Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland gjennomførte i perioden 06.04. 2010 - 25.10.2010 tilsyn med Sola kommune sine tjenester til rusmiddelmisbrukere som kommer tilbake til kommunen etter å ha fullført behandling i institusjon for sitt rusmiddelmisbruk eller som løslates fra soning i fengsel.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Det ble funnet 1 avvik.

Sola kommune har ikke et system som sikrer at alle brukere som kan ha rett på og behov for individuell plan (IP) blir informert om denne rettigheten og tilbudt IP.

Dato: 25.10. 2010

Pål Iden
Avd. direktør
Lillian K. Gjennestad
revisjonsleder

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sola kommune i perioden 06.04. 2010 - . Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannen og Helsetilsynets planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i fylket har fullmakt til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sola kommune har ca. 23000 innbyggere. Kommunen har organisert sin virksomhet i 3 tjenesteområder, Oppvekst, Levekår og Kultur- og samfunnsutvikling, som ledes av fire kommunalsjefer. Tjenesteområdene har igjen delt sitt ansvarsområde opp i virksomheter. Virksomhetene som er berørt av dette tilsynet er Psykisk helsearbeid, Nav Sola og Bestillerkontoret. Disse virksomhetene er alle plassert i tjenesteområdet Levekår. Virksomhetslederne rapporterer til sin kommunalsjef.

Virksomheten Psykisk helsearbeid gir bl.a. tjenester etter sosialtjenestelovens § 4-2 a jf. § 4-3 samt andre miljøtjenester til brukere som har behov for det. De betjener noen kommunale botilbud og bofellesskap som er avsatt til personer som har rus- og/eller psykiske problemer og gir også tjenester til brukere som bor i egne boliger.

Nav- kontoret har organisert sitt arbeid i en gruppe som arbeider med korttidsoppfølging og en gruppe som arbeider med langtidsoppfølging av brukere på det statlige området. I tillegg er det etablert en gruppe med ansvar for oppfølging av brukere av kommunale tjenester. Det er utpekt fagansvarlige ledere for disse gruppene. Gruppen som arbeider med oppfølging i fht. brukere av kommunale oppgaver er delt opp i 3 undergrupper. Disse gruppene er Rus/psykiatri, Kvalifisering og bosetting og Bolig.

Rus/psykiatrigruppens oppgaver er saksbehandling etter sosialtjenestelovens kap. 3, 4 og oppfølging av hjelpetiltak etter kap. 6, samt saksbehandling etter sosiale tjenester i Nav kap. 3 og 4. I denne gruppen er bl.a. et ”rusteam” og gjeldsrådgiver plassert.

I gruppen Kvalifisering og bosetting er bl.a. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) lagt. Det er utnevnt en tjenesteansvarlig for KVP.

I gruppen Bolig er det boligsosiale arbeidet lagt. Også i forhold til dette arbeidet er det utnevnt en tjenesteansvarlig.

Bestillerkontoret saksbehandler bl.a. alle søknader om tjenester etter sosialtjenesteloven kap. 4. I tillegg er prosjektleder for Individuell plan plassert i dette kontoret. Prosjektet skal vare ut 2010 og målsettingen er å få innarbeidet IP i alle aktuelle virksomheter i kommunen.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 06.04. 2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 16.06. 2010.

Intervjuer

15 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 18.06. 2010.

Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er avgrenset til helse- og sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere som kommer tilbake til kommunen etter å ha gjennomført behandling i institusjon for sitt rusmiddelmisbruk eller som løslates fra soning i fengsel.

Dette omfatter bl.a.:

 • Om kommunen sikrer at brukerne får nødvendig informasjon og rådgivning om helse- og sosiale tjenester, herunder økonomisk rådgivning
 • Om kommunen følger opp, planlegger og iverksetter nødvendige tiltak og tjenester ved utskrivning fra institusjonsbehandling og ved løslatelse fra soning i fengsel
 • Om kommunen sikrer brukermedvirkning, at det foretas en helhetlig utredning og at tjenestene/tiltakene samordnes
 • Om kommunen ivaretar brukernes rett til individuell plan, og
 • Om kommunen medvirker til å skaffe bolig og evt. tilbyr rusmiddelmisbrukere midlertidig husvære som oppfyller kvalitetskrav

Funn

Det ble funnet 1 avvik under tilsynet.

Avvik 1.

Sola kommune har ikke et system som sikrer at alle brukere med rett til og behov for individuell plan (IP) blir informert om denne retten og tilbudt IP.

Avvik fra sotjl. §§ 4-1 og 4-3 a, sotjl. i Nav §§ 17 og 28, khl. § 6-2 a, pasrl. § 2-5, internkontrollforskriften §§ 1 og 4 g og h, og forskrift om individuell plan § 4.

Avviket bygger på følgende:

 • Det fremkom i intervju at ikke alle brukere med behov for individuell plan ble informert om individuell plan og forespurt om de ønsket IP
 • Det fremkom av intervju at ikke alle individuelle planer som var utarbeidet ble benyttet i arbeidet med bruker

Regelverk

Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sotjl.)

 • Lov av 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sotjl. i Nav)
 • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (khl.)
 • Lov av 10. februar 1967 nr. 00 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.)
 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • Lov av 02. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasrl.)
 • Lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Relevante forskrifter er:

 • Forskrift til lov om sosiale tjenester
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonsoversikt over kommunen og detaljert organisasjonskart med navn på ansatte i de avdelinger som innehar ansvar, myndighet og oppgaver på de områder som skal revideres (tjenesteområde Levekår, herunder Nav, psykisk helsearbeid og bestillerkontoret)
 • Årsrapport og årsregnskap 2009
 • Delegasjonsreglement vedlagt regelsamling for folkevalgte i kommunen og endringer i delegasjonsreglement behandlet av kommunestyret i møte 18.06. 2009
 • Økonomiplan 2010 -2013 Budsjett 2010
 • Opplæringsplaner er under utarbeidelse. Oversikt over områder kommunen har planlagt opplæring på, fagdager og andre tilbud om kurs og seminar som kommunen benytter og veiledningstilbud i enkelte av kommunens enheter.
 • Rusforebyggende plan 2009 – 2012
 • Boligsosial handlingsplan 2007 – 2011
 • Samarbeidsavtaler med KIF
 • Oversikt over samarbeidsfora med 2. linjetjenesten på individ og systemnivå
 • Div. informasjonsmateriell om relevante tjenester og tiltak for brukere som berøres av dette tilsynet (Primært eksterne tilbud)
 • Brosjyre ”Tjenestestandard serviceerklæringer psykisk helsearbeid”
 • Skjema for internkontroll – psykisk helsearbeid
 • Brosjyre ”Psykisk Helsearbeid”
 • Oversikt over brukere som har vært til behandling i institusjon for rusmiddelmisbrukere i 2008 og 2009 og de som p.t. er i slik behandling
 • Oversikt over tiltak og tjenester som er iverksatt for personer som har fullført behandling i rusinstitusjon siste 2 år, herunder oversikt over brukere som er løslatt fra soning i fengsel i 2008, 2009 og til gjennomføring av tilsynet samt tiltak som er iverksatt for dem ved løslatelse
 • Oversikt over rusmiddelmisbrukere som har gjennomført behandling i rusinstitusjon siste 2 år som har fått utarbeidet individuell plan
 • Oversikt over rusmiddelmisbrukere som er løslatt fra fengsel siste 2 år som har fått utarbeidet individuell plan
 • Div. dokumenter vedr. kommunens boligsosiale arbeid, herunder samarbeidsavtale mellom kommunen og Husbanken, Region vest, interkommunalt samarbeid om drift av kommunalt krisesenter i Stavanger
 • Oversikt over kommunens botilbud for rusmiddelmisbrukere og en e-post med orientering om botilbudet fra boligkoordinator til Nav leder
 • Rutine for henvisning til omsorgsinstitusjon
 • Oversikt over aktivitetstilbud til som benyttes til rusmiddelmisbrukere
 • Regelverk for tildeling av kommunale utleieboliger
 • Kommunale utleieboliger – status 2009
 • Rutine/prosedyre ved forlengelse av rekvisisjon til pensjonat/midlertidig botilbud
 • Retningslinjer for henvisning til gjeldsrådgivning
 • Dokumenter vedr. bruk av individuell plan, bl.a. prosedyre for IP, om koordinatorrollen, informasjon vedr nettbasert IP verktøy, opplæring i kommunens nattbaserte verktøy for IP av programleverandør, samtykkeerklæringer og erklæring om taushetsplikt for brukere av
 • Opplysninger om rapportering på området: kommunale utleieboliger status 2008
 • Rutiner for å avdekke svikt på området: Notat fra Nav-leder vedr. organisering av det boligsosiale arbeidet, møter med saksbehandlerne i Rusteamet og månedlig rapportering i fht. gjeldsrådgivning. Prosedyre for registrering av uønskede hendelser (RUH) i KERBAS. Arbeidsrutiner vedr. behandling av uønskede hendelser. Rapport om uønskede hendelser i virksomhet Psykisk helsearbeid og generelt om RUH arbeid i virksomheten
 • Oversikt over andre styrende dokumenter på området for tilsynet: Saksforelegg til utvalg for Levekår vedr. 1) arbeids- og aktivitetstiltak – handlingsplan – ny behandling, 2) vedr. normerte satser for sosialhjelp, 3) status kommunale utleieboliger 2008
 • Dokumenter vedr. brukermedvirkning: Agenda for møte i rusteam hvor bl.a. veiledning fra rådgiver m/ brukererfaring er oppført. Skriv m/orientering om brukermedvirkning på system- og brukernivå i virksomhet Psykisk helsearbeid. Informasjon vedr. primærkontakt/sekundærkontakt/team sine oppgaver
 • Rogaland Revisjons rapport etter forvaltningsrevisjon av rus og psykisk helse, samhandling mellom etater, mai 2010

Verifikasjoner som ble gjennomført før revisjonsbesøket:

 • Mapper på 29 brukere ble gjennomgått for å se på kommunens behandling av søknader, oppfølging under institusjonsbehandling, i fengsel og/eller i bolig, forberedelse til avslutning av behandlingsopplegg og/eller løslatelse fra fengsel, og om det var utarbeidet planer

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Oversikt over gjeldssaker i 2010
 • Rapportering ift bolig fra boligkoordinator
 • Intervjuguide for kartlegging av søkere til kommunal bolig

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Div. e-poster og telefoner i forkant av besøket

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Tor Selmer Olsen, seniorrådgiver/ revisor
Torunn Salte, seniorrådgiver/ revisor
Rigmor Kvia de Waard, rusrådgiver/ revisor
Lillian K. Gjennestad, rådgiver/ revisjonsleder