Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Hvordan sikrer barnevemsinstitusjonen at bruk av tvang dokumenteres og at klager på tvangsbruk blir fulgt opp.

Tilsynet avdekket ett avvik:

Institusjonen sikrer ikke at beboernes klagerett blir ivaretatt ved bruk av tvang.

6.12.2010

Trine Hove Bjørnsen
revisjonsleder

Helge A. Haga
revisor 

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bokn Bufellesskap i perioden 27.9. — 6.12.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten/institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknader forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Barneverninstitusjonen Bokn Bufellesskap har vært i drift fra 1996. Institusjonen er tilknyttet stiftelsen Kirkens sosialtjeneste. Barneverninstitusjonen er godkjent for 10 plasser fordelt på tre avdelinger; Torland (4), Fyrveien (4) og Susort(2). De ansatte går i medleverturnus.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarselble utsendt 27.9.2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapit1etDokumentunderlag.

Åpningsmøteble avholdt 23.11.2010.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 23.11.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) gir hjemmel for bruk av tvang i gitte situasjoner. Når institusjonen må bruke tvang eller begrense barnas rettigheter skal det fattes vedtak som skal protokolleres. Vedtakene kan påklages direkte til Fylkesmannen som skal prøve om tvangsvedtaket er lovlig og forsvarlig.

Tilsynet har undersøkt hvordan institusjonen sikrer at bruk av tvang dokumenteres og hvordan de sørger for at ev. klager, fra barna og andre med partsrettigheter, på bruk av tvang blir fulgt opp.

5. Funn

Avvik

Institusjonen sikrer ikke at beboernes klagerett blir ivaretatt ved bruk av tvang.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Barnevernlovens § 5-9, rettighetsforskriften § 25 og kvalitets- og internkontrollforskriftens § 12, 2. ledd.

Avviket bygger på følgende observasjoner

 • Institusjonens mal for tvangsprotokoll inneholder ikke informasjon om klagerett for barna.
 • De fleste prosedyrer/rutiner for bruk av tvang inneholder ikke informasjon om klagerett.
 • I oppfølgingssamtaler med beboerne etter tvangsbruk informeres det ikke rutinemessig at det kan klages på bruk av tvang.
 • Institusjonen har ikke rutiner for behandling av klager på tvangsbruk og det er heller ikke gitt opplæring vedrørende dette

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift av 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift av 6. oktober 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
 • Forskrift av 12. desember 2002 nr. 1594 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Prosedyre for skriving av tvangsprotokoll og protokoll etter § 13
 • Opplæring nyansatt Prosedyre ved rømming
 • Prosedyre ved rusbruk
 • Prosedyre for ransaking kroppsvisitasjon og beslag
 • Prosedyre for telefonbruk
 • Oversikt over bemanningen administrativt
 • Oversikt bemanning og kompetanse på Fyrveien
 • Oversikt bemanning og kompetanse på Torland
 • Oversikt bemanning og kompetanse på Susort
 • Generelle rutiner vedr. klager fra ungdommene på de voksne, datert 7.10.2010
 • Tiltaksplan etter risikovurdering, brann, vold og trusler om vold og seksuelle overgrep
 • Årsplan for HMS — årshjul
 • Rutiner HMS - Oversikt
 • Organisasjonskart, organisasjonskart fag, organisasjonskart drift
 • Oversikt skillelinjer fag/drift

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Mappe med oversikt over rapporter ført i henhold til institusjonens rutiner om dokumentering av mindre inngripende tvang etter rettighetsforskriftens § 13.
 • Gjennomgang av dagsrapporter for to barn siste to md.
 • Tvangsprotokoller hittil i år, to stk.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, 27.9.2010
 • Oversendelse av dokumentasjon, 7.10.2010
 • Program, 9.11.2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Ove Alvestad

leder

x

x

x

Nancy Hammer

avdelingsleder

x

x

x

Aina Breivik

miljøterapeut

x

x

x

Tor Henrik Lind

miljøterapeut

x

x

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Trine Hove Bjørnsen seniorrådgiver/jurist og Helge A. Haga seniorrådgiver/sosionom