Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland gjennomførte i perioden 2.12.2008 - 26.3.2009 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Sauda kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland sin planlagte tilsynsaktivitet for 2009.

Det ble gjort funn som ga grunnlag for to avvik og en merknad:

Sauda kommune sikrer ikke at utsatte barn i skolepliktig alder med behov for samordnede tjenester blir fanget opp til rett tid.

Sauda kommune sikrer ikke samarbeid mellom helse - sosial og barneverntjenesten ved undersøkelser og ved gjennomføring av planlagte tjenester og tiltak for utsatte barn i skolepliktig alder.

Sauda kommune bør legge til rette for en bedre overgang mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten for 18 -23 åringer.

Dato: 26.3.2009

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 2.12.2008 - 26.3.2009 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Tilsynet omfatter kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernioven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnede tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sauda kommune har om lag 5000 innbyggere.

Kommunen har organisert sin virksomhet i 16 ulike resultatenheter som alle rapporterer direkte til rådmannen.

Resultatenhet Helsesenteret er en tverrfaglig enhet hvor hovedoppgaven er å yte helhetlige tjenester til brukere med sammensatte behov. Enheten består av følgende tjenester:

Barneverntjenesten, Helsestasjon/skolehelsetjeneste inkl. jordmortjeneste, PPT og Psykisk helse. Fagkoordinator er tillagt oppgave og ansvar for å koordinere det faglige arbeidet i tjenestene.

Nav - Sauda har Helsesenteret som tilknytningsenhet og rapporterer til kommunen gjennom Helsesenteret.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 2.12.2008. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 26.1.2009.

Åpningsmøte ble avholdt 3.3.2009.

Intervjuer
14 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 4.3.2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 -23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernioven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvern som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 - 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Avvik 1:

Sauda kommune sikrer ikke at utsatte barn i skolepliktig alder med behov for samordnede tjenester blir fanget opp til rett tid.

Avvik fra Jf. bvl § 3-2 og 4-2, sotji. § 3-2 og 4-1, hprl § 33, khl § 2-1 2. ledd og 1-4 2.ledd, forskrift om kommunens helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-3 2. ledd samt internkontrollforskriftene

Avviket bygger på følgende observasjoner

 • Av intervju går det frem at de undersøkte tjenestene har ulik oppfatning av når meldeplikt til barnevernet inntrer. Også innen den samme tjenesten varierer oppfatningen av terskel for melding. Videre fremgår det at psykiatritjenesten og Nav i liten grad sender bekymringsmelding til barnevernet.
 • Det fremgår av intervju at kommuneledelsen ikke regelmessig etterspør om tjenestene melder til barnevernet.
 • Det fremgår av intervju at kommunen ikke har systematiske opplæringstiltak når det gjelder taushetsplikt, meldeplikt og bruk av samtykke.
 • Fremlagt dokumentasjon viser at Strategiteam skal ivareta tverrfaglig samarbeid om utsatte barn og skal fungere som rehabiliteringsteam for barn/unge. Av intervju og gjennomgang av møtereferat fremgår det at Strategiteam ikke har vært i funksjon det siste året. Videre at samarbeid i hovedsak etableres fra sak til sak etter direkte kontakt mellom ansatte i aktuelle tjenester.
 • Av intervju og dokumentasjon fremgår det at skolehelseutvalg er et tverrfaglig samarbeidsfora som skal avholdes 2 ganger årlig og i tillegg etter behov for drøfting av enkeltsaker. Intervju og verifikasjoner viser at møter om enkeltsaker ikke skjer som forutsatt.
 • Det fremgår av årsmelding for 2007 og 2008 at det er manglende rutiner for samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolene. Av intervju fremgår det at kommunens ledelse ikke har fulgt dette opp.
 • Av intervju og dokumentasjon fremgår det at skolehelsetjenesten ikke har utarbeidet plan for samarbeid med andre kommunale tjenester.
 • Det fremgår av dokumentasjon og intervju at Nav ikke deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter om utsatte barn. Jf. sotjl. kapittel 3.
 • Det fremgår av intervjuer at kommunen ikke har et system som sikrer at de ansatte i de aktuelle tjenesten har tilstrekkelig kunnskap om hverandres tjenester.
 • Fremlagt dokumentasjon fra Nav viser at tjenesten ikke har et karteleggingsverktøy som sikrer fokus på utsatte barn.

Avvik 2:

Sauda kommune sikrer ikke samarbeid mellom helse - sosial og barneverntjenesten ved undersøkelser og ved gjennomføring av planlagte tjenester og tiltak for utsatte barn i skolepliktig alder.

Avvik fra Barnevernsloven § 2-1 og 3-2,jf 3-1, i og 2. ledd og § 1-1, sosialtjenesteloven § 2-1, 2. ledd og 3-2, lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3, 1. ledd, forskrift om internkontroll helsetjenesten og sosiale tjenester § 4 og forskrift om internkontroll for barnevernstjenester § 4. forskrift om kommunens helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1 3.ledd.

Barnevernslova § 4-5, sosialtjenestelova § 4-3a og kommunehelsetjenesteloven § 6-2a, jf. forskrift om individuell plan

Avviket bygger på følgende observasjoner

 • Av dokumentasjon, mappegransking og intervju fremgår det at barneverntjenesten på tilsynstidspunktet ikke har kapasitet og kompetanse til å ivareta lovpålagte oppgaver.
 • Mappegranskning og rapport fra kommunen til Fylkesmannen datert 6.3.2008 viser at tjenesten har hatt problemer med å ivareta sine oppgaver over lang tid.
 • Mappegransking viser mangelfull dokumentasjon på samarbeid og/eller saksbehandling i både Nav og barneverntjenesten.
 • Tilsynet har gjennomgått 4 saker fra Nav der bruker har omsorg for barn, der det opplyses at det er samarbeid med barnevernet. Verifikasjonen viser at det manglet opplysninger om barna og deres situasjon og om det var samarbeid med barneverntjenesten. Dokumentasjonen er ikke utformet på en slik måte at det til enhver tid er mulig å se hva som er gjort.
 • Det følger av mappegransking og intervju i skolehelsetjenesten/helsestasjonen at samarbeid med barneverntjenesten ikke journalføres i tråd med gjeldende regelverk.
 • Gjennomgang av fremlagte meldinger og undersøkelser fra barneverntjenesten viser at et fåtall av sakene hadde dokumentert saksbehandling, vurdering og konklusjon. En undersøkelsessak påbegynt i april 2008 er ennå under arbeid. Flere av sakene var av en slik karakter at de skulle vært undersøkt nærmere.
 • Det fremgår av intervju, rapportering og mappegransking at barneverntjenesten kun i et fåtall saker har utarbeidet tiltaksplaner.
 • Av intervju fremgår det at kommunen ikke har rutiner for å samordne Individuelle planer og andre planer, herunder tiltaksplaner.
 • Det fremgår av dokumentasjon og intervju at ansvar, oppgaver og myndighet ikke er klart plassert og definert i organisasjonen.
 • Samarbeidsavtalen med Nav viser bl.a. at den ikke er fullstendig når det gjelder oppgaver som skal ivaretas. Delegasjonsvedtak fra kommunen mangler. Organisering, ansvar og oppgaver for familieveileder er ikke entydig og kjent. Videre fremkommer det i intervju at det er uklart hvilket ansvar og hvilke oppgaver fagkoordinator har.
 • Intervju og dokumentasjon viser at kommunen ikke har et fungerende internkontrollsystem i de reviderte tjenestene.
 • Av samarbeidsavtalen med Nav-fylke fremgår det ikke hvern som har ansvar for internkontroll for de sosiale tjenestene i Nav-Sauda
 • Fremlagt dokumentasjon viser at utarbeidede rutiner i flere av tjenestene er mangelfulle; - innhold, formål, lovkrav, datering, godkjenning mv.
 • Det fremgår av intervju at kommunen ikke har et system som sikrer styring av Helsesenterets ansvarsområde ved sykefravær og vakanser.

Merknad:

Sauda kommune bør legge til rette for en bedre overgang mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten for 18 -23 åringer.

Merknaden begrunnes med følgende observasjoner

 • Av tilsendt dokumentasjon og intervju fremgår det at barneverntjenesten og Nav ikke har utarbeidet rutiner for overføring av saker.
 • Det fremgår av intervju at det er usikkerhet/manglende kjennskap til at ungdommene har mulighet til å ombestemme seg dersom de har valgt å avslutte tiltak fra barnevernet.

6. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. novernber 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven - hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven - koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Notat om møtestruktur ved Helsesenteret
 • Kompetanse - utviklingsplan
 • Informasjonshefte til nyansatte og vikarer
 • Notat om ansvarsavklaringer i barneverntjenesten
 • Stillingsbeskrivelse barnevernleder/nettverkskoordinator
 • Stillingsbeskrivelse miljøarbeider - barnevern
 • Stillingsbeskrivelse barnevernkonsulent/saksbehandler
 • Perioderapport 1. tertial fra Helsesenteret
 • Perioderapport 2. tertial fra Helsesenteret
 • Årsmelding 2007 Helsesenteret
 • Rutinebeskrivelse “fordelingsuken” - barneverntjenesten
 • Rutinebeskrivelse “Akuttsaker og nesten-akutt saker” - barneverntjenesten
 • Rutinebeskrivelse “ved akutt plassering/omsorgsovertakelse - barneverntjenesten
 • Rutinebeskrivelse “Barnevernsmøte” - barneverntjenesten
 • Rutinebeskrivelse “2’r funksjon” - barneverntjenesten
 • Rutinebeskrivelse” System for tilgjengelig informasjon i saker” - barneverntjenesten
 • Rutinebeskrivelse “ivaretakelse av saker ved fravær” - barneverntjenesten
 • Rutinebeskrivelse” Overføring til andre kommuner” - barneverntjenesten
 • Avkryssingsskjema for arbeid med barnevernsaker
 • Rutinebeskrivelse for undersøkelse/utredning - barneverntjenesten
 • Rutinebeskrivelse “undersøkelse av barnet” - barneverntjenesten
 • Mal for tiltaksplan barneverntjenesten
 • Skjema for samtykke
 • Skjema for erklæring av taushetsplikt - barneverntj enesten
 • Mal for intervju av besøkshjem - barneverntjenesten
 • Årsmelding 2008 helsestasjon
 • Notat med innspill til økonomiplan for 2009 fra Sauda helsestasjon
 • Informasjonsbrosjyre for Sauda helsestasjon
 • Prosedyre for skolehelsetjenesten - videregående skole
 • Prosedyre kartlegging/henvisning av ADHD-barn
 • Prosedyre Barn med funksjonshemming
 • Prosedyre Informasjon fastlege
 • Prosedyre for oppfølging av barn med ev. utviklingsavvik
 • Informasjonsskriv til hjemmet - skolehelsetjenesten
 • Informasjonsskriv til samarbeidspartnere - skolehelsetjenesten
 • Plan for skolehelsetjenesten ved videregående skole
 • Rapport til Fylkesmannen vedr. barneverntjenesten, datert 6.3.2008
 • Dokumentasjon mottatt i formøte 26.1.2009
 • Delegasjon av myndighet til barnevernskonsulent
 • Referat fra møte i rehabiliteringsteamet 8.5.-5.6.-4.9.- 2.l0.-4.12.2008
 • Samarbeidsavtale Nav Sauda og Nav Rogaland
 • Delegasjonsreglement for Sauda kommune, vedtatt 23.5.2002
 • Prosjekt barn og unge, sak til kommunestyret 18.12.2006
 • Internt notat evalueringsmøte 29.4.2008 prosjekt barn og unge
 • Møteplan for psykisk helse våren 2009
 • Notat om pasientgjennomgang x 2 per kalenderår våren 2009
 • Skjema for vurderingsrapport for psykisk helse ved søknader om tjenester
 • Oversikt leger og legemøter
 • Internt notat horingsuttale til kommunedelplan for grunnskolen fra skolehelsetjenesten
 • Overordna Kvalitetsmål for kommunen
 • Plan for psykisk helsearbeid i kommunen
 • Videredelegering av myndighet til enhetsledere
 • Modell for koordinerende enhet, mottatt 16.2.2009.
 • Orientering rehabilitering - individuell plan, mottatt 16.2.2009.
 • Notat om struktur rehabiliteringsteam, mottatt 16.2.2009.
 • Oversikt oppgaver for rehabiliteringsteamet 2008, mottatt 16.2.2009.
 • Rutinebeskrivelse for opprettelse av- og arbeidsform ansvarsgruppe, mottatt 16.2.2009.
 • Stillingsomtale for kommuneoverlege, mottatt per e-post 24.2.2009
 • Mappegransking/verifikasjoner som ble gjennomgått i forbindelse med formøte den 26.1.2009
 • Gjennomgang av 12 saker fra skolehelsetjenesten
 • Gjennomgang av 3 saker fra psykiatritjenesten
 • Gjennomgang av 5 saker fra Nav-sosial
 • Gjennomgang av 27 saker fra barneverntjenesten
 • Gjennomgang av 29 henlagte meldinger og undersøkelsessaker i 2008
 • Gjenomgang av referat fra Strategiteam 2007/2008
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • Gjennomgang av 2 individuelle planer
 • Gjennomgang av 2 brukermapper fra Nav-Sauda
 • Gjennomgang av 2 journaler fra Helsestasjon/skolehelsetjeneste som gjaldt barn med psykiske lidelser
 • Gjennomgang av 11 henlagte meldinger og undersøkelsessaker 2008 hvorav 6 saker ble kontrollert opp mot fristrapportering til Fylkesmannen for 4 kvartal 2008.
 • Gjennomgang av 3 brukermapper fra barneverntjenesten som gjaldt samarbeid med Nav-Sauda
 • Samlet oversikt på alle Individuelle planer i kommunen
 • Kartleggingsskjema og veiledningsmateriell for arbeidsevnevurdering i Nav
 • Referat fra samarbeidsmøte Psykisk helse og Nav.

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Varsel om tilsyn datert 2.12.2008
 • Oversendelse av dokumentasjon til Fylkesmannen, 16.1.2009
 • Oversendelse av program, 29.1.2009

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmete, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Nils Moldøen

Rådmann

 

X

X

Aud Jorunn Nymark

Enhetsleder

X

X

 

Marit Irene Nilsen

Barnevernleder

X

X

X

Erik Baust

Nav-leder

X

X

X

Svein Fløgstad

Saksbehandler

X

X

X

Hallgeir Amdal

Saksbehandler

 

X

X

Bjørg Ravnøy

Fagkoordinator

X

X

X

Ragnhild Roth

Helsesøster

X

X

X

Gunn Strømme

Barne- og familieveileder

X

X

X

Merethe Herheim

Saksbehandler

X

X

X

Janne Hindrumsen

Saksbehandler

X

X

X

Tove Brodahl

Fagkoordinator

X

X

X

Bodil Bojesen

Psykiatrisk sykepleier

X

X

X

Brit Bjelland

Saksbehandler

X

X

X

Ann-Helen Eik-Nes

Personalsjef

   

X

Alan G. Thompson

Kommunalsjef

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Trine Hove Bjørnsen, rådgiver Marit Bergeland, rådgiver Gunn Nylend og seniorrådgiver Helge A. Haga.

Seniorrådgiver Kan Louise Roland deltok som observatør.