Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Hvordan sikrer barnevernsinstitusjonen at bruk av tvang dokumenteres og at klager på tvangsbruk blir fulgt opp.

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

Dato: 15.12.2010

Gunn Nylend
revisjonsleder

Trine Hove Bjørnsen
revisor

 

 

 

1.Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Pluss Barnevern AS i perioden 31.08 til 08.11.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten/institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Pluss Barnevern AS er en privat barneverninstitusjon som er godkjent for å ta imot ungdom plassert etter barnevernloven §§ 4-4, 5.ledd, 4-12, 4-24 og 4-26. Institusjonen har fire avdelinger, Varatun Ungdomsbase, Kolnes Ungdomsbase, Sandnes Botiltak og 3 hybler med tilsyn/ettervern. Institusjonen har en rammeavtale med Bufetat.

Institusjonens ledelse består av et styre, daglig leder og faglig leder. Det er avdelingsledere på Varatun og Kolnes Ungdomsbaser og i Sandnes botiltak som rapporterer til daglig leder og til faglig leder. Det er faglig leder som har ansvar for å kvalitetssikre tvangsprotokollene i institusjonen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 31.08.2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 08.11.2010.

Intervjuer

Fem personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt samme dag, 08.11.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens rutiner og praksis for å dokumentere tvang som er blitt brukt mot beboerne og eventuelt klager på tvangsbruken. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) gir hjemmel for bruk av tvang i gitte situasjoner. Når institusjonen må bruke tvang eller begrense barnas rettigheter skal det fattes vedtak som skal protokolleres. Vedtakene kan påklages direkte til Fylkesmannen som skal prøve om tvangsvedtaket er lovlig og forsvarlig.

Tilsynet har undersøkt hvordan institusjonen sikrer at bruk av tvang dokumenteres og hvordan eventuelle klager, fra barna og andre med partsrettigheter, på bruk av tvang blir fulgt opp.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik fra myndighetskrav på det reviderte området.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift av 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift av 6. oktober 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
 • Forskrift av 12. desember 2002 nr. 1594 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over bemanning pr 1. oktober 2010 fra Kolnes Ungdomsbase og Varatun Ungdomsbase
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon med merknader – opptrykt av institusjonen
 • § 2 Forbud mot å innskrenke beboernes rettigheter
 • § 5 Rutiner om vern om beboernes integritet
 • § 8 Rutiner for å ivareta beboerens korrespondanse
 • § 14 Rutiner for kroppsvisitasjon
 • § 16 Rutiner for ransaking av rom og eiendeler
 • § 17 Rutiner for beslaglegging og tilintetgjøring av rusmidler eller farlige gjenstander
 • § 18 Rutiner for tvang i akutte faresituasjoner
 • § 19 Rutiner for tilbakeføring ved rømming (rutiner ved rømming)
 • § 21 Rutiner vedrørende avgrensning av besøk i institusjonen
 • § 22 Rutiner for telefonbruk
 • § 23 Rutiner for adgangen til å bevege seg innenfor og utenfor institusjonens område
 • § 24 Rutiner vedrørende urinprøver
 • Rutiner for protokollføring ved bruk av tvang
 • Rutiner for bruk av tvang i tvilstilfeller
 • Rutiner for protokollføring ved bruk av mild tvang
 • Avviksrapport – mal
 • Internkontrollskjema periode: oktober – mars 2009 -10
 • Internkontrollskjema periode: mars – oktober 2009
 • Opplæringsplan 2010
 • Etiske retningslinjer
 • Husmøte – møteagenda
 • Tvangsprotokoller 2010 – tabell/oversikt over alle protokoller m. datering
 • Mal for tvangsprotokoll
 • Oppbevaring og behandling av personopplysninger – rutine våren 2010
 • Styringsdokument internkontroll: Oversikt over personalopplysninger som oppbevares
 • Risikovurdering – Kartlegging av personopplysninger som behandles og hvilke sikkerhetsbehov disse har
 • Oversikt over systemets utforming

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Rutine for klage ved bruk av tvang

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Tvangsprotokoller i 2010 fra institusjonen

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Hege Andersen Lunde

Daglig leder

X

X

X

Hanne Aurbakken

Faglig leder

X

X

X

Sveinung Skjæveland

Avdelingsleder Varatun

X

X

X

Morten Aanensen

Miljøterapeut

X

X

X

Hege Nævdal

Miljøterapeut

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Trine Hove Bjørnsen seniorrådgiver/jurist og Gunn Nylend seniorrådgiver/barnevernpedagog