Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Hvordan sikrer barnevernsinstitusjonen at bruk av tvang dokumenteres og at klager på tvangsbruk blir fulgt opp.

Det ble avdekket ett avvik under tilsynet:

Haugesund barnevernsenter er ikke kjent med hvem som har myndighet til å beslutte ransaking av rom og eiendeler.

Dato: 17.1 .201

Trine Hove Bjørnsen
revisjonsleder

Gunn Nylend
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Haugesund barnevernsenter i perioden 31.08 til 30.11.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneveminstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomhetenhnstitusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten ornhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Haugesund barnevernsenter er en statlig barneverninstitusjon som kan ta imot beboere etter bv1. §§ 4-12,4-4,5.1edd, § 4-24 og 4-26. Fra 2011 er det 10 plasser i institusjonen. HBS har i 2010 hatt tre avdelinger, avd. Øst, avd. Vest og avd. Kalland. I månedsskiftet nov/des, ble avdeling Kalland lagt ned. Haugesund barnevernsenter har i 2010 vært i en omstillingsprosess, fra å være en langtids omsorgsinstitusjon til å skulle være et behandlingstilbud med oppholdstid på rundt seks måneder. Haugesund barnevernsenter har en institusjonsleder. Avdelingene har en avdelingsleder hver som rapporterer til institusjonsleder, en av avdelingslederne er stedfortreder for leder. Institusjonen skal i gang med en evaluering av gjeldende prosedyrer.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 31.08.2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 30.11.2010.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt samme dag, 30.11.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens rutiner og praksis for å dokumentere tvang som brukes mot beboerne og eventuelt klager på tvangsbruken. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) gir hjemmel for bruk av tvang i gitte situasjoner. Når institusjonen må bruke tvang eller begrense barnas rettigheter skal det fattes vedtak som skal protokolleres. Vedtakene kan påklages direkte til Fylkesmannen som skal prøve om tvangsvedtaket er lovlig og forsvarlig.

Tilsynet har undersøkt hvordan institusjonen sikrer at bruk av tvang dokumenteres og hvordan de sørger for at ev. klager, fra barna og andre med partsrettigheter, på bruk av tvang blir fulgt opp.

5. Funn

Avvik:

Haugesund barnevernsenter er ikke kjent med hvem som har myndighet til å beslutte ransaking av rom og eiendeler.

Avvik fra gjeldende myndighetskrav

 • Lov om barneverntjenester § 5-9, rettighetsforskriften § 16 og forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 12.

Avviket bygger på følgende observasjoner

Institusjonens rutine for ransaking av rom og eiendeler viser til at leder, stedfortreder og avdelingslederkan ta beslutning om bruk av tvang etter § 16. To tvangsprotokoller mottatt i 2010 viser at avgjørelse om ransaking er tatt av miljøarbeider og avdelingsleder som ikke er delegert myndighet. Det er opplyst at institusjonens prosedyrer er under revidering. Institusjonen har ikke på tilsynstidspunktet et fungerende system for evaluering og korrigering av sine skriftlige rutiner.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift av 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift av 6. oktober 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
 • Forskrift av 12. desember 2002 nr. 1594 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over ansatte
 • Organisasjonskart
 • Kompetanseplan
 • Prosedyre for tvangsprotokoll
 • Veiledningsskriv - tvangsprotokol
 • Prosedyre for beslaglegging og tilintetgjøring
 • Prosedyre for ransaking av rom og eiendeler
 • Prosedyre for tvang i akutte faresituasjoner
 • Prosedyre vedr. uteblivelse og rømming/ avstikking
 • Mal for saksliste til lederrnøter

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Tvangsprotokoller i 2010 fra institusjonen

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakarar ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Karin Lande

leder

x

x

x

Ellen E. Espersen

avdelingsleder

x

x

x

Bergny Haugland

ledende miljøterapeut

x

x

x

Borghild Velde Eskeland

ledende miljøterapeut

x

x

x

Anbjørg Føraas

miljøterapeut

x

 

x

Ingrid Johannessen

miljøterapeut

x

 

x

Anette Eilerås

miljøterapeut

x

 

x

Dan Jørgen Eide

miljøterapeut

   

x

avdelingsleder

 

x

   

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Gunn Nylend seniorrådgiver/barnevernpedagog og Trine Hove Bjørnsen seniorrådgiver/jurist