Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Rogaland viser til tidligere korrespondanse om tilsynet med legemiddelhåndteringen kommunens sykepleietjeneste, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet omfattet både sykehjem og hjemmesykepleie, og det er gjennomført ved at helsetjenesten sely har vurdert sine rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Dersom virksomheten ikke oppfylte kravene, skulle kommunen utarbeide plan for retting og returnere denne sammen med utfylt spørreskjema.
Helsetilsynet i Rogaland sendte ut spørreskjema til tolv virksomheter i seks kommuner i Rogaland.

Som en generell kommentar kan vi si at manglene som er rapportert fra kommunene i hovedsak omhandler at retningslinjer for legemiddelhåndteringen ikke er oppdatert i tråd med ny forskrift, at virksomhetsleder mangler legemiddelkompetanse uten at det er utpekt faglig rådgiver, at det ikke gjennomføres risikovurderinger eller føres j evnlig kontroll med legemiddelhåndteringen, samt at det ikke er gode nok systemer for avvikshåndtering.

Tilsynet i Gjesdal kommune:
Tilsyn med legemiddelhåndteringen er gjennomført i to virksomheter i Gjesdal kommune; både ved sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Begge virksomhetene melder tilbake at det ikke var utpekt faglig rådgiver som har legemiddelkompetanse, men at dette nå er rettet opp. I tillegg melder hjemmesykepleien at det har forekommet at personer som ikke er vurdert å ha tilstrekkelige kvalifikasjoner har delt ut ferdig istandgjorte legemidler. Hendelsene er imidlertid meldt som avvik og håndtert i tråd med kommunen sine retningslinjer.

Helsetilsynet i Rogaland avslutter med dette tilsynet. Vi takker for godt samarbeid ved gjennomføring av tilsynet.

23.11.2010

Med hilsen

Pål Iden
fylkeslege

Berit Kvalvaag Røimestad
seniorrådgjevar