Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland gjennomførte i perioden 02.03.2010 – 11.06.2010 tilsyn med kommunale helse- og sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere.

Tilsynet omfattet planlegging og iverksetting av helse- og sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere som kommer tilbake til kommunen etter å ha gjennomført behandling i institusjon for sitt rusmiddelmisbruk og som løslates fra soning i fengsel.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Under tilsynet ble det funnet 2 avvik og det ble gitt en merknad.

Avvik 1

Eigersund kommune sikrer ikke at det alltid fattes enkeltvedtak om tildeling av midlertidig bolig og opphold i institusjon, og at alle vedtak om ”rusrelatert helsehjelp” er tilstrekkelig og presist nok utformet.

Avvik 2

Eigersund kommune sikrer ikke at alle vedtak om støttekontakt blir iverksatt eller at alternative tjenester tilbys.

Merknad

Eigersund kommune har ikke et system som ivaretar/sørger for at alle ansatte får tilstrekkelig informasjon og opplæring om egne og andres arbeidsoppgaver og ansvarsområder verken ved nyansettelser, ved endringer i organiseringen eller ved tildeling av nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

Dato: 11.06. 2010

Lillian K. Gjennestad
revisjonsleder
Torunn Salte
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Eigersund kommune i perioden 02.03. 2010 – 11.06.2010

Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannen og Helsetilsynets planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i fylket har fullmakt til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Eigersund kommune har ca. 14 000 innbyggere. Kommunen har organisert sin virksomhet i 3 avdelinger. I Levekårsavdelingen er de fleste tjenestene til rusmiddelmisbrukere plassert. Enheten psykiatritjeneste/rus forvalter helse-og sosiale tjenester, inkl. miljøarbeidertjenester til brukergruppen, samt bofellesskap med bemanning til brukere med omfattende behov for tjenester. I enhet rehabilitering er koordinatoroppgaven for IP plassert, og i sonene ligger tjenestene hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

I Nav kontoret har kommunen, foruten økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram med stønad, lagt oppgavene i fht. opplysning, råd og veiledning, midlertidig bolig, å bistå bruker med å skaffe bolig og oppgaver etter kap. 6 i sosialtjenesteloven, særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere. Leder av Nav kontoret har fått tildelt et visst antall boliger som kontoret forvalter til sine brukere. Leder av Nav kontoret er også medlem i kommunens tiltaksteam. Tiltaksteam tildeler kommunale boliger til vanskeligstilte. Helsefaglig ansvarlig er leder av tiltaksteam.

Det er etablert et tett samarbeid mellom Nav kontoret og psykiatri/rus tjenesten bl.a. ved at en medarbeider ved Nav kontoret kan bruke inntil 60% av sin stilling i rustjenesten (rusomsorgsprosjektet), og en medarbeider i psykiatritjenesten arbeider 50% i rustjenesten (rusomsorgsprosjektet). Medarbeidere i Nav har ansvar for å følge opp under behandling og legge til rette for aktuelle tjenester/tiltak til bruker etter behandling. Dette skjer ofte i samarbeid med psykiatri/rusenheten.

Kommunens gjeldsrådgiver er plassert i sentraladministrasjonen.

Kommunen benytter p.t. i svært liten grad midlertidige boliger da de har disponible kommunale boliger som benyttes til det formålet.

I noen av kommunens enheter har det vært et sterkt fokus på IP og mange av brukerne tilhørende disse enhetene har fått utarbeidet IP. Andre enheter hadde på tilsynstidspunktet startet en systematisk gjennomgang av sine brukere for å sikre at alle med rett på IP skulle få informasjon og tilbud om det.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 02.03. 2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 04.05. 2010.

Intervjuer

14 personer var innkalt til intervju. 13 personer ble intervjuet da en person meldte forfall samme dag pga sykdom.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 06.05. 2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er avgrenset til helse- og sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere som kommer tilbake til kommunen etter å ha gjennomført behandling i institusjon for sitt rusmiddelmisbruk og som er løslatt fra soning i fengsel.

Dette omfatter bl.a.:

 • Om kommunen sikrer at brukerne får nødvendig informasjon, råd og veiledning om helse-og sosiale tjenester, herunder økonomisk rådgivning
 • Om kommunen følger opp, planlegger og iverksetter nødvendige tiltak og tjenester ved utskrivning fra institusjonsbehandling og ved løslatelse fra soning i fengsel
 • Om kommunen sikrer brukermedvirkning, at det foretas en helhetlig utredning og at tjenestene/tiltakene samordnes
 • Om kommunen ivaretar brukernes rett til individuell plan, og
 • Om kommunen medvirker til å skaffe bolig, evt. tilbyr rusmiddelmisbrukere midlertidig husvære.

5. Funn

Det ble funnet 2 avvik under tilsynet og det ble gitt en merknad.

Avvik 1

Eigersund kommune sikrer ikke at det alltid fattes enkeltvedtak om tildeling av midlertidig bolig og opphold i institusjon, og at alle vedtak om ”rusrelatert helsehjelp” er tilstrekkelig og presist nok utformet.

Avvik fra stjl. i Nav § 27 og stjl. § 4-2 a og d, fvl. § 23 og internkontrollforskriften §§ 1 og 4 gog h.

Avviket bygger på følgende:

 • I noen av kommunens vedtak fremkom det at omfanget av tjenestene som innvilges ikke alltid angis i alle vedtak
 • I noen vedtak hjemles alle tjenester/tiltak som går under betegnelse ”rusrelatert helsehjelp” i kommunehelsetjenesteloven. Det skilles ikke mellom tjenester som gis etter stjl. og khl.
 • I noen vedtak er tjenester som er innvilget av utenforstående instanser oppgitt sammen med tjenester kommunen har innvilget
 • I noen saker er det fattet 2 vedtak på samme søknad, ett vedtak som går til bruker og ett administrativt vedtak som oppbevares av kommunen og som inneholder opplysninger/vurderinger som ikke fremkommer i førstnevnte vedtak
 • Ved innvilgelse av midlertidig bolig og opphold i institusjon etter stjl. blir det gitt en kommunal garanti. Det blir ikke alltid fattet enkeltvedtak i disse sakene.

Avvik 2

Eigersund kommune sikrer ikke at alle vedtak om støttekontakt blir iverksatt eller at alternative tjenester tilbys.

Avvik fra stjl. § 4-2 c, jf. § 4-3, og internkontrollforskriften §§ 1 og 4 g og h.

Avviket bygger på følgende:

 • Det fremkom under tilsynet at kommunen ikke har klart å rekruttere støttekontakter til alle brukere som har fått vedtak om det
 • Det fremkom at alternative tjenester ikke var blitt tilbudt disse brukerne

Merknad

Eigersund kommune har ikke et system som ivaretar/sørger for at alle ansatte får tilstrekkelig informasjon og opplæring om egne og andres arbeidsoppgaver og ansvarsområder verken ved nyansettelser, ved endringer i organiseringen eller ved tildeling av nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

6. Regelverk

 • Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (stjl)
 • Lov av 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sotjl. i Nav)
 • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (khl)
 • Lov av 10. februar 1967 nr. 00 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.)
 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • Lov av 02. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasrl.)
 • Lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Relevante forskrifter er:

 • Forskrift til lov om sosiale tjenester
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonsplan Eigersund kommune
 • Adm. vedtak om delegering av fullmakter etter stjl. fra levekårssjef til leder av Nav-kontoret, udatert
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 – 2012
 • Boligsosial handlingsplan 2009 – 2012
 • Samarbeidsavtale med Kriminalomsorg i frihet, region Sørvest
 • Retningslinjer for samarbeid mellom Eigersund kommune og Dalane Distriktspsykiatriske senter, dat. 09.11.2009
 • Retningslinjer for samarbeid mellom Eigersund kommune og barne-og ungdomspsykiatrisk avd., poliklinikken i Eigersund (revidert 17.06.09)
 • Plan for psykisk helsearbeid i Eigersund kommune 2007 -2010
 • Årsmelding 2009 for Eigersund kommune
 • Rehabiliteringsplan 2008 -2011
 • Brosjyre fra aktivitetssenter og psykiatritjenesten i Eigersund kommune
 • Oversikt over rusmiddelmisbrukere som har gjennomført behandling i institusjon for sitt rusmiddelmisbruk, de som p.t. er i behandling og rusmiddelmisbrukere som er løslatt fra soning i fengsel siste 2 år (2009 og 2010) samt oversikt over hvem som har fått utarbeidet individuell plan. Det er også redegjort for tiltak som er iverksatt/ tjenester som er innvilget disse etter tilbakekomst til kommunen.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Delegering fra helse-og omsorgsstyret til rådmannen, dat. 11.03.08
 • Delegasjon fra rådmann til levekårssjef
 • Delegasjon fra levekårssjef til helsefaglig ansvarlig
 • Statusrapport kommunale boliger sommeren 2009, revidert september 2009
 • Kommunestyrets delegering av myndighet, dat. 12.11.07 m/vedlegg
 • Retningslinjer for utarbeiding og bruk av individuelle planer for voksne i Eigersund kommune m/vedlegg
 • Mal for individuell plan
 • Politisk saksframlegg til helse-og omsorgsutvalget, felles brukerutvalg og kommunestyret om ”Rusomsorgstjenesten i Eigersund kommune”, dat. 13.04.2010
 • Varsel om tilsyn datert 02.03. 2010

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: 

 • Dokumentasjon fra kommunen mottatt 31.03. 2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Tor Selmer Olsen, seniorrådgiver/revisor, Torunn Salte, seniorrådgiver/ revisor, Rigmor Kvia de Waard, rusrådgiver/revisor og Lillian K. Gjennestad, rådgiver/revisjonsleder.