Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Rogaland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

1. Innledning

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

3. Gjennomføring

4. Hva tilsynet omfattet

5. Funn

6. Regelverk

7. Dokumentunderlag

8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Hvordan sikrer barnevernsinstitusjonen at bruk av tvang dokumenteres og at klager på tvangsbruk blir fulgt opp.

Tilsynet avdekket ett avvik:

Institusjonen sikrer ikke at klager på tvangsbruk straks/snarest blir oversendt Fylkesmannen.

Dato: 05.01.2011

Britt Gjelsvik
revisjonsleder

Torunn Salte
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hiimsmoenkollektivet, avd. Sand, i perioden 01.10.2010 — 01.12.2010. Revisjonen inngikk som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2010.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten/institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på lovgivningen innenfor de tema som tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved ganskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hiimsmoenkollektivet drives av en stiftelse og har som hovedformål å gi et langvarig tilbud til ungdom med blant annet rusproblemer, som plasseres etter lov om barnevernstjenester eller lov om pasientrettigheter. Målgruppa er ungdommer i alderen (14) 15 —18 år, plassert etter lov om barneverntjenester §§ 4-24 eller 4-26, evt. kombinert med § 4-12. Det gis også tilbud om videreplassering etter vedtak etter § 4-4, 5. ledd. Kollektivet er godkjent for 13 plasser på avd. Sand. I tillegg inngår avd. Gata 12 på Sand med 3 plasser og avd. Stavanger med 6 plasser inkl. 2 treningshybler.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 01.10.2010.

Åpningsmøte og sluttmøte ble avholdt 01.12.2010.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet


Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) gir hjemmel for bruk av tvang i gitte situasjoner. Når institusjonen må bruke tvang eller begrense barnas rettigheter, skal det fattes vedtak som skal protokolleres. Vedtakene kan påklages direkte til Fylkesmannen som skal prøve om tvangsvedtaket er lovlig og forsvarlig.

Tilsynet har undersøkt hvordan institusjonen sikrer at bruk av tvang dokumenteres og at klager på tvangsbruk blir fulgt opp.

5. Funn

Avvik

Institusjonen sikrer ikke at klager på tvangsbruk straks/snarest blir oversendt Fylkesmannen.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester § 5-9, jf. rettighetsforskriften § 25 og internkontrollforskriften.

Avviket bygger på følgende funn:

 • Institusjonen har ikke rutiner for oversending av klage på tvangsbruk
 • Det framkom under intervju at det kan ta tid før klage på tvangsbruk blir oversendt Fylkesmannen.
 • Fylkesmannen har i ett tilfelle mottatt klage på tvangsbruk ca. en måned etter at tvangen ble utført.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift av 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift av 6. oktober 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
 • Forskrift av 12. desember 2002 nr. 1594 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen, samt overlevert under revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt ansatte
 • Prosedyre for føring av protokoll og registrering ved all bruk av tvang.
 • Tvangsprotokoll - register
 • Mal for tvangsprotokoll (etter barnevernsloven)
 • Diverse prosedyrer som for urinprøvetaking, beslag, innlevering av mobiltelefoner

Vedr. intern risikovurdering og/eller evaluering av lovoppfyllelse:

 • Prosedyre for årlig evaluering av virksomheten
 • Årlig tilbakemelding i internkontrollsystemet
 • Kopi av årlig tilbakemelding i internkontrollsystemet utført 2009
 • Kartleggingsskjema for risikovurdering

Vedr. intern rapportering om svikt i rutiner eller brudd på lovkrav vedr. tvangsprotokoller:

 • Prosedyre for varsling og avviksregistrering
 • Skjerna for varsling og avviksregistrering
 • Sjekkliste for mandagsmøte

Vedr. kompetanseplan/opplæringsplan:

 • SHK — veileder for opplæring av nyansatte
 • SHK — veileder for opplæring av kortidsvikarer
 • Opplæringsplan 2010 for tilsatte i SHK

Annen relevant dokumentasjon:

 • "Gult infohefte"
 • Prosedyre for informasjon om rettighetskravene
 • Prosedyre for inntak, innkjøringsleir og innflytting av nye elever

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Prosedyre, sjekkliste ved rømning og rømningsprotokoll
 • Prosedyre for håndtering av ungdom ved rusing el. mistanke om rusing

Dokumentasjon innsendt tidligere:

 • Kopi av tvangsprotokoller

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, 01.10.2010
 • Oversendelse av dokumentasjon, 27.10.2010
 • Program, 04.11.2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Elisabeth Nytræ

Avd.leder

X

X

X

Jon Fredrik Hartvedt

medlever

X

X

X

Jon Helland

medlever

X

X

X

Håkon Sigurdsen

medlever

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Torunn Salte seniorrådgiver/jurist og Britt Gjelsvik rådgiver/sosionom