 • Bestillerkontoret – subdelegasjon – Lov om sosiale tjenester, gjeldende fra 15.06.09
 • Bestillerkontoret – subdelegasjon – Lov om helsetjenester, gjeldende fra 15.06.09
 • Bestillerkontoret - subdelegasjon vedrørende tildeling av boliger, aktivitetstilbud, gjeldende fra 15.06.09
 • Intern delegering fra avdelingssjefer til virksomhetsledere og andre, datert 22.04.09
 • Skjema for kartlegging av brukere som søker om helse- og omsorgstjenester

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 03.04. 2009
 • Oversendelse av dokumentasjon til Fylkesmannen, 27.04. 2009
 • Oversendelse av program, 08.06. 2009
 • Delegasjon av myndighet fra helse- og sosialsjef til virksomhetsleder sosialtjenesten, gjeldende fra 01.05.09
 • Kartlegging av koordinerende enhet for re-/habilitering og systemansvar for individuell plan i kommunen
 • Oversikt over ansatte i kommunens bestillerkontor samt deres bakgrunn og ansvarsområde
 • Oversikt over kommunens 29 virksomhetsledere i helse- og sosialtjenesten

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Bremnes, Egil

Fagansvarlig Sosialtjenesten

X

X

X

Bachman, Helene

Fagans., saksbeh. Bestillerktr

X

X

X

Bråtveit, Reidar

Helse- og sosialsjef

X

X

X

Eriksen, Henriette

Saksbehandler Sosialtj.

X

X

X

Hauen, Anja L.

Miljøarb. Helsestasjon rus

X

X

X

Helgesen, Anne Marit

Psyk. hjelpepl. Psyk.team

X

X

X

Hyttebakk, Hege

Saksbeh./øk.rådg. Sosialtj.

X

X

X

Jørgensen, Åse

Saksbehandler Sosialtj.

X

Kvilhaugsvik, Anne Veronica

Stedfortreder fagansvarlig Helsetasjon rus

X

X

X

Kvinnesland, Reidun

Leder Bestillerktr.

X

X

X

Larsen, Hege Synnøve

Boligoppfølger Helsestasjon rus

X

X

X

Liknes, John Gunnar

Virksomhetsleder Sosialtj.

X

X

X

Pedersen, Mads

Psyk.sykepleier, Psyk.team

X

X

X

Rosseland, Tove

Avd.sjef Omsorg

X

Sund, Anne Gro

Fagansvarlig saksbeh. og koordinator
koordinerende enhet (KE), Bestillerktr.

X

X

Worre, Camilla

Miljøterapeut Helsestasjon rus

X

X

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Tor Selmer Olsen, seniorrådgiver/ revisor, Torunn Salte, seniorrådgiver/revisor,
Rigmor Kvia de Waard, rusrådgiver/revisor og Lillian K. Gjennestad, rådgiver/revisjonsleder.