Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Rogaland viser til tidligere korrespondanse om tilsynet med legemiddelhåndteringen i kommunens sykepleietjeneste, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet omfattet både sykehjem og hjemmesykepleie og er gjennomført ved at helsetjenesten selv har vurdert sine egne rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Dersom virksomheten ikke oppfylte kravene, skulle kommunen utarbeide plan for retting og returnere denne sammen med utfylt spørreskjema.

Helsetilsynet i Rogaland har sendt ut spørreskjema til tolv virksomheter i seks kommuner i Rogaland.

Som en generell kommentar kan vi si at manglene som er rapportert fra kommunene i hovedsak omhandler at retningslinjer for legemiddelhåndteringen ikke er oppdatert i tråd med ny forskrift, at virksomhetsleder mangler legemiddelkompetanse uten at det er utpekt faglig rådgiver, at det ikke gjennomføres risikovurderinger eller føres jevnlig kontroll med legemiddelhåndteringen, samt at det ikke er gode nok systemer for avvikshåndtering.

Tilsynet i Eigersund kommune:
Tilsyn med legemiddelhåndteringen er gjennomført i to virksomheter i Eigersund kommune, ved Lagård bo- og servicesenter og ved Kjerjaneset bo- og servicesenter. Begge virksomhetene melder tilbake at det ikke er funnet mangler ved legemiddelhåndtering.

Helsetilsynet i Rogaland avslutter med dette tilsynet og takker for godt samarbeid ved gjennomføring av tilsynet.

23.11.2010

Med hilsen

Pål Iden
fylkeslege

Berit Kvalvaag Røimestad
seniorrådgjevar