Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Hvordan sikrer barnevernsinstitusjonen at bruk av tvang dokumenteres og at klager på tvangsbruk blir fulgt opp.

Tilsynet avdekket ingen avvik på det reviderte området. Tilsynet er av den grunn avsluttet.

Dato: 22.12. 2010

Lillian K. Gjennestad
revisjonsleder
Hege Skårdal Dreier
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Brusand bofellesskap i perioden 04.10. — 08.12. 2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten/institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknader forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Barnevernsinstitusjonen Tiltaksgruppen A/S sin avd. i Rogaland, Brusand bofellesskap, har vært i drift siden september 2004. Institusjonen er privateid, organisert i et aksjeselskap. Avdelingen er godkjent for 5 + 2 beboere i aldersgruppen 12-18 år. Avdelingen kan ta imot beboere plassert i henholdt til §§ 4-4, femte ledd, 4-12, 4-24, og 4-26. Avdelingen har en leder som også har ansvar for virksomheten sin familiehjemsenhet og hybelring i Rogaland. Ledende miljøterapeut er stedfortreder for leder. Det er organisert en bakvaktordning i institusjonen som ivaretas av leder, ledende miljøterapeut og avdelingsleder for familiehjemmene. De har en turnus for bakvakt en uke hver. Ved forhold som kun leder eller stedfortreder har myndighet til å ta beslutninger kontakter bakvakt uten slik myndighet leder eller stedfortreder.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.10. 2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 08.12. 2010.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet. Den femte personen som var innkalt til intervju møtte ikke da vedkommende var gitt fri pga spesielle omstendigheter.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 08.12. 2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens rutiner og praksis for å dokumentere tvang som er blitt brukt mot beboerne og ev klager på tvangsbruken. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) gir hjemmel for bruk av tvang i gitte situasjoner. Når institusjonen må bruke tvang eller begrense barnas/ungdommenes rettigheter skal det fattes vedtak som skal protokolleres. Vedtakene kan påklages direkte til Fylkesmannen som skal prøve om tvangsvedtaket er lovlig og forsvarlig.

Tilsynet har undersøkt hvordan institusjonen sikrer at bruk av tvang dokumenteres og hvordan de sørger for at ev klager, fra barna og andre med partsrettigheter, på bruk av tvang blir fulgt opp.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik på det reviderte området under tilsynet. Det ble heller ikke gitt merknad.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift av 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift av 6. oktober 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
 • Forskrift av 12. desember 2002 nr. 1594 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Opplæring nyansettelse — sjekkliste
 • Prosedyre — bruk av tvang
 • Dokumentasjon ved bruk av tvang
 • Tvangsprotokoll mal
 • Prosedyre — utløftninger
 • Oversikt over ansatte ved Brusand bofellesskap per 01.11.2010
 • Organisasjonskart Tiltaksgruppen A/S

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Gjennomgang av referat fra husmøter siste 1/2år
 • Gjennomgang av referat fra avdelingsmøter siste 1/2 år

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 04.10. 2010
 • Oversendelse av etterspurt dokumentasjon mottatt 12.11. 2010
 • Progam for tilsynet datert 22.11. 2010
 • E-post med forespørsel om endringer i oppsatt program, datert 23.11.2010
 • Redigert program datert 25.11. 2010
 • Tvangsprotokoller fra institusjonen i 2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som b1e intervjuet.

Deltakarar ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Brueland, Anders

Miljøterapeut

x

x

x

Myrtue, Jane

Miljøarbeider

x

x

x

Sandsmark, Bjarte

Miljøarbeider

x

x

x

Vadla, Lars Ådne

Regionsleder Rogaland

x

x

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Hege Skårdal Dreyer revisor/jurist og Lillian K. Gjennestad revisjonsleder/sosionom