Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Rogaland viser til tidligere korrespondanse om tilsynet med legemiddelhåndteringen i kommunens sykepleietjeneste, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet omfattet både sykehjem og hjemmesykepleie og er gjennomført ved at helsetjenesten selv har vurdert sine egne rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Dersom virksomheten ikke oppfylte kravene, skulle kommunen utarbeide plan for retting og returnere denne sammen med utfylt spørreskjema.

Helsetilsynet i Rogaland har sendt ut spørreskjema til tolv virksomheter i seks kommuner i Rogaland.

Som en generell kommentar kan vi si at manglene som er rapportert fra kommunene i hovedsak omhandler at retningslinjer for legemiddelhåndteringen ikke er oppdatert i tråd med ny forskrift, at det ikke er utpekt faglig rådgiver selv om virksomhetsleder mangler legemiddelkompetanse, at det ikke gjennomføres risikovurderinger eller føres j evnlig kontroll med legemiddelhåndteringen, samt at det ikke er gode nok systemer for avvikshåndtering.

Tilsynet i Hå kommune:

Tilsyn med legemiddelhåndteringen er gjennomført i to virksomheter i Hå kommune; i Hå sjukeheim og i hjemmesykepleien i Varhaug distrikt. Begge virksomhetene melder tilbake at det foreligger mangler ved legemiddelhåndteringen. Virksomhetene har skriftlige retningslinjer for legemiddelhåndteringen, men disse er ikke oppdatert. Det foretas heller ikke jevnlig kontroll med virksomhetenes legemiddelhåndtering. Kommunen rapporterer at retningslinjer for legemiddelhåndteringen nå revideres slik at manglene rettes opp. Arbeidet med dette skal være ferdig innen 1. desember 2010.

Helsetilsynet i Rogaland legger til grunn at Hå kommune retter opp forholdene i tråd med planen. Vi avslutter derfor tilsynet og takker for godt samarbeid ved gjennomføringen av tilsynet.

Med helsing

Pål Iden
Fylkeslege

Berit Kvalvaag Grønnestad
Seniorrådgiver