Helsetilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen gjennomførte systemrevisjon i perioden 14.04. – 24.06.2010 med barneverninstitusjonen Josephines stiftelses barnehjem som er en ideell institusjon.

Tilsynet har undersøkt hvordan institusjonen forebygger og håndterer fysisk, psykiske og seksuelle overgrep mot beboere i og utenfor institusjonen og hvordan institusjonen sikrer:

 • At det er utarbeidet samhandlingsregler og at beboerne og personalet kjenner til dem
 • At institusjonen foretar risikovurdering, har tilstrekkelig bemanning og kunnskap hos ansatte
 • At det foreligger politiattest for alle ansatte før stilling tiltres
 • At institusjonen har tilstrekkelige retningslinjer for å håndtere en aktuell overgrepssituasjon
 • At dokumentasjon, evaluering og korrigering av tiltak gjennomføres tilstrekkelig i det forebyggende arbeidet og i håndtering av enkeltsaker

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader innen det reviderte området.

Dato: 24.06.2010

Britt Gjelsvik
revisjonsleder

Trine Hove Bjørnsen
revisor

 

 

1.Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Josephines stiftelses barnehjem i perioden 14.04. - 24.06.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende å. Systemtilsyn med dette temaet var opprinnelig planlagt gjennomført i 2009, men ble avlyst av Fylkesmannen på grunn av tidspress og kapasitetsproblem.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med institusjonen etter lov om barneverntjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Josephines stiftelses barnehjem er godkjent som privat barneverninstitusjon etter barnevernloven § 5-8 for plassering av inntil fem barn i alderen 6-14 år ved inntak. Plasseringene kan være etter bvl. §§ 4-4 femte ledd og 4-12. Bufetat, Region vest, gjennomførte etterkontroll av institusjonen i 2008 og fant ikke forhold knyttet til institusjonsdriften som var til hinder for fortsatt godkjenning.

Det bor for tida fem ungdommer i alderen 13 til 17 år i institusjonen. Fire av ungdommene er plassert etter bvl. § 4-12 og en ungdom etter § 4-4 femte ledd. I tillegg har institusjonen en ungdom som er plassert i enetiltak.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 14.04.2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 07.06.2010.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 11.06.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt hvordan institusjonen forebygger og håndterer fysisk, psykiske og seksuelle overgrep mot beboere i og utenfor institusjonen. Tema omhandlet overgrep eller mistanke om overgrep eller grenseoverskridende atferd overfor beboer.

Tilsynet omfattet hvordan institusjonen forebygger, avdekker, håndterer og følger opp hvis overgrep har funnet sted. Tilsynet omfattet overgrep mellom beboere, fra ansatte mot beboere eller utenforstående mot beboer.

Tilsynet undersøkte om institusjonen har regler for hvordan man skal samhandle og om personalet hadde tilstrekkelig kunnskap om det reviderte temaet. Det ble undersøkt om tema ble vektlagt i diskusjoner i medarbeidergruppen.

Videre omfattet tilsynet om institusjonen foretar risikovurdering. Beboere kan ha ulik erfaring med overgrep før innflytting i institusjonen, og det kan være behov for spesiell tilrettelegging for den enkelte beboer.

Tilsynet undersøkte nærmere om det forelå politiattest for alle ansatte før stilling tiltres.

Det ble videre undersøkt om institusjonen har tilstrekkelige retningslinjer for å håndtere en aktuell overgrepssituasjon, og at enkeltsituasjoner ble dokumentert tilstrekkelig.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader på det reviderte området.

6. Regelverk

 • Barnekonvensjonen artikkel 19 og 34
 • Lov om barneverntjenester § 5-9
 • Lov om barneverntjenester § 5-10
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling § 2
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner § 5
 • Forskrift om politiattest
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Stillingsplan pr. sept. 2009
 • Skriv om hvordan Josephines stiftelse forebygger og hindrer at det forekommer seksuelle overgrep i institusjonen.
 • Vedlegg: 
  - rutiner for forebygging (Bufetats dokument) 
  - Prosedyre for å forebygge/hindre at det skjer seksuelle overgrep i institusjonen
 • Oversikt over ansatte siste 2 år pr. 19.10.2009 med dato for ansettelse og kopi av politiattest
 • Oppdatert oversikt over ansatte etter 19.10.2009 med dato for ansettelse og kopi av politiattest (sjekket på individtilsyn den 20.05.2010)
 • Skriv vedr. komptanse/opplæring
 • Prosedyre ved anklage om at ansatt har utøvet overgrep mot barn og unge
 • Skjema: Kartleggingsfasen den første mnd. etter innflytting
 • Husregler 2010

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 14.04.2010
 • Mottatt dokumentasjon datert 19.10.09 (innsendt ved første gangs varsel i 2009.)
 • Program for tilsynet datert 12.05.2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjonÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Kirsten Bakkevig

leder

x

x

 

Else Silgjerd

nestleder

x

x

x

Anne Løndalen

miljøarbeider

x

x

x

Wenche S. Harbo

miljøterapeut

x

x

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisor Trine Hove Bjørnsen og revisjonsleder Britt Gjelsvik.