Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Rogaland har som ledd i den planlagte tilsynsaktiviteten, gjennomført tilsyn med bruk av kontrolltiltak under opphold ved Avaldsnes ressurssenter.

For å lykkes i behandlingen av rusmiddelmisbrukere anses det ofte som nødvendig å iverksette tiltak som innebærer begrensinger i pasientens selvbestemmelse og personlige frihet. Gjennomføring av slike tiltak må gjøres på en slik måte at pasientens rettssikkerhet, ikke minst hensynet til den personlige integritet og hensynet til en effektiv behandling er søkt balansert.

Denne rapporten beskriver avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Det ble ved tilsynet funnet et avvik:

Vedtak om kontrolltiltak fattes ikke alltid i samsvar med regelverket.

Dato:

Anne Barkve Andersen
revisjonsleder

Paul Grude
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Karmsund ABR, avd. Avaldsnes ressurssenter, i perioden 26.04.2010 – 02.09.2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Rogaland gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Avaldsnes Ressurssenter er en avdeling ved Karmsund ABR senter. Senteret består av 6 ulike avdelinger som er lokalisert på 4 ulike steder. Avdelingen ved Avaldsnes gir tilbud om tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Avdelingen som har plass til 21 pasienter, har avtale med Helse Vest RHF om 12 plasser, og med Helfo om 3 plasser og tar for øvrig imot andre pasienter. Behandlingsvarighet er fra 6-12 måneder.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26.04.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 02.09.2010.

Intervjuer

8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 02.09.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Fokus for tilsynet var pasientenes rettigheter og bruk av tvang i behandlingen.

Følgende tema ble revidert (jf kapittel 5 i forskrift til lov om sosiale tjenester):

 • Vern om personlig integritet
 • Postforsendelser
 • Rusmidler og farlige gjenstander
 • Kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler
 • Beslaglegging og tilintetgjørelse
 • Urinprøve
 • Besøk i institusjonen
 • Korte fravær fra institusjonen
 • Tvang som ledd i behandlingen, som straff og i nødsituasjoner
 • Klager

5. Funn

Avvik 1

Vedtak om kontrolltiltak fattes ikke alltid i samsvar med regelverket.

Avvik fra: Forskrift til lov om sosiale tjenester § 5-6 1.ledd

Avviket bygger på følgende:

 • Det er ulike oppfatninger om hvem som kan fatte vedtak om ransaking.
 • Det går ikke fram av protokollen hvem som har fattet vedtaket

Krav:

Styrer og stedfortreder kan, ved inntak eller under oppholdet i institusjonen, bestemme at det skal foretas kroppsvisitasjon og ransaking av beboerens rom og eiendeler dersom det er begrunnet mistanke om at beboeren oppbevarer rusmidler, medikamenter eller farlige gjenstander.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell
 • Lov av 2. juli 1999 om pasientrettigheter
 • Lov av 13.12.1991om sosiale tjenester m.v.
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 04. desember 1992 forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Arbeidsinstruks for
  daglig leder
  administrasjonsleder
  regnskapsansvarlig / merkantil ansvarlig
  fagansvarlig / psykolog
  tilsynslege
  avdelingsleder / sosionom
  sosialfaglig saksbehandler / behandler / ass. avdelingsleder
  behandler
  miljøarbeider
  kokk
  arbeidsleder / aktivitetsleder
  avdelingsleder ( arbeidstrening, utegruppe, brukthandel og båtavdeling)
  avdelingsleder ( brukthandel, utegruppe og båtavdeling)
 • Oversikt over ansatte, funksjon og utdanning
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Oppgaver for kvalitetsutvalg
 • Senior beboers oppgave, håndbok pasientrettet virksomhet
 • Prosedyre ved kontrolltiltak, håndbok pasientrettet virksomhet
 • Protokoll kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler
 • Sensur av post – protokoll
 • Vedtak om å nekte pasient besøk i avdelingen – protokoll
 • Protokoll ved bruk av tvang i nødverge
 • Husregler
 • Grunnregler
 • Samtykke urinprøvekontroll og utåndingstester
 • Epikrise fullmakt
 • Samtykke til ransaking av rom og eiendeler, klær og bagasje
 • Klageadgang

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Protokoll

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Rogaland:

 • Varsel om tilsyn 26.04.2010
 • 28.05.2010 Oversendelse av dokumentasjon
 • 24.06.2010 Oversendelse av program for tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Bente Johannessen Lee

Administrasjonsleder

x

x

x

Bjørn Rasmus Austeid

Fagansvarlig / psykolog

x

x

x

Berit Mikalsen

Avdelingsleder / behandler - sosionom

x

x

x

Solveig Maria Sjøen

Miljøterapeut

x

x

x

Arnfinn Gundersen

Miljøarbeider

x

x

x

Johan Ludolf Ness

Miljøterapeut

x

x

x

Halvor Hansen

Daglig leder

x

x

x

Pasient NN

 

x

x

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Anne Barkve Andersen; revisjonsleder - seniorrådgiver/ sykepleier
Paul Grude, revisor - seniorrådgiver/ jurist
Rigmor Kvia de Waard, revisor - rusrådgiver / sosionom
Kjersti Roalsvig, observatør - rådgiver / jurist