Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Rogaland viser til tidligere korrespondanse om tilsynet med legemiddelhåndteringen i kommunens sykepleietjeneste, og vi takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet omfattet både sykehjem og hjemmesykepleie og er gjennomført ved at helsetjenesten selv har vurdert sine rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Dersom virksomheten ikke oppfylte kravene, skulle kommunen utarbeide plan for retting og returnere denne sammen med utfylt spørreskjema.

Helsetilsynet i Rogaland har sendt ut spørreskjema til tolv virksomheter i seks kommuner i Rogaland. Som en generell kommentar kan vi si at manglene som er rapportert fra kommunene i hovedsak omhandler at retningslinjer for legemiddelhåndteringen ikke er oppdatert i tråd med ny forskrift, at det ikke er utpekt faglig rådgiver selv om virksomhetsleder mangler legemiddelkompetanse, at det ikke gjennomføres risikovurderinger eller føres jevnlig kontroll med legemiddelhåndteringen, samt at det ikke er gode nok systemer for avvikshåndtering.

Tilsynet i Lund kommune: Tilsyn med legemiddelhåndteringen er gjennomført i to virksomheter i Lund kommune, både ved sykehjemmet og i hjemmesykepleien. Begge virksomhetene melder tilbake at det er avdekket mangler ved legemiddelhåndteringen. Virksomhetene har skriftlige retningslinjer for legemiddelhåndteringen, men disse er ikke oppdatert i tråd med ny forskrift. Dette innebærer at retningslinjene ikke sikrer at flere av kravene i forskriften blir ivaretatt. Virksomhetene har ikke utpekt faglig rådgiver selv om virksomhetsleder mangler legemiddelkompetanse, det foreligger mangler knyttet til registrering og håndtering av avvik, og det foretas ikke risikovurderinger eller jevnlig kontroll av legemiddelhåndteringen. I følge kommunens plan skal forholdene være rettet opp innen 1. januar 2011.

Helsetilsynet i Rogaland legger til grunn at Lund kommune følger den innrapporterte tidsplanen og utarbeider og implementerer nye retningslinjer for legemiddelhåndteringen, slik at retningslinjene sikrer at øvrige mangler blir rettet opp i tråd med forskriftens krav. Helsetilsynet i Rogaland avslutter med dette tilsynet og takker for samarbeidet.

24.11.2010

Pål Iden
fylkeslege

Berit Kvalvaag Grønnestad
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Berit Kvalvaag Grønnestad