Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Hvordan sikrer barnevernsinstitusjonen at bruk av tvang dokumenteres og at klager på tvangsbruk blir fulgt opp.

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

Dato: 14.12.2010

Gunn Nylend
revisjonsleder
Trine Hove Bjørnsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sandnes barnevernsenter i perioden 30.08 til 03.11.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomhetenlinstitusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sandnes barnevernsenter er en statlig barneverninstitusjon som tar imot barn og ungdom plassert etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-4, 5.1edd og ungdom plassert etter § 4-26 og 4-24. Institusjonen har opprinnelig vært en ideell barneverninstitusjon eid av Høyland menighetspleie i Sandes. Staten overtok institusjonen 01.01.2010. Institusjonen er organisert i tre avdelinger, avdeling ungdom, avdeling barn og avdeling Mindeveien 6a/Skeiane, som omfatter to enetiltak for barn.

Institusjonens ledelse består av leder og tre avdelingsledere. Avdelingsleder på avdeling ungdom er stedfortreder for leder.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 30.08.2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 03.11.2010.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet

Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt samme dag, 03.11.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens rutiner og praksis for å dokumentere tvang som er brukt mot beboerne og eventuelt klager på tvangsbruken.

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) gir hjemmel for bruk av tvang i gitte situasjoner. Når institusjonen må bruke tvang eller fatter vedtak om å begrense barnas rettigheter skal tvangsbruken protokolleres. Tvangsbruken kan påklages direkte til Fylkesmannen som skal prøve om tvangsvedtaket er lovlig og forsvarlig.

Tilsynet har undersøkt hvordan institusjonen sikrer at bruk av tvang dokumenteres og hvordan ev. klager, fra barna og andre med partsrettigheter, på bruk av tvang blir fulgt opp.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik fra gjeldende lovkrav på det reviderte område.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift av 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift av 6. oktober 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
 • Forskrift av 12. desember 2002 nr. 1594 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Brev fra institusjonen datert 01.10.10
 • Organisasjonskart
 • Liste over ansatte i institusjonen pr. 01.09.2010
 • Fagprosedyre nr. 4 - Begrensninger i adgangen til å bevege seg fritt innenfor og utenfor institusjonen §§ 4- 24, 4- 26
 • Fagprosedyre nr. 6 - Besøk i institusjonen §§ 4-24, 4-26
 • Fagprosedyre nr. 7 — Beboeres korrespondanse
 • Fagprosedyre nr. 8 — Telefonbruk
 • Fagprosedyre nr. 9 — Telefonbruk §§ 4-24, 4-26
 • Fagprosedyre nr. 11 —Kroppsvisitasjon
 • Fagprosedyre nr. 13 —Urinprøvetaking §§ 4-24, 4-26
 • Fagprosedyre nr. 14 og 15 —Ransaking av beboers rom og eiendeler/beslaglegging
 • Fagprosedyre nr. 16 —Håndtering av uteblivelse og rømming
 • Fagprosedyre nr. 18 - Tvang i akutte faresituasjonen
 • Fagprosedyre nr. 19 —Isolering av beboer i akutte faresituasjoner
 • Rutine for administrasjon —Håndtering av tvangsprotokoller, datert 01.03.2010

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Introduksjonsplan for nyansatte —sjekkliste
 • Personalprosedyre nr. 1 —Prosedyre for ivaretakelse av nyansatte
 • Opplæringsplan 2010

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Tvangsprotokoller i 2010 sendt tilsynet fra institusjonen

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakarar ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøtea

Rune Osaland

Leder

x

x

x

Marianne Myhre

Avdelingsleder avd. barn

x

x

x

Asle Hamre

Miljøterapeut

x

x

x

Terje Johnsen

Miljøarbeider

x

x

x

Christine Bertzen

Avdelingsleder avd. Mindeveien 6a og Skeiane

x

x

x

Ellen Aavitsland

Avdelingsleder avd. ungdom

x

 

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Trine Hove Bjørnsen seniorrådgiver/jurist og Gunn Nylend seniorrådgiver/barnevernpedagog