Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Hvordan sikrer barnevernsinstitusjonen at bruk av tvang dokumenteres og at klager på tvangsbruk blir fulgt opp.

Det ble avdekket to avvik under tilsynet:

 • Avgjørelser om kroppsvisitering og ransaking blir tatt av ansatte uten beslutningsmyndighet.
 • Institusjonen sikrer ikke at klager på tvangsbruk blir oversendt direkte til Fylkesmannen

Dato: 20.12 010

Trine Hove Bjørnsen
revisjonsleder

Gunn Nylend
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Skåland Ungdomssenter i perioden 31.08 til 13.12. 2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneveminstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten/institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvadering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold-av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skåland Ungdomssenter er en statlig barneverninstitusjon. Målgruppen for institusjonen er ungdom med rus- og adferdsproblematikk plassert etter barnevernloven §§ 4-4,5.1edd, 4-12 4­24 og 4-26. Institusjonen har plass til 10 beboere i de to avdelingene, Hus og Hybel. Hver avdeling har fire ordinære plasser, samt en treningshybel pr. avdeling. Ungdomssenteret er ledet av en institusjonsleder. Avdelingene har en avdelingsleder hver som rapporterer til institusjonsleder, en av avdelingslederne er stedfortreder for leder.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 31.08.2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 13.12.2010.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet.

Sluttmøte b1e avholdt samme dag, 13.12.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens rutiner og praksis for å dokumentere tvang som brukes mot

beboerne og eventuelt klager på tvangsbruken. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) gir hjemmel for bruk av tvang i gitte situasjoner. Når institusjonen må bruke tvang eller begrense barnas rettigheter skal det fattes vedtak som skal protokolleres. Vedtakene kan påklages direkte til Fylkesmannen som skal prøve om tvangsvedtaket er lovlig og forsvarlig.

Tilsynet har undersøkt hvordan institusjonen sikrer at bruk av tvang dokumenteres og hvordan de sørger for at ev. klager, fra barna og andre med partsrettigheter, på bruk av tvang blir fulgt opp.

5. Funn

Avvik 1

Avgjørelser om kroppsvisitering og ransaking blir tatt av ansatte uten beslutningsmyndighet.

Avvik fra gjeldende myndighetskrav

 • Lov om barneverntjenester § 5-9, rettighetsforskriften §§ 14, 16 og forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 12.

Avviket bygger på følgende observasjoner

 • Det er uklart for personalet hvem som kan beslutte bruk av tvang etter rettighetsforskriftens §§ 14 og 16.
 • De ansatte kontakter som hovedregel sin avdelingsleder. Det er bare en av institusjonens to avdelingsledere som er delegert stedfortrederansvar.
 • Institusjonen følger ikke egne rutiner for kroppsvisitasjon og ransaking hvor det framgår at det er leder/stedfortreder som har beslutningsmyndighet.
 • Institusjonen har ikke tilfredsstillende system for å følge med på om lovkravene på området overholdes.

Avvik 2

Institusjonen sikrer ikke at klager på tvangsbruk blir oversendt direkte til Fylkesmannen

Avvik fra gjeldende myndighetskrav

 • Lov om barneverntjenester § 5-9, rettighetsforskriften § 25 og forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 12.

Avviket bygger på følgende observasjoner

 • Institusjonen har ikke en rutine som sikrer at klage på bruk av tvang sendes Fylkesmannen umiddelbart.
 • Det er uklart for ansatte hvem som har ansvar for å oversende klage på bruk av tvang til Fylkesmannen.

6. Regelverk

Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 Forskrift av 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling Forskrift av 6. oktober 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og intemkontroll i barneverninstitusjoner Forskrift av 12. desember 2002 nr. 1594 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneveminstitusjoner Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10, februar 1967

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte - oppdatert 24.09.2010
 • Interne prosedyrer;
  Opplæring av nytilsatte
  Egenerklæring - opplæring ansatte - sjekkliste
  Beslaglegging av rusmidler og farlige gjenstander
  Klagerett
  Kroppsvisitasjon
  Postkontroll
  Protokollføring av vedtak
  Ransaking av ungdommens rom og eiendeler
  Tvang i akutte faresituasjoner
 • Tvangsprotokoll
 • Urinprøvetaking

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: Tvangsprotokoller i 2010 fra institusjonen

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakarar ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Ingunn Hognestad

leder

x

x

x

Hildegunn Wikøren

Avdelingsleder

x

x

x

Helge Røsstad

Miljøterapeut

x

x

x

John Olav Moi

Miljøarbeider

x

x

x

Knut Erik Ljung

Rådgiver

x

 

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Gunn Nylend seniorrådgiver/bamevempedagog og Trine Hove Bjørnsen seniorrådgiver/jurist.