Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Rogaland viser til tidligere korrespondanse om tilsynet med legemiddelhåndteringen i kommunens sykepleietjeneste, og vi takker for retur av utfylt spørreskjema og ytterligere tilbakemelding.

Tilsynet omfattet både sykehjem og hjemmesykepleie og er gjennomført ved at helsetjenesten selv har vurdert sine rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Dersom virksomheten ikke oppfylte kravene, skulle kommunen utarbeide plan for retting og returnere denne sammen med utfylt spørreskjema.

Helsetilsynet i Rogaland har sendt ut spørreskjema til tolv virksomheter i seks kommuner i Rogaland. Som en generell kommentar kan vi si at manglene som er rapportert fra kommunene i hovedsak omhandler at retningslinjer for legemiddelhåndteringen ikke er oppdatert i tråd med ny forskrift, at det ikke er utpekt faglig rådgiver selv om virksomhetsleder mangler legemiddelkompetanse, at det ikke gjennomføres risikovurderinger eller føres jevnlig kontroll med legemiddelhåndteringen, samt at det ikke er gode nok systemer for avvikshåndtering.

Tilsynet i Sokndal kommune:

Tilsyn med legemiddelhåndteringen er gjennomført i tre virksomheter i Sokndal kommune; i Solbø sykehjem og i hjemmesykepleie i enhetene Psykiatritjenesten og distrikt B. Kommunen melder tilbake at det er avdekket mangler når det gjelder vurdering av risikoforhold og jevnlig kontroll av legemiddelhåndteringen. Nye felles retningslinjer for alle virksomhetene er iverksatt fra 1. september 2010, og farmasøytisk tilsyn med risikovurderinger skal være gjennomført innen utgangen av oktober.

Helsetilsynet i Rogaland legger til grunn at kommunen følger med på at manglene ved legemiddelhåndteringen er rettet opp. Vi avslutter derfor tilsynet og takker for samarbeidet.

24.11.2010

Pål Iden
fylkeslege

Berit Kvalvaag Grønnestad
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Berit Kvalvaag Grønnestad