Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1. Tilsynstema og omfang

Statens helsetilsyn har vedtatt en fireårig satsing (2009 — 2012) for tilsyn med tjenester til eldre. Dette tilsynet inngår som en del av denne satsingen.

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med 9. november 2010 og inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten Helsetilsynet i Rogaland gjennomfører i år. Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland har også gjennomført tilsyn med Stavanger kommunes hjemmetjenester til eldre personer med demenssykdom, jf. tilsynsrapport datert 18. november 2010.

Helsetilsynet i fylket har fullmakt til å føre tilsyn med helsepersonell og helsetjenester etter Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med tilsynet er å vurdere om fastlegen ivaretar ulike krav i helselovgivningen når det gjelder:

  • Utredning ved mistanke om demenssykdom hos eldre hjemmeboende eldre
  • Oppfølging av hjemmeboende pasienter med demenssykdom

Tilsynet gjelder et avgrenset område av fastlegens virksomhet. Denne rapporten gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet fastlegen har gjort innen de tema tilsynet omfatter.

2. Beskrivelse av virksomheten

Legekontoret ligger i Stavanger kommune. Det er i alt fire stillingshjemler for leger ved virksomheten.

Fastlegen har arbeidet som lege i Stavanger kommune siden 1996 og har vært godkjent spesialist i allmennmedisin siden 1997. Legen er for tiden ikke tilpliktet offentlige legeoppgaver for Stavanger kommune. Hans arbeidstid er fordelt likt mellom forskning og fastlegepraksis.

Per dato er 1161 personer oppført på fastlegens pasientliste, hvorav legen under tilsynsbesøket identifiserte ti personer med tegn på mental svikt/demenssykdom.

Stavanger kommune har lagt opp til at demensutredning av hjemmeboende skal skje i tråd med veilederen som i 2009 ble utarbeidet ved Nasjonalt kompetansesenter for demens. Det innebærer nært samarbeid mellom fastlegen og kommunens Bestillerkontor. Veileder og alle skjema skal kunne finnes via legenes side for faglige prosedyrer på internettadresse www.stavanger.kommune.no.

Samarbeidet mellom fastlegen og hjemmesykepleien foregår ved at partene kontakter hverandre fra sak til sak. Det er ikke etablert faste møtepunkter mellom partene.

3. Gjennomføring

Melding om tilsyn ble sendt til fastlegen 18. juni 2010.

Tilsynsbesøket ble gjennomført ved legekontor 9. november 2010 kl 12.00 — 15.45.

Tilsynsbesøket besto av et kort innledende møte, intervju av fastlegen og gjennomgang av 13 utvalgte pasientjournaler. Besøket ble avsluttet med en kort oppsummering med presentasjon av de funn som var gjort.

Følgende lover og forskrifter ble lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (1984)
  • Lom om helsepersonell (1999)
  • Forskrift om fastlegeordning i kommunene (2000)
  • Forskrift om pasientjournal (2000)
  • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjensten (2002)

4. Funn

Det ble ikke avdekket brudd på regelverket som ble lagt til grunn ved tilsynet.

Fastlegens pasienter blir utredet for kognitiv svikt, hvor flere sider ved pasientens livssituasjon blir gjennomgått. Det fremgår av pasientjournalene at pasientenes funksjon,

sosiale nettverk og førerkortinnehav blir vurdert. Det foretas differensialdiagnostiske undersøkelser og pasienten blir henvist til spesialisthelsetjenesten ved behov.

Helsetilsynet i Rogaland kommenterte under tilsynsbesøket at følgende opplyninger bør komme tydeligere fram av pasientjournalene:

  • Navn på pasientens nærmeste pårørende
  • Evt. at pasienten mottar hjemmesykepleie

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Bjørg Botne, seniorrådgiver/sykepleier (tilsynsleder)
Janne Dahle-Melhus, ass. fylkeslege
Rolf Bergseth, fastlege/kommunelege i Klepp kommune